ProTAK –Organisationens stöd Inom all processindustri är det viktigt

advertisement
ProTAK –Organisationens stöd
Inom all processindustri är det viktigt att ha ett högt kapacitetsutnyttjande, en hög tillgänglighet och ett
högt kvalitetsutfall för att nå ett så bra resultat som möjligt. Att minimera olika typer av driftstopp, sänkt
produktionshastighet och kvalitetsavvikelser genom uppföljning och beslut om åtgärder är nyckeln till
ökad lönsamhet. ProTAK är uppbyggd som en elektronisk loggbok. Det enkla och öppna gränssnittet ger
användaren snabbt information om fel och brister i processen samtidigt som det ger alla användare en god
överblick över hela processen. Systemet ger också användarna möjlighet att analysera orsaken till olika
typer av störningar/avvikelser. Med ProTAK ges också en möjlighet till god kommunikation och
informationsutbyte mellan dag och skift samt mellan de olika skiften.
ProTAK
Den öppna miljön i ProTAK skapar en bra kommunikation mellan drift och underhåll samt mellan dag- och
skiftorganisationen. Det underlättar operatörens arbete genom sin enkla struktur och åtkomlighet till
uppgifter som behövs för såväl det dagliga arbetet som det lite mer långsiktiga förbättringsarbetet.
Erfarenheten visar att ProTAK bidar till att öka alla medarbetares delaktighet.
Rondering i ProTAK
Med den nyutvecklade tilläggsmodulen rondering kan operatörens arbete utvecklas och mer av
operatörens kompetens utnyttjas.
Enkelt att ändra inställningar
En ronderingslista är ett levande dokument som ska vara enkelt att justera utifrån att processen eller
anläggningen ändras. Därför är justeringar i listan så lätta att göra att en produktionstekniker eller
motsvarande kan göra det själv.
Med eller utan anläggningsobjekt
Vi har funnit att många idag använder underhållsystemens grundlogik som utgår från anläggningen och
syftar till att kontrollera anläggningens objekt. Men när vi diskuterade vad som ska innefattas i begreppet
”(Drift) operatörsrondering” så har många glömt bort att produktion och process, som ofta saknar
referenspunkter i anläggningsregistret, är minst lika viktiga att kunna lägga in för kontroll, rapportering och
statistikföring.
Operatören
Operatörerna får ökad anläggningskännedom och ”underhållsmedvetande” i och med ronderingen. TAKvärden kommer att höjas genom ökad tillgänglighet och anläggningsutnyttjande. Drift och underhåll
kommer varandra närmare.
Rondering i ProTAK
Ronderingspunkt i ProTAK (Gul = Ej utförd; Grön = Allt OK; Röd = Fel rapporterat)
Rondering i ProTAK
Sida med ronderingsobjekt
Rondering i ProTAK
Valmöjlighet på ett ronderingsobjekt (status;åtgärdsönskemål;bifogad fil)
Rondering med en Androidtelefon
Lista med ronderingspunkter i Android
Rondering med en Androidtelefon
Svarsalternativ
Rondering med en Androidtelefon
Inmatning av kommentar på ronderingsobjektet
Rondering med en Androidtelefon
Lista med ronderingspunkter i Android efter genomförd rondering
För mera information:
[email protected]
Download