Stadsstyrelsen § 82 25.04.2016 Placering av förvaltade pengar

advertisement
Stadsstyrelsen
§ 82
25.04.2016
Placering av förvaltade pengar
3000/02.05.05.00/2016
Stadsstyrelsen 25.04.2016 § 82
Beredare
Föredragande
Ekonomichef Maija Elenius, tfn 040 488 6060
Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
[email protected]
Staden har i sin balans förvaltade pengar om drygt 600 000 euro. Mängden
förvaltade pengar har varit på samma nivå stabilt under flera år. Pengarna är
placerade på två bankkonton i två olika banker. De korta styrräntorna har redan
en tid varit negativa och nu är även 12 månaders euribor negativ och bankerna
har redan till en del institutionella kunder meddelat att räntan på pengar på
bankkontona blir negativ. Ingenting tyder för tillfället på att utvecklingen skulle
ändras inom kort heller.
Enligt stadens finansieringspolicy har staden som målsättning att långsiktigt
optimera kommunkoncernens finansiella resultat med beaktande av risk.
Ekonomitjänster skall besluta om kortfristig placering av likvida medel i säkra
placeringar. Stadens egna och de förvaltade pengarna skall alltså placeras och
hanteras på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.
Ekonomitjänster har diskuterat med EVLI om möjlighet till att placera förvaltade
pengar i EVLI Short Corporate Bond placeringsfond. Fonden placerar alla sina
medel i ränteinstrument: företagslån och masskuldebrev med kort och medellång
återstående löptid emitterade i euro. Den realiserade snitträntan netto på
investerade pengar i fonden har varit mellan 1,4 - 1,8 % p.a. Fonden är alltid likvid
inom 1-2 bankdagar. Alla placeringar ingås med viss risk och volatilitet beskriver
risken i placeringar. Volatilitet för EVLI Short Corporate Bond är 0,83 % och kan
jämföras med volatilitet för EVLI High Yield Corporate Bond placeringsfonden om
7,82 %. EVLI Pankki Oyj är ett finskt publikt bolag som idkar fristående
placeringsverksamhet.
Att placera de förvaltade medlen i en likvid placeringsfond med låg risknivå skulle
möjliggöra positiv ränta för medlen, från bankkonton får vi för tillfället 0 % (TOP,
referensräntan leder till minusränta) eller 0,25 % (Aktia Bank).
Förslag
Pargas stad/ekonomitjänster ingår ett avtal med Evli Bank Abp om placeringar i
EVLI Short Corporate Bond placeringsfond och placeringar görs i första hand med
de förvaltade medlen.
Beslut
Under diskussionen föreslog Markku Orell, understödd av Hanna Järvinen, att
"innan ett avtal ingås med Evli Bank Abp ska ekonomitjänster inbegära anbud på
insättning eller placering av förvaltade medel på ca 600 000 € av de
penninginstitut som staden anlitar. Staden föredrar i första hand ett riskfritt
alternativ."
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt att remittera ärendet för vidare utredningar.
Delgivning
Ekonomitjänster
__________________
Download