Placeringsreglemente för Lunds universitets ändamålsbundna

advertisement
Beslut
2012-11-09
Dnr EKDO 2012/106
Universitetsstyrelsen
Placeringsreglemente för Lunds universitets
ändamålsbundna donationer
Lunds universitet förvaltar alltsedan dess
tillkomst donerade medel för finansiering av
företrädesvis forskning och utbildning vid
universitetet i enlighet med av donatorer
angivna villkor. Reglementet är upprättat
enligt §12 Donationsförordningen.
Placeringsreglemente anger övergripande mål och
regler för hur förvaltningen av universitetets
donationskapital ska bedrivas.
1.
Placeringsreglementets omfattning
Detta reglemente omfattar samtliga till
universitetet donerade medel i enlighet med
Donationsförordningen (1998:140). Stiftelser
med anknuten förvaltning till universitetet
omfattas inte av detta reglemente. För enskilda
donationer kan särskilda regler förekomma.
2.
Målsättning
Enligt donationsförordningen ska donationen
förvaltas på det sätt som är lämpligt med
hänsyn till donationens ändamål.
3
Placeringsregler
3.1
Värdering
Samtliga i placeringsreglementets givna
restriktioner hänför sig till tillgångarnas
marknadsvärden, dvs. deras värdering till vid
varje tillfälle rådande pris-, kurs- och
räntenivå.
Postadress Box 117, 221 00 Lund
Besöksadress Paradisgatan 5C
Telefon dir 046-222 72 96,
Telefax 046-222 71 71
E-post [email protected]
Internet http://www.eken.lu.se/stipendier
växel 046-222 00 00
3.2
Tillgångssammansättning
Donationernas portföljers totala tillgångar ska
vid varje tillfälle fördelas enligt följande:
Räntebärande värdepapper/-fonder inklusive
likviditet,
normalläge 70 %
max 90 % min 50 %.
Aktier/-fonder (se 3.3)
normalläge 30 %,
max 50 %
min 10 %.
Undantagna från ovanstående
tillgångssammansättning är donationer med
särskilda donationsbestämmelser.
3.2.1
Enhandsengagemang
Aktier utgivna av ett enskilt företag eller
företag ingående i samma koncern får maximalt
uppgå till 5 procent av det placerade värdet.
Vidare får ett innehav inte överstiga 5 procent
av röstvärdet för samtliga aktier i ett och
samma företag.
3.2.2
En godtagbar placering innebär bland annat
följande. Placering av donationernas medel ska
så långt möjligt följa de riktlinjer som kommer
till uttryck i Global Compacts och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag.
Utgångspunkten är att placeringarna sker i
värdepapper i företag som respekterar mänskliga
rättigheter och grundläggande
arbetsrättsprinciper oavsett var i världen de
verkar.
3.3
Aktier
Placeringar får endast ske i följande:
- aktier registrerade vid svensk börs
- värdepappersfonder innehållande aktier,
enligt lagen (2004:46) om
investeringsfonder
3.4
Räntebärande placeringar
Placeringar får endast ske i följande:
- svenska statsobligationer och
statsskuldväxlar
- värdepappersfonder innehållande räntebärande
värdepapper, enligt lagen (2004:46) om
investeringsfonder
- universitetets räntekonto eller annat konto i
Riksgäldskontoret
4.
Ansvarsfördelning och organisation
4.1
Ansvarsfördelning
För förvaltning av donationer och bidrag, som
erhållits i enlighet med Donationsförordningen
(1998:140) nyttjar Lunds universitet den
befintliga organisation, som förvaltar Lunds
universitets anknutna stiftelser.
Universitetsstyrelsen
-
ytterst ansvarig för donationsförvaltning
inrättar donationsstyrelse och delegerar
förvaltningen av donationerna till denna
fastställer placeringsreglemente
Donationsstyrelse
-
-
beslutar i övergripande frågor om
verksamhetens inriktning
beslutar om förvaltare
avger förslag till placeringsreglemente
fastställer instruktioner som anger
ansvarsfördelning mellan donationsstyrelse,
förvaltningschef och donationsförvaltning
fastställer attest- och delegationsordning
för den löpande verksamheten
Förvaltningschef
-
Ansvarar för den löpande förvaltningen med
stöd av donationsförvaltning
Donationsförvaltning
-
verkställer placeringar inom ramen för
placeringsreglementet
sammanställer underlag för uppföljning utav
performance
5.
Externa förvaltningsuppdrag
Donationsstyrelsen beslutar om
förvaltningsuppdrag i enlighet med
placeringsreglementet. Förvaltarna ska stå
under Finansinspektionens tillsyn eller
motsvarande tillsyn för utlandet.
Förvaltningsuppdrag där löpande beslut om
placeringar fattas av förvaltaren, s k
diskretionär förvaltning, accepteras.
Förvaltarnas förmåga att uppnå god
kapitalavkastning till acceptabel risk samt
efterlevande av placeringsreglementets regler
ska löpande utvärderas.
Download