SAMMANFATTNING
Möjligheterna för den enskilde aktieplaceraren men även för företag och institutioner
att handla aktier har förändrats och förbättrats avsevärt under senare år framförallt genom
tillkomsten av möjligheten att handla över Internet. Sedan våren 1996, då denna form
av aktiehandel introducerades i Sverige erbjuder nu ett flertal svenska fondkommissionärer
och rena internetmäklare denna tjänst för sina kunder. Utländska mäklarföretag har även
aviserat att de kommer att starta upp denna tjänst i Sverige. Utvecklingen mot ett förändrat
sätt att utföra handeln med aktier verkar ske i snabb takt.
Syftet med denna uppsats är att försöka belysa hur denna utveckling mot en alltmer
elektronsik handel påverkar och kommer att påverka den svenska aktiemarknaden och dess
aktörer i form av kunder och mäklare.
Angreppssättet för denna undersökning har varit att genom dels primärt material i form av
enkäter och telefonintervjuer dels genom sekundärt material i form av andra undersökningar,
tidningsartiklar och uppgifter ifrån Internet fram information som ger en bild av den
förändring som sker på den svenska aktiemarknaden för närvarande.
För att kunna få en mer komplett bild av hur utvecklingen kan komma att gestalta sig i
Sverige omfattar undersökningen även vissa jämförelser med den internationella
utvecklingen för elektronisk handel med aktier och även med utvecklingen av den
elektroniska handeln generellt.
Det teoretiska avsnittet i uppsatsen är tänkt att bilda en bakgrund för förståelsen av de
olika skeenden som kan iakttas på aktiemarknaden av dess olika aktörer.
De slutsatser som kan dras från denna underökning pekar mot att kunderna på aktiemarknaden
i allt högre utsträckning väljer att ”själva” och på elektronisk väg lägga sina order på önskad
marknadsplats vid handel av aktier. Detta handlingssätt understödjs av den omfattande
information som kunderna kan erhålla i form av börsinformation, aktieanalyser, den
reducering i avgiftshänseende som kunderna kommer i åtnjutande av samt övrig service
som tillhandahålls i form av konto- och portföljhantering. I studien framkommer att de som
använder sig av internethandel vid sina aktieaffärer handlar aktier med en större frekvens
än de som handlar på det traditionella sättet, vilket får ses som en indikation på att
internethandeln befrämjar intresset för aktieplaceringar. Allt fler aktiemäklare erbjuder
nu denna tjänst och andra planerar eller kommer att inom en snar framtid ge sina kunder
tillgång till elektronisk handel av aktier. Den internationella trenden pekar också på en
kraftig tillväxt för internethandeln av aktier som en följd av att den är billigare, enklare och
snabbare än den traditionella handeln. På grundval av de många prognoser som pekar mot
en kraftig utökning av den elektroniska aktiehandeln är det sannolikt att detta kommer att
reducera och förändra den traditionella aktiemäklarrollen.