Vad är en Aktie?
En aktie är en andel i ett företag. Skälet till att ett företag börsnoteras är bland annat att det
är en källa till finansiering. För dig som aktieägare är det en kapitalplacering som du hoppas
få en god avkastning på.
Hur handlar man en aktie?
Vill man köpa eller sälja aktier på börser eller andra
marknadsplatser måste man vända sig till ett börsombud. Som kund i Swedbank kan du välja att lägga dina
ordrar via kontor, telefonbanken eller själv i internetbanken. När en order läggs ska antalet aktier anges
samt till vilken kurs man kan man tänka sig att köpa
eller sälja aktien. Genom att limitera ordern anges
en fast övre eller undre gräns som man vill köpa eller
sälja på. Det går även överlåta åt mäklaren att göra
denna bedömning genom att välja marknadspris. Vid
varje affär betalas ett courtage.
Vad tar jag för risk?
De risker som kan förekomma vid handel med aktier är
företagsrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk och valutarisk. Med företagsrisk menas risken att företaget inte
når upp till sina åtaganden och värsta fall risken för
konkurs. Likviditetsrisk innebär att likviditeten dålig,
det är svårt att köpa eller sälja vid en viss tidpunkt.
Marknadsrisk är den risk som finns på marknaden och
påverkar värdet på aktien. Valutarisk uppstår vid handel med utländska aktier.
Vad påverkar avkastningen?
Avkastningen består av två delar, aktieutdelning och
värdestegring. Aktieutdelningen bestäms på bolagsstämman medan värdestegringen bland annat beror
på resultatet i bolaget. Bolaget får inte del av värdestegringen i sig utan erhåller kapital vid börsintroduktionen eller vid nyemission. Priset på aktien varierar
från dag till dag genom att värdet av aktien bestäms
på börsen.
Vad styr priset på aktien?
Aktiekurserna påverkas av många faktorer. I botten
är förstås företagens resultat den grundläggande
kursfaktorn i kombination med bland annat räntan,
förväntningar och konjunkturen.
Räntans utveckling är en av de viktigaste faktorerna
för börskursernas utveckling generellt. Vid en låg
ränta är den ”riskfria” avkastningen på bank eller i
statsobligationer inte så attraktiv och många föredrar
att spara i aktier. Då är också avkastningskravet för
aktier lägre och kan tillåta en högre vinstvärdering
av företagen. När räntan stiger blir den riskfria avkastningen mer attraktiv och samtidigt höjs avkastningskravet för aktier. Om inte vinsterna också stiger
måste börskurserna gå nedåt.
Andra händelser som påverkar är rykten och marknadsstatistik.
För- och nackdelar med aktier
• Möjlighet till bättre avkastning än riskfria räntan
• Utdelningsmöjlighet
• Riskspridning – bra komplement till bankkonto, ränteplacering.
• Möjlighet att investera i bolag du tror på.
• Inga förvaltningskostnader
• Affärerna ska oftast deklareras
• Relativt hög risk placering
• Courtage både vid köp och försäljning
20110628
Investment Center