Aktier

advertisement
Aktier
E0080 2007.09
En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. När ett företag startar skjuter
olika investerare till pengar. För aktiebolaget är aktien ett finansieringsinstrument. För aktieägaren är det en kapitalplacering.
Hur fungerar aktier?
Fördelar med aktier
Aktien kan ge en årlig ”ränta”
i form av avkastning. Normalt
ges avkastning på två sätt - i
form av utdelning och genom att
kvarhållna vinster ökar företagets
och därmed aktiernas värde.
Avkastningen har i Sverige legat
på 2 - 4 procent av det investerade
kapitalet för de marknadsnoterade
bolagen.
Vid nyemission ger bolaget ut
nya aktier, för att få in nytt kapital
från aktieägarna. Nyemissioner
riktar sig oftast till dem som redan
har aktier i företaget, men ibland
även till allmänheten. Aktieägare
som deltagit i emissionen har fler
aktier efter emissionen, men varje
aktie har ofta ett lägre värde. Den
aktieägare som inte vill delta i
emissionen kan sälja den så kallade
teckningsrätten på börsen. Det går
också att köpa teckningsrätter.
Vid fondemission ökar
aktiekapitalet utan att aktieägarna
behöver skjuta till pengar. Bolaget
för istället över pengar från övrigt
eget kapital till aktiekapitalet. Efter
en fondemission 1:1 har aktieägarna
dubbelt så många aktier som före
emissionen. Varje aktie blir då i
teorin värd hälften så mycket som
innan. Om antalet aktier inte är
delbart med det antal som anges i
emissionsvillkoren får aktieägaren
delrätter på varje överskjutande
aktie. Aktieägaren kan antingen
sälja dessa delrätter via börsen,
eller köpa till fler för att få fler
aktier.
• Kursen kan stiga.
• De ger möjlighet till direktavkastning i form av utdelning.
• De ger rösträtt vid bolagsstämma samt del i tillgångarna
vid likvidation.
Aktier passar dig som kan och vill
ta en lite högre risk för att få
möjlighet till högre avkastning.
Historiskt sett har aktier gett
högre avkastning än räntebärande
placeringar. Oavsett hur du väljer
att investera ditt kapital finns det
risker. När du handlar med aktier
är risken begränsad till det insatta
kapitalet, det vill säga i sämsta fall
kan du förlora hela det investerade
kapitalet.
Mer information
Kontakta din rådgivare eller besök
närmaste SEB-kontor om du vill
veta mer om aktier och hur du
ansöker. Du kan också kontakta
Kundcenter eller besöka vår
webbplats.
Telefon: 0771-365 365
E-post: [email protected]
Webbplats: www.seb.se
Välkommen!
Download