Aktier

advertisement
Aktier
En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Som aktieägare har du rätt att rösta på bolagsstämmor och
därigenom delta i beslut om hur bolaget ska skötas.
Som aktieägare får du möjlighet till avkastning på två sätt.
Dels genom eventuell aktieutdelning och dels genom värdeökning om aktien stiger i pris. Eftersom aktier huvudsakligen
handlas på börsen, där priset bestäms av utbud och efterfrågan, kan aktier både stiga och falla i värde.
Vem passar aktier generellt för?
Över tid styrs avkastningen på en aktieplacering av flera
saker, till exempel marknadens utveckling, marknadsräntor,
aktieutdelning och uppfattningen om framtida vinster och
förluster.
Då aktier är en riskfylld placering bör inte hela kapitalet
placeras i en enskild aktie. Ett sätt att sprida riskerna är att
köpa aktier i olika bolag och branscher.
Eftersom att aktier är en mer riskfylld placering än kontosparande, kan aktieägare över tiden förvänta sig en högre
avkastning.
Om du har en depå i Handelsbanken har du
möjlighet att ta del av våra aktuella aktieanalyser.
Vad är risken?
Värdet på en aktie kan variera kraftigt över tid, aktier är
därför en riskfylld investering. Om ett bolag går i konkurs
eller på annat sätt inte kan fullgöra sina åtaganden kan du
förlora kapitalet du placerat.
Aktier som handlas i annan valuta än svenska kronor,
påverkas av valutakursförändringar mellan den aktuella
valutan och svenska kronor.
Under vissa perioder kan det vara svårt, eller omöjligt, att
sälja en aktie. Det kan till exempel inträffa vid bristande
likviditet i marknaden, eller då handeln på marknadsplatsen
stängs eller åläggs restriktioner under en tid. Även tekniska
fel kan störa handeln.
Vad är kostnaden?
När du köper och säljer aktier betalar du courtage enligt
aktuell prislista.
Generellt sett passar aktier den som är beredd att ta hög
risk och har stort intresse och erfarenhet av de finansiella
marknaderna. Vanligtvis lämpar sig aktier för en längre
placeringshorisont med tanke på den höga risken.
Risktolerans
Låg
Hög
Medel
Placeringshorisont
0-2 år
2-4 år
4-7 år
> 7 år
Placerbara
tillgångar
10 tkr
100 tkr
1 mkr
> 10 mkr
Intresse
Erfarenhet
Litet
Medel
Stort
Liten
Medel
Stor
Risktolerans är ett uttryck för hur stor andel av sitt kapital den som investerar klarar av
och är beredd att förlora på den aktuella placeringen.
Placeringshorisont beskriver hur lång tid investeraren har för avsikt att placera sina
pengar.
Placerbara tillgångar anger hur mycket tillgångar investeraren minst bör ha avsatt för
att placera i den aktuella produkten.
Intresse är ett uttryck för vilket intresse investeraren bör ha för placeringar på den finansiella marknaden som helhet.
Erfarenhet anger vilken erfarenhet investeraren bör ha av placeringar på den finansiella
marknaden som helhet.
Så här gör du
Om du vill handla eller veta mer om aktier är
du välkommen att läsa mer på vår hemsida
eller kontakta ditt närmaste bankkontor för
rådgivning.
Ansvarsbegränsning
Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän
information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.
Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela
det investerade kapitalet.
handelsbanken.se/aktier
mars 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL
Placeringsprodukter
pl aceringsproduk ter – ak tier
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards