Vägledning om vad som inte är OK vid värdepappershandeln

advertisement
Vägledning om vad som inte är OK vid värdepappershandeln
Svenska Fondhandlareföreningen
2015-09-14 Lars Afrell
Inledning
Det finns ett antal regelverk som styr vad som är tillåtet och förbjudet när man handlar
med aktier och andra värdepapper.
Det första är marknadsmissbruksregelverket med regler om insiderbrott1 och otillbörlig
marknadspåverkan2. Det är regler som är baserade på EU-bestämmelser och som alla
som handlar med värdepapper måste rätta sig efter. Överträdelser av dessa regler
utreds av Ekobrottsmyndigheten. Ärendena avgörs i domstolen och brott mot
marknadsmissbruksregelverket kan leda till böter eller fängelse.
Dessutom har även alla marknadsplatser handelsregler vilka styr hur de som handlar
på deras marknadsplats får uppföra sig i handeln och vilka beteenden som är att
betrakta som oönskade eller otillåtna. Handlar du inte i enlighet med reglerna har din
bank (eller värdepappersbolag) rätt att stänga av dig som kund eller din möjlighet att
handla.
Listan över exempel som redogörs för nedan är inte på något sätt uttömmande utan är
endast ett antal förekommande typer av handelsbeteenden som är oönskade och som
i vissa fall skulle kunna betraktas som marknadsmissbruk.
1
Insiderbrott
Insiderinformation är information om en omständighet som inte är offentliggjord eller allmänt känd och som
har till syfte att väsentligt påverka priset på finansiella instrument.
Vid insiderbrott utnyttjar någon insiderinformation genom att exempelvis sälja eller köpa värdepapper eller
genom att råda någon annan att sälja eller köpa värdepapper innan informationen hunnit komma ut och
påverka kursen.
2
Otllbörlig marknadspåverkan
Den som vid handel eller annars förfar på ett sätt som han eller hon inser är ägnat att otilbörligen påverka
marknadspriset eller andra villkor för handeln med finansiella instrument eller på annat sätt vilseleda köpare
eller säljare av sådana instrument.
Dokumentet riktar sig till dig som handlar med aktier och andra värdepapper för att ge
en vägledning kring olika beteenden som är oönskade och som du bör undvika.
Handel med småposter för att ändra senast betalt
Detta beteende kallas ibland för ”enpetare” och är samlingsbegreppet för den typ av
handel där någon med små poster försöker påverka prisbilden eller betalkursen för ett
värdepapper. Beteendet innebär att någon vid upprepade tillfällen köper eller säljer en
post om en enda aktie för att ”peta upp” eller ”peta ner” betalkursen. Det behöver i
och för sig inte nödvändigtvis bara gälla köp av en enda aktie utan all typ av handel där
man med små medel försöker påverka prisbilden.
Beteendet att lägga en order som först tar all volym på orderbokens första nivå och
sedan genomför ett mindre avslut på nivåer längre upp eller ner i orderboken är inte
heller önskvärt.
Handel med sig själv
Att lägga matchande köp- och säljorder i marknaden och på så sätt åstadkomma en
affär där du är både köpare och säljare är ett beteende som kan utgöra
marknadsmissbruk då det kan ge andra investerare en felaktig bild av ett värdepappers
egentliga pris och omsättning.
Om du av skatteskäl önskar flytta ett innehav från exempelvis ett
Investeringssparkonto eller Kapitalförsäkring till en vanlig depå så är det inte tillåtet att
göra det själv i marknaden genom att lägga matchande köp- och säljorder. Kontakta
istället din mäklare så får du hjälp att genomföra affären på ett korrekt sätt.
Detta kan gälla även om det är två olika personer på köp- respektive säljsidan men där
dessa agerar i samförstånd.
Vilseledande order
Order som inte är avsedda att gå till avslut ger en vilseledande bild av utbudet eller
efterfrågan och är därför exempel på oönskat beteende. Ett typexempel är när någon
bygger upp en volym på köpsidan i orderboken för att locka andra investerare att
placera sina köporder på ännu högre priser i orderboken. När de gjort det passar man
på att sälja sina aktier till en något högre kurs än vad som fanns tidigare.
Samma beteende kan missbrukas när man egentligen vill köpa aktier så billigt som
möjligt. Då lägger man in större säljorder för att trigga andra investerare att sälja ut
sina aktier till ett ännu lägre pris.
Det tvivelaktiga momentet består således i att lägga order som egentligen aldrig varit
avsedda för avslut. De ursprungliga order som läggs in går tvärtemot det egentliga köpeller säljintresset och läggs in för att locka fram andra aktörer som du sedan handlar
mot.
Handla aktier för att påverka priset på derivat
I de flesta fall är det så att prisbilden på ett derivatinstrument är direkt kopplat till den
rådande prisbilden i derivatets underliggande tillgång, vanligtvis en enskild aktie. Detta
innebär att om priset på aktien rör sig så kommer priset på derivatet sannolikt också
röra sig.
Då det finns en automatisk koppling mellan priset på de två tillgångarna kan detta
missbrukas genom att man exempelvis agerar i aktien med syftet att få till en
prisrörelse på derivatet som man sedan handlar och tjänar pengar på.
Detta otillåtna beteende kan utföras i alla typer av instrument där det finns en
automatiserad och förutsägbar koppling mellan prisbilden i de två instrumenten.
Kurskörningar vid avstämningstidpunkter
Vid vissa givna tidpunkter, exempelvis vid vissa klockslag eller vid månads-, kvartals,
eller årsskiften, används aktiekurser som referensvärden för att beräkna olika värden.
Att medvetet handla upp eller ner värdet på en aktie i syfte att påverka beräkningen av
dessa relaterade värden är inte tillåtet.
Detsamma gäller om man medvetet handlar upp en aktie i syfte att påverka värdet på
sitt innehav eller det totala värdet på sin depå, ett förfarande som emellanåt är
förknippat med att man belånat sina aktier.
Påverka jämviktspriset i auktioner
Ett annat oönskat beteende är att lägga order för att flytta jämviktspriset under en
pågående auktion och precis innan handeln startar så dras ordern tillbaka, vilket ger
ett nytt jämviktspris. Det är inte tillåtet att lägga order som inte har som syfte att gå till
avslut, vare sig i auktionen eller i den vanliga handeln.
Download