aktier - Danske Bank

advertisement
Investeringsprofil
Övergripande
allokering
Detaljerad
allokering
Värdepapper
AKTIER
När m
man köper en aktie så köper man en ägarandel i ett bolag. Aktierna ger särskilda
rättigheter såsom utdelning, rösträtt och att delta på årsstämman. Priset som man
rättigh
rättighe
beror på utbud och efterfrågan och det reflekterar marknadens nuvarande
betalar be
på bolaget.
framtida förväntningar
förv
AVKASTNING
Investering i aktier kan ge en högre avkastning än tex obligationer. Avkastning på en
aktieinvestering består av utdelning och kursförändringar i aktiepriset (vinst/förlust).
Kursutvecklingen för aktien (vinst/förlust) är normalt den delen som har den största
inverkan på avkastningen.
Värdet på aktier är mer volatila än värdet på obligationer. När investerare föredrar
aktier framför obligationer så gör de det för att de förväntar en högre avkastning på
aktier än för obligationer.
Du kan investera i globala eller inhemska aktier. Utöver prisförändringar på aktien så
är investeringar i globala aktier associerade med en valutarisk, vilket kan ha betydande påverkan på den totala avkastningen i lokal valuta.
RISK
När du investerar i aktier så finns det risk att värdet på aktien kan ändras enligt;
•
•
•
Bolagsspecifik risk – direkta omständigheter och faktorer rörande bolaget i fråga
Sektorspecifik risk- utveckling som är relaterad till den sektorn där bolaget verkar i
Marknadsrisk – utvecklingen på den finansiella marknaden som kan påverkas av
makroekonomiska faktorer, politiska faktorer och även investerares nuvarande
attityd till aktieinvesteringar.
I värsta fall kan de ovannämnda riskerna tillsammans eller på egen hand innebära att
det investerade beloppet går förlorat.
För att minimera risken för aktieinvesteringar är det viktigt att sprida risken på olika
bolag och även olika sektorer och geografiska områden.
Genom att investera i olika bolag minskas den bolagsspecifika risken. Portföljen kommer dock fortfarande vara exponerad mot den generella marknadsrisken för aktier.
1
Portföljrisk
Bolagsrisk
Aktiemarknadsrisk
Antal aktier i portföljen
Bilden visar relationen mellan bolagsspecifik risk och aktiemarknadsrisk. Ju mer olika
aktier en portfölj består av desto mer reduceras den bolagsspecifika risken.
LIKVIDITETSRISK
Noterade aktier är vanligtvis mycket likvida (omsättningsbara) och det sker en
kontinuerlig prissättning på marknaden. I det fall ett bolag hamnar i finansiella
svårigheter eller att aktiemarknaden generellt drabbas av finansiell kris kan det bli
svårigheter med att sälja aktierna.
FONDER
om man investerar i aktier via fonder så erhålls samma egenskaper som handel
med enskilda aktier. Dock får man en bättre riskspridning och en löpande förvaltning av aktieinvesteringen.
ANSVAR SOM INVESTERARE
Man ska endast investera direkt i utvalda aktier om det finns intresse eller man
har den tid som krävs för att övervaka utvecklingen av de enskilda bolagen.
Riskattityd och investeringshorisont avgör den andel som ska allokeras till aktieinvesteringar.
Om det uppstår oklarheter med sammansättning av portföljen eller delar av den så
är det viktigt att få ytterligare information.
2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards