portföljprodukter

advertisement
Investeringsprofil
Övergripande
allokering
Detaljerad
allokering
Värdepapper
PORTFÖLJPRODUKTER
När m
man investerar i en portföljprodukt så erhålls en mix av olika tillgångar. De
vanligaste produkterna är sammansatta av aktier och obligationer för att anpassa
vanliga
vanligas
produkten matchar investeringsprofilen.
att produk
portföljprodukt, erhålls samtidigt en löpande förvaltning av investeringen.
Genom en portf
innefattar även så kallade alternativa investeringar som
Ett antal portföljprodukter
portföljpro
en del av deras investeringsunivers. Alternativa investeringar är tex hedge fonder,
onoterade aktier (går även under namnet private equity) och/eller råvaruinvesteringar. Dessa alternativa investeringar används vanligtvis för att förbättra portföljens risk och avkastnings karaktär.
AVKASTNING
Ett av målen med investering är att uppnå högsta möjliga avkastning i förhållande till
risken. Detta kan uppnås genom att investera i en portfölj som består av olika typer
av tillgångar.
Förväntad avkastning
Hôg
100% aktier
A
Portfölj med aktier och obligationer
B
100% obligationer
Låg
Låg
Förväntad risk
Hög
Grafen visar att i punkt A så har investeraren erhållit en högre förväntad avkastning än i
punkt B, med samma risknivå.
Ett annat mål är att få en mer stabil avkastning. Detta kan uppnås genom att investera i olika typer av tillgångar. Förklaring till detta är att priset på olika tillgångsslag
generellt sett stiger och faller vid olika tidpunkter. Precis som i fallet med andra investeringar, innebär investering i en portföljprodukt också en risk för förlust.
1
Avkastningen skall utvärderas utifrån ett övergripande portföljperspektiv istället
för avkastningsvärderingar på de enskilda tillgångarna i portföljen. Avkastning på
aktier visar större volatilitet än avkastning på obligationer. När investerare föredrar aktier framför obligationer så gör de det då de förväntar sig en högre avkastning över tiden för aktier än för obligationer.
RISK
Den totala risken i en värdepappers portfölj är den samlade risken för alla tillgångar i portföljen.
Obligationer medför tre typer av risk:
•
•
•
Stigande marknadsräntor – detta innebär att priset på obligationer sjunker
(ränterisk)
Emittenten har inte möjlighet att betala tillbaka pengarna (Kredit/konkurs risk)
Valutan som obligationen är noterad i minskar – detta bidrar negativt till
avkastningen (valutarisk)
När man investerar i aktier så finns det risker att värdet på aktien kan förändras:
•
•
•
Bolagsspecifik risk – omständigheter och faktorer som är specifika för bolaget
i fråga
Sektorspecifik risk – utveckling relaterat till sektorn som bolaget är verksam i
Marknadsrisk – utvecklingen på den finansiella marknaden som kan påverkas
av makroekonomiska faktorer, politiska faktorer och även för investerares
aktuella aptit för aktieinvesteringar.
I värsta fall kan de ovannämnda riskerna tillsammans eller enskilt resultera i att
det investerade beloppet går förlorad.
Risk som är förknippad med alternativa investeringar är oftast baserad på de riskelement som anges enligt ovan.
Vi investerar vanligtvis i både globala och inhemska värdepapper. Förutom exponeringen mot prisförändringar, så är även investeringar i globala tillgångar förknippade men en valutarisk, vilket kan visa sig påverka den totala avkastningen i portföljen.
LIKVIDITETSRISK
Produkter inom denna kategori är vanligtvis mycket likvida(omsättningsbara) på
marknaden och det sker kontinuerlig en prissättning. Om ett bolaget eller en
emittent hamnar i finansiella svårigheter kan det dock leda till att tillgången är
svårare att sälja.
2
FONDER
Om man investerar i en portföljprodukt som investerar i fonder erhålls samma
egenskaper som enskilda tillgångar. Dock får man en bättre riskspridning och en
aktiv förvaltning av investeringen.
DITT ANSVAR SOM INVESTERARE
Valet av portföljprodukter bör baseras på riskattityd och investeringshorisont
som framgår av investeringsprofilen. I händelse av brist på tydlighet om sammansättningen av investeringen är det viktigt att man begär mer information om
portföljen och dess enskilda delar.
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards