Mall för förfrågan till lokala / regionala / nationella regeringar i

advertisement
Mall för förfrågan till lokala / regionala / nationella regeringar i samband med
investeringar i fossila bränslen
Bakgrund
Parollen Carbon Divestment eller CO2 Divestment beskriver avdrag av kapital från industrin
för fossila bränslen och omallokering av investeringar med skadlig inverkan på klimatet till
de som inte har skadar klimatet. Detta bidrar till att uppfylla klimatmålen. Den
bakomliggande tanken är att om den globala uppvärmningen ska begränsas, kan en stor del
av den fossila bränslereserver inte brännas och de måste förbli under marken. Därmed blir
de ekonomiskt värdelösa för kol-, olje- och gasbolag (så kallade "stranded assets" ). Denna
avskrivningsbara tillgångar utgör en betydande ekonomisk risk för investerare och det
ekonomiska och finansiella systemet.
Frågor:
1. Vilka placeringsinriktningar finns det för investeringar [...]?
2. I vilken utsträckning ska man ta hänsyn till sociala eller miljömässiga kriterier i samband
med investeringar och vilka är dessa kriterier?
3. Är det nödvändigt, enligt regeringen, att ha sociala eller miljömässiga kriterier i samband
med investeringar i framtiden?
4. Hur mycket och i vilka aktier, fonder och obligationer har [...] (även indirekt) investerat?
5. Vilka företag med ägarintresse, myndigheter, stiftelser och offentliga institutioner
investerar i aktier, fonder eller obligationer?
6. Hur mycket och i vilka aktier, fonder eller obligationer, investerar dessa företag med
ägarintresse, myndigheter, stiftelser och offentliga institutioner?
7. Vilka placeringsinriktningar gäller för företag med ägarintresse, myndigheter, stiftelser
och offentliga institutioner?
8. Reserven för pensionsförmåner baseras på ett investeringskoncept som [t.ex. Euro Stoxx
50, andra index ...] tar hänsyn till. Detta omfattar, bland annat, företagen [fossil energi
företag]. Vilken del av reserven för pensionsförmåner är placerad nu i aktier av dessa
företag?
Download