m1400 - Riksdagens öppna data

advertisement
2010/11
mnr: Sk408
pnr: M1400
Motion till riksdagen
2010/11:Sk408
av Staffan Anger (M)
Avdragsrätt för donationer till
forskning
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om skattelättnad för donationer till forskning i Sverige.
Motivering
I flertalet av våra grannländer och i de stora EU-länderna beviljas de som ger
gåvor till forskning betydande skattelindringar. En donator – privatperson
eller företag – gynnas från skattesynpunkt i de allra flesta fall av att välja att
donera medel till ett utländskt universitet eller en välgörande stiftelse snarare
än ett svenskt. Sverige som land går dock förlorande ur detta.
I Sverige beskattas idag donationer till forskning från privatpersoner fullt
ut, och med de relativt höga skattenivåer som gäller så är skatteeffekterna
betydande.
I vårt grannland Danmark medges avdrag för donationer och gåvor till
föreningar, stiftelser och institutioner som är godkända av Skattverket.
Regeringen bör se över möjligheten till ett regelverk liknande det danska för
svenska donationer till forskning.
Stockholm den 26 oktober 2010
Staffan Anger (M)
1
Download