Stockholm 2016-03-21
Intäktsredovisning 2015
enligt partigemensam överenskommelse
2 (5)
Gemensam intäktsredovisning för
riksdagspartiernas centrala verksamhet
De politiska partierna i Sveriges Riksdag avviker betydligt från varandra avseende
den organisatoriska uppbyggnaden. Alla partier kategoriseras som ideella föreningar,
men verksamheten inom ett parti kan bedrivas inom en eller flera juridiska personer
beroende på hur man internt valt att organisera verksamheten. En följd av detta blir
att jämförelser av partiernas ekonomiska förutsättningar som enbart utgår ifrån
siffror i boksluten inte blir relevanta.
I syfte att underlätta jämförbarheten för hur riksdagspartierna finansierar sina
verksamheter, har sju partier i riksdagen gemensamt enats om en
presentationsstruktur för hur intäkterna för den centrala partiverksamheten fördelar
sig. Uppdraget att hitta en gemensam presentationsstruktur bygger i sin tur på en
överenskommelse som partisekreterarna för dessa sju partier träffat om att utveckla
gemensamma redovisningsformer. Den föreslagna redovisningsformen innebär att
partierna tillämpar gemensam terminologi och definitioner för de olika intäktsslagen
och att partierna hämtar information från alla relevanta juridiska personer.
Eftersom den ekonomiska informationen i några partier är hänförlig till flera
juridiska enheter, går det inte konsekvent att återfinna samtliga värden i partiernas
årsredovisningar. Sammanställningen av den överenskomna helhetsbilden
presenteras i stället på partiernas respektive webbsidor.
3 (5)
Intäktsredovisning för Socialdemokraterna 2015
Belopp i tkr
Not
Medlemsavgifter
2015
2014
6 589
7 438
45 050
87 268
3 197
46 854
9 893
86 427
3 197
135 515
146 371
Anslag från Sveriges kommuner och landsting
1 141
1 210
Anslag från Svenska Kyrkan
1 943
1 940
Statligt stöd till de politiska partierna
Statliga anslag
Extra medel till riksdagspartierna för information inför allmänna val
Medel till riksdagspartierna för information inför Europaparlamentsval
Stöd till partigrupperna i riksdagen
Stöd till de politiska partiernas kvinnoorganisering
Summa
Anslag från Europaparlamentet
0
Särskilda kansli-/serviceavgifter
Avgifter från riksdagsledamöter
1 612
1 570
Summa
4 696
4 720
11 855
223
3 990
36 321
-
14 722
744
4 498
42 240
-
52 389
62 204
-
-
Bidrag, donationer, insamlingar och lotterier
Från organisationer
Från företag eller andra juridiska personer
Från privatpersoner ( 4 141 st)
Överskott lotteriverksamhet
Övriga insamlingar
1
2
3
Summa
Bidrag/ersättningar från den egna reg. och lok. organisationen
Överskott från sidoverksamhet
Finansiellt nettoresultat
Intäkter från egna bolag
Övrigt överskott finansiell verksamhet
4
Summa
-
-
5
Summa
Övriga intäkter
0
6
15 002
26 301
8 000
28 751
41 303
36 751
2 418
1 902
242 910
257 816
4 (5)
Noter till intäktsredovisningen
Not 1 - Bidrag/donationer från organisationer
Fastighetsanställdas Förbund
GS – Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch
Handelsanställdas Förbund
Hotell och Restaurang Facket
Industrifacket Metall
Seko - Facket för Service o Kommunikation
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenska Elektrikerförbundet
Svenska Kommunalarbetareförbundet
Svenska Livsmedelarbetareförbundet
Svenska Målareförbundet
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
LO
Summa
2015
249
178
1 504
458
100
3 086
280
6 000
2014
162
259
600
2 039
560
120
3 062
186
87
101
97
7 550
11 855
14 722
2015
2014
124
120
504
748
Not 2 - Bidrag/donationer från företag eller andra juridiska personer
Anslag från egna stiftelser
Nordiska Rådets S-grupp
Övriga
Summa
100
123
0
223
Not 3 – Bidrag från privatpersoner
Två enskild givare har 2015 lämnat gåva överstigande 20 000 kr, båda är arv. Britta Lindahl, dödsbo
728 966 kr, Staffan Martinsson, dödsbo 210 815 kronor
Not 4 - Överskott från sidoverksamhet
Inga inkomstgenererande sidoverksamheter förekommer i partiet.
Not 5 - Finansiellt nettoresultat
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Övriga ränteintäkter och liknande poster
Övriga räntekostnader och liknande poster
Summa
Not 6 – Övriga intäkter
Externa intäkter - kongress och andra arrangemang
Försäljning Första maj-märken
Riktat språkbidrag från riksdagsförvaltningen
Konferensavgifter
Tidskriften Tiden
Summa
2015
26 140
177
-16
26 301
2014
28 165
548
38
28 751
2015
1 617
458
103
240
2 418
2014
371
1 069
0
462
279
1 902
Anna Grönfors 105 60 Stockholm Besök: Sveavägen 68 T: 08-700 26 56
socialdemokraterna.se