Vad tycker blocken om vårdens viktigaste frågor?

Tema. Valet
Vad tycker blocken om vårdens viktigaste frågor?
Vårdförbundet har listat de frågor som medlemmarna gärna vill ha svar på. Så här
Valets åtta
viktigaste
frågor för
Vårdförbundet
30
1. Värdering
och lön
Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska
analytiker och röntgensjuksköterskor har viktiga
och intressanta jobb
— men för låg status och
för låg lön. Vad tänker
partierna göra åt det?
tycker de båda blocken enligt deras vårdpolitiska program:
2. Vårdskador
3. Jämlik vård
4. Vårdval
5. Folkhälsa
100 000 patienter drabbas av vårdskador varje
år, för 3 000 är det en
bidragande dödsorsak.
Vårdförbundet har en
nollvision när det gäller
vårdskador. Vad vill politikerna göra?
Det fi nns fortfarande
omotiverade skillnader
i vård mellan olika regioner, mellan kvinnor och
män, mellan svenskar
och utlandsfödda, mellan
höginkomsttagare och
låginkomsttagare. Hur
vill partierna ändra på
det?
Är vårdvalet här för
att stanna? Ska det utvecklas, avvecklas eller
förändras på annat sätt?
Genom att satsa på
hälsa och förebyggande åtgärder kan
sjukdomar undvikas.
Hur mycket kommer
partierna att satsa på
folkhälsoarbete?
6. Specialistsjuksköterskor
Antalet specialistutbildade sjuksköterskor
har minskat kraftigt
sedan 1995, när det
egentligen behövs fler.
Vad vill partierna göra
för att öka personalens kompetens och
stimulera till vidareutbildning?
7. Samverkan
8. Arbetsmiljö
Samarbetsproblem skapar både dubbelarbete
och brister i äldreomsorgen. Vårdkedjan hänger
inte ihop för den enskilda
individen. Det fi nns även
andra samverkansproblem inom vården, till
exempel när det gäller
journalföring. Hur vill
partierna förbättra det?
Många upplever att
arbetet inom vården har
blivit allt mer pressat.
Vilka förslag fi nns för en
bättre arbetsmiljö?
Mer om vård
i programmen:
Vilka övriga vallöften
ger blocken?
Alliansen
(M) (KD)
(FP) (C)
e Vill tillsätta en arbetsgrupp som ska sätta upp
mål för hur sjukvården ska
bli en bättre arbetsgivare.
Förbättrade karriärmöjligheter och aktivt arbete
mot lönediskriminering
kan ingå. Dock fi nns inga
löften om pengar för att
uppnå målen.
e Ny patientsäkerhetslag 2011 med tydligare
ansvar för vårdgivarna.
e Stimulansbidrag till
landsting som förbättrar
patientsäkerheten.
e Satsning på öppna
jämförelser för att mäta
och redovisa jämlikheten
i vården.
e Fortsatt satsning på
köfri vård eftersom vårdköer skapar orättvisor.
e En sammanhållen patienträttighetslag för att
stärka patientens
ställning.
e Vårdvalet ska utvecklas så att patienten
också kan lista sig hos
en fast läkare eller sjuksköterska. Ersättningsmodellerna ska styra
mot kvalitet, sammanhållna vårdkedjor och
vård efter behov.
e Reglerna får inte
missgynna små aktörer.
e Ersättningssystemen ska utformas så
att de uppmuntrar
vårdcentralerna att
satsa mer på förebyggande åtgärder.
e Patienter ska bli
mer delaktiga genom
att de till exempel får
en egen elektronisk
hälsodagbok.
e De ekonomiska
villkoren för sjuksköterskor som genomgår
specialistutbildning
behöver ses över och
förbättras.
e Utbildningskapaciteten ska anpassas
efter de behov som
Socialstyrelsen anger,
bland annat behövs
fler barnmorskor
och biomedicinska
analytiker.
e Påskynda utvecklingen av en sammanhållen
journal som patienten
också har tillgång till.
e Utvecklingen av
effektivare beslutsstöd
ska ges hög prioritet.
e Den offentliga sektorn
ska ha som mål att bli
Sveriges bästa arbetsgivare. En arbetsgrupp
ska under 2011 arbeta
för att sätta upp mål och
delmål med syfte bland
annat att minska antalet
otrygga anställningar
och minska sjukfrånvaron.
e Bättre ledarskap,
bland annat med hjälp
av en samlad ledarskapsutbildning.
e Skärpta tidsgränser i vårdgarantin: 0-5-30-60 dagar.
e Förbättra rapporteringen
av läkemedelsbiverkningar.
e Nationellt mål för att
minska antibiotikaförskrivningarna.
e Satsning på skolhälsovård.
e Den pågående psykiatrisatsningen bör permanentas.
De
rödgröna
(S) (MP) (V)
e Pengar till landsting och
kommuner som inför rätt
till heltidsarbete.
e Vårdvalet har satt för
stort fokus på läkarna. Vill
lyfta fram kompetensen
hos andra yrkesgrupper.
e Vill skärpa och intensifiera patientsäkerhetsarbetet.Större fokus på att
det ska bli rätt från början.
e (S) har föreslagit en
nationell kvalitetscertij
fieringg av all sjukvård.
e Gräddfi ler för privatbetalande patienter ska inte
vara tillåtet i den offentligt fi nansierade vården.
Patienter med störst behov
ska prioriteras — inte de
med störst plånbok.
e Ersättningssystemen
i primärvården ska utformas så att de premierar
jämlikhet och styr resurserna dit behoven är störst.
e Nej till fri etablering
för vårdföretagare. En
ny lag ska ersätta lagen
om valfrihetssystem
och inriktas på patientens rätt att välja vård,
inte på vårdföretagen.
e Vill öka möjligheten
för små aktörer, ideella
organisationer och personalägda företag att
etablera sig.
e Ersättningssystemen ska utformas
så att de uppmuntrar vårdcentralerna att satsa mer
på hälsovård och
förebyggande arbete.
Vårdcentralerna ska
omvandlas till hälsocentraler.
e Alla patienter
som vill ska få ett
eget hälsokonto för
hälsoinformation
på nätet.
e Vill öka specialistutbildningen av
sjuksköterskor.
e En bred kompetenssatsning för att öka
spetskompetensen
hos alla yrkesgrupper
som arbetar inom
demensvård.
e Kommuner och
landsting ska gemensamt utveckla
en organisation för
äldrevården. Huvudmannaskapet för hemsjukvården förs över till
kommunerna.
e Multisjuka äldre får
en personlig läkare
med helhetsansvar
för behandlingar och
läkemedel.
e It-satsning med
målet: en patient – en
journal.
e Större resurser till
sjukvården än i dag.
e Satsning på att minska
byråkrati och krångel
för att personalen ska
kunna ägna mer tid åt
vårdarbete.
e Extra resurser för att
klara generationsväxlingen inom vården.
e Det ska inte vara tillåtet att
sälja eller privatisera universitets- och regionsjukhus.
e Ett äldrematslyft för att öka
kvaliteten på maten till de äldre.
e Skärpt kontroll av antibiotikaförskrivningen.
e Systematisk insamling av
brukares erfarenheter och
användning av läkemedel.
e Satsning på skolhälsovård.
e Fler vårdplatser i psykiatrin.
e En utredning om hur broar
kan byggas mellan vården och
komplementärmedicinska
behandlingar.
Vårdfokus nr 9.10
Vårdfokus nr 9.10
e
31