Vad är Magnethospital?

advertisement
2015-12-14
Det är egentligen inte brist på
personal i vården DN 2015/10/22 L-E H
Vad är Magnethospital?
Ami Hommel
Vården är en kunskapsorganisation
vars främsta kapital är personalenviktigt att bevara den kompetensen
SSI –tillsynsynsmyndighet för
kärnkraften
Tiden inne för politikerfri sjukvård
15/10/20 Åsa Moberg Gagens samhälle
Marie-Louise Ekman- Dramaten
Lotta Engzell-Larsson DI
”strunta i kostnaderna så sjunker de”
Kvaliteten på ledarskap av omvårdnad
Kunniga, starka och modiga ledare- klar,
strategisk och visionär filosofi i det dagliga
omvårdnadsarbetet
Ledare för omvårdnadsarbetet på samtliga
organisatoriska nivåer i organisationen
Kan laddas ner från
www.swenurse.se
Ledarskapet framgår tydligt i det patientnära
omvårdnadsarbetet
1
2015-12-14
Organisationens struktur
Hög omvårdnadskvalitet -platt organisation med
decentraliserat beslutsfattande
Dynamisk struktur och förändringsbenägen
Omvårdnadskompetens har en stark och tydlig
representation i olika kommittéer och råd
Chefs- och ledarskapsstil
Engagemang och främjar delaktighet
Feedback uppmuntras och värderas
Sjuksköterskor i ledande positioner är synliga,
tillgängliga och goda kommunikatörer
Det finns chefer och ledare för omvårdnad som
arbetar på sjukhusledningsnivå
Medarbetarpolicys och program för
kompetensutveckling
Modeller för omvårdnadsarbetet
Sjuksköterskor har ansvar och befogenheter
Löner och anställningsvillkor är konkurrenskraftiga
Olika modeller ”primary nursing”
Kreativa och flexibla modeller finns för bemanning
Skickliga sjuksköterskor får resurser
Professionell utveckling
Omvårdnadskvaliet
Kvalitetsutveckling
Fokus på etik, säker vård kvalitetsutveckling
Sjuksköterskor i ledande positioner ansvariga
Värdegrund
Mäter kvalitet
Deltar i förbättringsarbete
2
2015-12-14
Konsultationsmöjligheter och stödresurser
Autonomi
Tillräckliga resurser
Disputerade sjuksköterskor
Självbestämmande, fatta beslut, tillämpa
omvårdnadsåtgärder
Främjar deltagande i professionella organisationer
Självständiga
Samordnad vårdkedja/planering
Etablerat samarbete med andra vårdgivare
Sjuksköterskan som lärare och handledare
Sjuksköterskan involverad i utbildning
Patientutbildning
Synen på omvårdnadens innehåll
och betydelse
Omvårdnad ses som väsentlig av alla medlemmar i
teamet
Teamarbete och interdisciplinärt samarbete
Samtliga medlemmar i teamet är viktiga
Ömsesidig respekt
Oumbärlig för organisationen, påverkar hela
vårdprocessen
Strategier för konflikthantering
3
2015-12-14
Professionell utveckling
Organisationen stödjer personlig och professionell
utveckling
Även ekonomiskt…..
Gynnar utbildning och karriärutveckling
4
Download