Debattartikel Dagens medicin om dokumentation våren 2008

advertisement
Sjuksköterskor ser patientfaror när
vårdbiträden dokumenterar
2008-04-09Patientsäkerheten är i fara när vårdbiträden och undersköterskor ska avgöra om
patientanteckningar hör till sjukvården eller till omsorgen. Det varnar Riksföreningen för
medicinskt ansvariga sjuksköterskor för.
MAS säkerställer god vård
Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor har 211 medlemmar. Föreningen
räknar med att det finns över 300 medicinskt ansvariga sjuksköterskor i landets kommuner.
En MAS, en medicinskt ansvarig sjuksköterska, ansvarar enligt lagen för den kommunala
hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boendeformer.
– Jag har blivit förfärad när jag har gått igenom den sociala dokumentationen och sett hur
mycket som sjuksköterskorna borde ha fått reda på, säger Helena Gustafsson.
Hon är själv medicinskt ansvarig sjuksköterska i Trosa och Gnesta kommun, dessutom är hon
ordförande i Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor.
I en skrivelse till äldreminister Maria Larsson (kd) och till Patientsäkerhetsutredningen varnar
hon för konsekvensen av dagens lagstiftning. Lagen tvingar vårdbiträden och undersköterskor
att föra social dokumentation på ett ställe, och sjuksköterskor, sjukgymnaster och
arbetsterapeuter att föra sjukvårdsdokumentation på ett annat ställe. Sådan uppsplittrad
dokumentation leder till risker för patientsäkerheten och för helhetssynen på de äldre som
behöver hjälp, enligt skrivelsen.
– Det har kommit allt fler signaler från olika delar av landet om att lagens krav på
dokumentation leder till problem, säger Helena Gustafsson.
”Får mindre information”
Problemen har ökat på grund av att länsstyrelserna nu ställer tydligare krav på vårdbiträden
och undersköterskor att föra noggrann social dokumentation.
– Det har tyvärr lett till att sjuksköterskorna får mindre information om äldre och andra som
behöver kommunala vård- och omsorgsinsatser.
Så här kan det se ut:
Agda, 84, är nedstämd och har tappat aptiten. Undersköterskan eller vårdbiträdet tolkar det
som en social händelse, eftersom Agdas make Knut nyligen har avlidit, och noterar detta i den
sociala dokumentationen. Den finns på papper i boendepärmen i personalrummet.
Men undersköterskorna och vårdbiträdena har inte tillgång till sjuksköterskans
omvårdnadsjournal på data. Där finns ett test som visar att Agda riskerar undernäring på
grund av medicinska skäl.
Helena Gustafsson påpekar att sjuksköterskorna försöker hämta och läsa igenom den sociala
dokumentationen, men att de kanske bara hinner göra det två gånger i månaden.
– Det innebär att viktig information om de äldre inte kommer fram till sjuksköterskan i tid.
Problemet förvärras, enligt riksföreningen, av att många kommuner har valt att låta den icke
legitimerade personalen avgöra om en anteckning ska höra till hälso- och sjukvården eller till
den sociala dokumentationen.
– Det är mycket olyckligt att den bedömningen, som är svår nog för sjuksköterskor, har lagts
på personal på den allra lägsta nivån.
Hoppas på lagändring
Helena Gustafsson reagerar mot hela idén med att sjukvården gör en vårdplan, medan
baspersonalen gör en genomförandeplan - för en och samma person.
– Det är konstigt att dela upp en människa på det sättet. När det gäller oro, matbesvär och
fallproblematik kan det vara omöjligt att bestämma om det är sociala eller medicinska faktorer
som är avgörande.
För att komma åt uppsplittringen efterlyser hon därför en gemensam vård- och
äldreomsorgslag.
Henrik Kjellberg (kd), politiskt sakkunnig hos äldreminister Maria Larsson (kd), medger att
det är ett bekymmer att två lagstiftningar styr vården och omsorgen av de äldre. Vad som ska
göras åt detta är ministern ännu inte beredd att svara på.
Download