Ordförande har ordet - Svensk sjuksköterskeförening

advertisement
Ordförande har ordet
Kära medlemmar!
Årets sista hälsning skrivs till er efter en mycket
lyckad Riksforum som hölls i slutet av november.
Temat för höstens konferens var fördjupning inom
demenssjukdomar, palliativ vård och smärtlindring
vid livets slutskede. Föreläsningarna var uppskattade och det uppstod intressanta diskussioner både
i föreläsningssalen och i pauserna utanför. Planeringsarbetet med nästa års konferenspunkter påbörjas inom kort och jag vill uppmuntra er att höra av
er angående innehållspunkterna. Vad önskar ni fördjupa er inom? Vi tar tacksamt emot era idéer och
synpunkter!
Riksföreningen har haft en aktiv höst med
många aktiviteter på agendan. Ett område som vi
ständigt bevakar är den psykiska ohälsan bland
äldre. Riksföreningen representerades av styrelsemedlemmen Ellenor Sörqvist i en hearing om
psykisk ohälsa som Socialdepartementet bjudit
in till. Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister inledningstalade om vikten av
samarbete. Flera myndigheter, intresseorganisationer och representanter från professionsorganisationer deltog. Deltagarna var eniga om behovet av ett
fortsatt samarbete och att de organisatoriska ”stuprören” måste bort och nya samarbetsformer utvecklas för att varje enskild persons behov ska hamna
i fokus.
När Svensk Sjuksköterskeförening anordnade
sitt årliga ordförandekonferens deltog Eva Stål från
vår styrelse. En viktig punkt på agendan var planeringen av de kommande Sjuksköterskedagarna som
äger rum 12-13 mars 2016 i Stockholm. Dagarnas
tema blir kvalitet och vi hoppas att många av er får
möjlighet att delta.
Vidare deltog Riksföreningen på årets IVO-dag.
Myndigheten redovisade sitt arbete från det gångna
året och betonade att deras fokus är att hjälpa olika
verksamheter inom vård och omsorg och att de vill
arbeta bort det ”polisiära” stämpeln. En intressant
rapport inom vårt område rör äldres behov av hjälp
och stöd på särskilt boende med utgångspunkt från
det ansvar som följer av socialtjänstlagen. Jag rekommenderar er att ta del av rapporten på följande
länk: http://www.ivo.se/publicerat-material/rapporter/far-jag-ga-pa-promenad-idag1/
Styrelsen har samlats för ett styrelsemöte i oktober för att planera det kommande årets arbete. Vi
kommer bland annat att fokusera på att revidera
vår kompetensbeskrivning, delta i Almedalsveckan,
kartlägga nyttan av specialsitkompetens och fortsätta vårt arbete med remissvar, vår konferens och
vår medlemstidning.
Med dessa rader vill jag önska er en trevlig läsning, God Jul och Gott Nytt År! •
Kristina Iritz Hedberg
Ordförande och ansvarig utgivare
[email protected]
4
Download