DOC - Europa.eu

advertisement
IP/10/581
Bryssel den 19 maj 2010
Den digitala agendan: EU-kommissionen lägger fram
en åtgärdsplan för att främja EU:s välstånd och
välbefinnande
Ett genomförande av den ambitiösa digitala agenda för EU som
kommissionen lägger fram i dag skulle väsentligt förbättra EU:s ekonomiska
tillväxt och sprida den digitala tidsålderns fördelar till samtliga delar av
samhället. Hälften av produktivitetsökningen i EU under de senaste femton
åren härrör från informations- och kommunikationstekniken (se IP/10/571)
och denna utveckling kommer sannolikt att accelerera. Agendan innehåller
sju prioriterade åtgärdsområden: Skapande av en digital inre marknad, större
interoperabilitet, främjande av förtroendet för och säkerheten på Internet,
mycket snabbare Internetanslutning, mer investeringar i forskning och
utveckling, större digital kompetens och digitala färdigheter samt eintegration och användning av informations- och kommunikationsteknik för
att lösa samhällsproblem som klimatförändring och en åldrande befolkning.
Bland fördelarna kan nämnas enklare elektroniska betalningar och
elektronisk fakturering, snabbt införande av telemedicin och energieffektiv
belysning. På dessa sju områden innehåller den digitala agendan omkring
100 uppföljningsåtgärder, varav 31 på lagstiftningsområdet. Den digitala
agendan är det första av de sju huvudinitiativen inom ramen för Europa 2020strategin för smart och hållbar tillväxt för alla (se IP/10/225).
”Privatpersoners och företags intressen måste träda i förgrunden för den digitala
revolutionen, i syfte att maximera informations- och kommunikationsteknikens
möjligheter att främja nya arbetstillfällen, hållbar utveckling och social integration”,
säger Neelie Kroes, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för den
digitala agendan. ”Den ambitiösa strategi som läggs fram i dag visar klart på vilka
områden vi måste koncentrera våra insatser under de kommande åren. För att till
fullo förverkliga EU:s digitala framtid krävs ett helhjärtat engagemang från
medlemsstaterna, IKT-branschen och andra viktiga ekonomiska aktörer.”
Sju mål
En ny inre marknad som förverkligar den digitala tidsålderns fördelar
Privatpersoner bör kunna åtnjuta kommersiella tjänster och ett kulturutbud över
gränserna. Men EU:s onlinemarknader kännetecknas fortfarande av hinder som
hämmar tillgången till Europaövergripande teletjänster, digitala tjänster och digitalt
innehåll. I dag sker fyra gånger så många nedladdningar av musik i USA som i EU
på grund av bristen på lagligt utbud och fragmenterade marknader. Kommissionen
avser att öppna upp tillträdet till lagligt innehåll online genom att förenkla klareringen
och förvaltningen av upphovsrätter och gränsöverskridande licensgivning. Bland
andra åtgärder ingår att förenkla elektroniska betalningar, elektronisk fakturering och
tvistlösning online.
Förbättring av IKT-standardisering och interoperabilitet
För att människor ska kunna skapa, kombinera och göra innovationer måste IKTprodukter och IKT-tjänster vara öppna och interoperabla.
Ökat förtroende och ökad säkerhet
Personer kommer inte att ta till sig teknik som de inte litar på – de måste ha
förtroende och känna sig säkra online. En mer samordnad EU-reaktion på ITattacker och förstärkta regler om skydd av personuppgifter är en del av lösningen.
Man kan också tänka sig att webbplatsleverantörer måste informera sina användare
om säkerhetsöverträdelser som inverkar på deras personuppgifter.
Ett ökat tillträde till ett snabbt och ultrasnabbt Internet
Målet för 2020 är Internethastigheter på minst 30 Mbit/s för samtliga EU-invånare
och att hälften av hushållen abonnerar på anslutningar med en hastighet på minst
100 Mbit/s. I dag har bara 1 % av EU-invånarna en snabb fiberbaserad
Internetanslutning, jämfört med 12 % av japanerna och 15 % av sydkoreanerna (se
tabellen nedan). Ett mycket snabbt Internet är nödvändigt för att ekonomin ska
kunna växa snabbt och skapa sysselsättning och välstånd och för att privatpersoner
ska få tillgång till det innehåll och de tjänster de önskar. Kommissionen kommer bl.a.
att undersöka hur investeringar i bredband ska kunna stimuleras med hjälp av
kreditförstärkningsmekanismer och ge råd om hur man ska uppmuntra investeringar
i fiberbaserade nät.
Främjande av banbrytande forskning och innovation på IKT-området
EU måste investera mer i FoU och se till att våra bästa idéer når marknaden.
Agendan syftar bl.a. till att höja den privata sektorns investeringar med hjälp av EU:s
regionalstöd och höja EU:s forskningsanslag, så att EU håller jämna steg med och
till och med överträffar sina konkurrenter. Investeringarna i IKT-forskning i EU är
mindre än hälften av nivån i USA (37 miljarder euro jämfört med 88 miljarder euro
under 2007).
Ge alla européer digitala färdigheter och tillgängliga onlinetjänster
Mer än hälften av EU:s invånare (250 miljoner) använder Internet varje dag, men
30 % har aldrig använt Internet. Alla, både unga och gamla och oavsett social
bakgrund, har rätt till den kunskap och de färdigheter de behöver för att vara
delaktiga i den digitala tidsåldern, i takt med att handeln, offentliga och sociala
tjänster, hälso- och sjukvårdstjänster, undervisning och det politiska livet i ökande
utsträckning använder Internet.
Frigöra informations- och kommunikationsteknikens potential till
samhällets bästa
Vi måste investera i en smart användning av tekniken och använda informationen för
att minska energiförbrukningen, stödja åldrande befolkningar, ge patienter inflytande
och förbättra tillträdet online för personer med funktionshinder. Ett mål skulle kunna
vara att patienter senast 2015 kan få tillgång till sina sjukjournaler online oavsett var
de befinner sig i EU. Agendan ska också främja energibesparande IKT, exempelvis
halvledarbelysning som använder 70 % mindre energi än vanliga belysningssystem.
Genomförande av den digitala strategin
Den största utmaningen är att se till att de åtgärder som krävs för att uppnå dessa
mål antas och genomförs snabbt. Flera kommissionsledamöter kommer att arbeta
tillsammans med EU-institutionerna och andra berörda parter för att förverkliga den
digitala strategin.
Bakgrund
Pressmaterial om den digitala agendan finns på
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5826
Audiovisuellt material finns på
http://ec.europa.eu/avservices/video/video.cfm?sitelang=en&type=1
Se även MEMO/10/199 och MEMO/10/200.
Annex
Virtuous cycle of the digital economy
Reasons for not buying online (% of individuals that have not ordered online during last year), 2009
I have no need
I prefer to shop in person, like to see
product, loyalty to shops, force of habit
Payment security concerns
Privacy concerns
Trust concerns
lack of skills
Relevant information about goods and
services difficult to find on website
Don't have a payment card allowing to pay
over the Internet
delivery of goods ordered over the Internet is
a problem
Speed of the Internet connection is too slow
Others
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals 2009
4
70%
Figure 1: Fibre to the Home (FTTH) penetration in July 2009
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
15%
12%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
1%
2%
Europe
USA
Japan
Source: Point Topic
5
Korea
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards