European Commission

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN
PRESSMEDDELANDE
Bryssel den 28 maj 2014
EU:s digitala resultattavla 2014: Hur gick det?
Kommissionen gör goda framsteg och är på väg att uppnå 95 av sina 101 digitala mål för
2015. EU:s invånare och företag kopplar upp sig mer, handlar mer och de har bättre
färdigheter i informations- och kommunikationsteknik. De saknar dock ofta
höghastighetsbredband, särskilt i landsbygdsområden, vilket skulle mätta denna digitala
aptit. Den hotande digitala kunskapsklyftan är fortfarande ett stort problem (se
MEMO/14/383).
– De flesta européer lever numera digitala liv, och de vill ha mer säger kommissionens
vice ordförande @NeelieKroesEU. Vi har löst problemet med tillgång till internet. Men den
digitala kunskapsklyftan finns kvar. Om inte alla gör mer, kommer vi att få uppleva en
digitalt analfabetisk underklass i Europa.
Kontrollera ditt eget lands resultat här!
Se videoklipp här!
De goda nyheterna:
 Vanlig internetanvändning går upp: Antalet människor som använder internet
minst en gång i veckan har ökat från 60 % till 72 % sedan 2010. De som har gjort
mest framsteg är Grekland, Rumänien, Irland, Tjeckien och Kroatien.
De länder som har de bästa resultaten (mer än 90 % använder internet) är
Danmark, Sverige, Nederländerna och Luxemburg. I Förenta staterna använder
87 % de vuxna internet.
 Stora framsteg bland missgynnade grupper: Internetanvändningen bland
arbetslösa, personer med låg utbildningsnivå och äldre har gått upp till 57 % från
IP/14/609
41 % för fyra år sedan. Om nuvarande trender håller i sig kommer målet på 60 %
att nås före 2015.
 Andelen icke-användare har sjunkit med en tredjedel: 20 % av EU-invånarna
har aldrig använt internet (en tredjedel mindre än för fyra år sedan). Om de
nuvarande trenderna fortsätter kommer DAE-målet att få ner siffran till 15 % innan
2015 att uppnås.
 Fler handlar på nätet: 47 % av EU-medborgarna handlar nu på nätet, en ökning
med 10 procentenheter, vilket innebär att målet på 50 % fram till 2015 sannolikt
kommer att uppnås.
 Tillgången är säkrad: 100 % av européerna har nu tillgång till bredband, vanligtvis
inbegriper detta flera alternativ (fiber, kabel, ADSL eller 3G/4G mobil). Alla
européer har nu, till ett överkomligt pris, som minimum tillgång till
satellitbredband.
Teknik för snabbt bredband: Tillgången på 4G mobilt bredband ökade kraftigt till
59 %, jämfört med 26 % för ett år sedan. Fast uppkopplat internet på minst 30
Mbit/s är tillgängligt för 62 % av EU:s befolkning, jämfört med 54 % för ett år
sedan och 29 % år 2010. Snabbt bredband finns redan tillgängligt för 90 % eller
mer av hushållen i Belgien, Danmark, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna
och Storbritannien.
De viktigaste återstående utmaningarna
 Småföretagen går miste: Endast 14 % av företagen med mindre än 250
anställda har försäljning på nätet. Inom hela EU är inte ett enda land ens i
närheten av att uppnå EU:s genomsnittsmål på 33 % senast 2015.
 Europas landsbygdsområden är i riskzonen: Endast 18 % av hushållen på
landsbygden har tillgång till höghastighetsbredband.
 E-förvaltningstjänsterna stagnerade under 2013. De användes av endast 42 %
av EU:s befolkning. Fortsätter det i denna takt kommer inte medlemsländerna att
uppnå målet på 50 % fram till 2015.
Genomsnitt i EU
Bredband
2014
Mål
Grundläggande bredbandstäckning för alla
100 %
100 % (2013)
Befolkning som handlar på nätet
47 %
50 % (2015)
Gränsöverskridande e-handel
12 %
20 % (2015)
Små och medelstora företag som säljer på nätet
14 %
33 % (2015)
Regelbunden internetanvändning
72 %
75 % (2015)
Missgynnade personers regelbundna
internetanvändning
57 %
60 % (2015)
Digital inre marknad
Digital integration
2
Befolkning som aldrig har använt internet
20 %
15 % (2015)
Allmänheten interagerar med myndigheter på
internet
42 %
50 % (2015)
Allmänheten skickar in ifyllda blanketter till
myndigheter elektroniskt senast 2015
21 %
25 % (2015)
Offentliga tjänster
Idag offentliggör kommissionen även den 11:e utgåvan av riktmärket för eförvaltning. Rapporten visar att människor fortfarande är betydligt mer nöjda med
privata tjänster på nätet (såsom e-banktjänster), än med offentliga tjänster på nätet
(t.ex. information om sysselsättning). Det finns flera e-förvaltningstjänster på nätet, men
de är inte alltid lätta att använda, och är inte heller snabba eller öppna. Detta hindrar
människor från att använda sig mer av e-förvaltning.
Bakgrund
EU-kommissionen har som mål att skapa ett reglerings- och affärsklimat som främjar
konkurrens och investeringar på Europas digitala teknikmarknader.
År 2013 föreslog kommissionen konkreta åtgärder för att skapa en inre marknad för
telekommunikation för att åtgärda många av de problem som bekräftades i dagens
uppgifter.
2014 års resultattavla för den digitala agendan utvärderar framstegen på EU-nivå och på
nationell nivå när det gäller att nå detta mål, vilket mäts mot de 13 huvudsakliga
framstegsindikatorerna. Rapporten bygger på uppgifter från 2013.
Kommissionen har hittills genomfört 72 av 101 åtgärder inom den digitala agendan för
Europa. Ytterligare 23 åtgärder planeras för att de ska kunna genomföras inom respektive
tidsfrist. Sex stycken har försenats eller riskerar att försenas.
Länkar
Resultattavla för den digitala agendan
Resultattavla för varje land: Läs om bredband, internetanvändning, e-förvaltning,
telekomreglering samt forskningstrender för varje EU-land.
MEMO/14/383 Skapar eller dödar den digitala tekniken arbetstillfällen? Har européerna de
digitala färdigheter som krävs för att få och behålla ett jobb?
Scoreboard infographic
Den digitala agendan
Neelie Kroes
Följ Neelie på Twitter (#DAEscoreboard) (#connectedcontinent)
Kontaktpersoner:
E-post: [email protected] Tfn: +32 229 57361 Twitter: @RyanHeathEU
3
Download