Hur digitalt är ert land? Nya siffror illustrerar de framsteg

advertisement
Europeiska kommissionen - Pressmeddelande
Hur digitalt är ert land? Nya siffror illustrerar de framsteg som krävs på väg
mot ett digitalt Europa
Bryssel, 24 februari 2015
Många är de digitala möjligheter som väntar på att frigöras till EU-medborgarnas och företagens
fromma. Alltifrån inköp eller studier på nätet, till betalning av räkningar eller användning offentliga
tjänster – internet är svaret, om de rätta förutsättningarna finns. Det är slutsatsen i ett nytt index för
digital ekonomi och digitalt samhälle som utarbetats av Europeiska kommissionen och som
offentliggjordes idag. Uppgifter visar att bilden av hur digitala länderna är, varierar inom EU och att
gränserna fortfarande utgör hinder för en fullt utvecklad digital inre marknad – som är en av de
topprioriterade frågor som drivs av Junckers kommission.
Det nya verktyget som presenteras i dag ger en ögonblicksbild av varje land, av uppkoppling (hur
spridd, snabb och prismässigt överkomlig tillgången till bredband är), nätkompetens, användningen av
nätaktiviteter – allt från nyhetsläsning till inköp, och hur viktig digital teknik utvecklas (e-fakturor,
molnbaserade tjänster, e-handel osv.) samt digitala offentliga tjänster som t.ex. e-förvaltning och ehälsovård. Uppgifterna härrör främst från 2013 och 2014 och ger en översikt av hur digitalt Europa är,
varvid det framkommer vilka länder som presterar bäst.
Här är de viktigaste observationerna i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle:
- Den digitala upplevelsen beror på vilket land du är i – eftersom resultaten varierar från digitala
toppaktörer som Danmark (digitala prestanda (0,68 poäng av 1) till länder som Rumänien (lägre
digitala prestanda (0,31 poäng). Närmare information finns i de landsspecifika faktabladen.
- En majoritet av européerna använder internet regelbundet: 75 % 2014 (jämfört med 72 %
2013) – alltifrån 93 % i Luxemburg till 48 % i Rumänien.
- Européerna vill gärna få tillgång till audiovisuellt innehåll på nätet: 49 % av européerna som
använder internet har spelat eller ladda ner spel, bilder, filmer eller musik. 39 % av hushållen som har
tv tittar på beställvideo.
- Små och medelstora företag möter e-handelshinder: bara 15 % av de små och medelstora
företagen bedriver försäljning på nätet – och 15 %, mindre än hälften, arbetar över gränserna.
— Digitala offentliga tjänster som är en daglig verklighet i en del länder finns knappt alls i
andra. 33 % av internetanvändarna i EU har använt nätformulär för att skicka uppgifter till
myndigheter (mellan 69 % i Danmark och 6 % i Rumänien). 26 % av allmänläkarna i EU använder erecept för att överföra receptförskrivningar till apotek via internet, men siffran varierar från 100 % i
Estland till 0 % i Malta.
– Siffrorna visar att Europa håller på att digitaliseras, och européerna får ta del av bra nya tjänster. De
flesta människorna i EU är ute på nätet: Medborgarna vill få tillgång till nätinnehåll, och vi måste
underlätta för dem. En digital inre marknad kan ge dem bredare tillgång, hjälpa företag till innovation
och tillväxt, och öka förtroendet för nättjänster som t.ex. e-förvaltning och internetbanker.Europeiska
kommissionen vill bidra till att detta förverkligas, säger Andrus Ansip, vice ordförande med ansvar för
den digitala inre marknaden.
– Det digitala indexet visar hur radikalt folk har ändrat det sätt som de tittar på film. De följer
fortfarande sin favoritserier på tv, men väldigt många – 40 % – tittar också på beställvideo och film på
nätet. Vi måste anpassa oss till medborgarnas behov och vi måste fundera på hur vi kan anpassa vår
politik, säger Günther H. Oettinger, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det
digitala samhället.
Det digital indexet är särskilt relevant eftersom kommissionen förbereder sin strategi för den digitala
inre marknaden, som ska presenteras i maj. Strategin syftar till att skapa rätt förutsättningar för
medborgare och företag i EU att bättre utnyttja de stora möjligheter som finns i gränsöverskridande
digital teknik. Genom att skapa en digital inre marknad, kan EU generera upp till 250 miljarder euro i
ytterligare tillväxt, och hundratusentals nya arbetstillfällen kan skapas under kommande fem år.
Bakgrund
Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) presenterades idag på Digital4EU-forumet i
Bryssel (anförande av vice ordförande Ansip @Ansip_EU– anförande av kommissionären Oettinger
@GOettingerEU (eftermiddagen) – en utsändning kommer att ske).
I indexet kombineras mer än 30 indikatorer och ett viktningssystem används för att rangordna alla
länder på grundval av deras digitala resultat. Det är det analytiska verktyg som tillhandahåller
råmaterialet för utbyggnaden av den digitala inre marknaden.
För att beräkna ett lands totala poäng gav Europeiska kommissionens experter varje grupp och
undergrupp för indikatorer en särskild korrigeringskoefficient. Uppkoppling och digitala färdigheter
(”humankapitalet”), som anses vara grunden till den digitala ekonomin och det digitala samhället,
bidrar vardera med 25 % av totalpoängen (högst digitala resultat är 1 poäng). Integreringen av digital
teknik står för 20 %, eftersom användningen av IKT inom näringslivet är en av de viktigaste
drivkrafterna för tillväxt. Slutligen fick onlineverksamhet (”A nvändning av internet och digitala
samhällstjänster”) 15 %. Desi-onlinesystemet är flexibelt och gör det möjligt för användarna att
experimentera med olika viktningar för varje indikator och se hur detta påverkar totala rankingen.
De nya uppgifter som ingår i dagens Desi kommer att bidra till resultattavlan för den digitala agendan,
som kommissionen offentliggör varje år för att utvärdera medlemsstaternas framsteg mot de mål som
ställts upp i den digitala agendan för Europa. Nästa rapport om resultattavlan väntas under sommaren
2015.
IP/15/4475
För allmänheten:
Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post
Attachments
DESI_annex_table_structure_EU_data.pdf
Download