Vad innebär Quadracoms nedläggning av ADSL

advertisement
Vad innebär Quadracoms nedläggning av ADSL-stationer
i Dalarna?
Cirka 2000 invånare i Dalarna riskerar att stå utan bredband i samband
med att Quadracom lägger ned sina ADSL-stationer. Arbete pågår med
att identifiera alternativ på kort och lång sikt.
De som har internet via telefonjack, är anslutna till ADSL-station som ägs av
Quadracom och bor i byarna nedan påverkas av den aktuella ADSLnedläggningen.
Ort/by/station
Läde
Gävunda
Venjan…
Erbjuds
flytt till
Telias
station?
Nej
Nej
Nej
Finns fiber
fram till
byn?
Finns
områdesnät i
byn?
Fungerar 3G4G?
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
3G / 4G Utreds
3G / 4G Utreds
3G / 4G Utreds
Förutsättningarna för framtidssäker bredbandsleverans ser i dagsläget lite olika
ut beroende på vilken by det handlar om. Se tabellen ovan.
I grund och botten finns det ingen skyldighet för vare sig en kommun eller
någon annan att leverera bredband överallt – telekommarknaden avreglerades
på 90-talet. Det ligger dock i samhällets intresse att verka för en god och
attraktiv livsmiljö, något som självfallet inkluderar modern infrastruktur.
Kommunen verkar därför för att på bästa sätt bidra till att situationen löser sig.
Ett eget engagemang för bättre framtida bredband i byn kan dock vara
avgörande för vad som de facto erbjuds i den egna byn!
Vad görs i dagsläget?
Kommunen tillsammans med Bredbandsforum Dalarna och Kansliet Digitala
Dalarna arbetar för att få fram så bra alternativ som möjligt för de aktuella
byarna. Resultatet kommer att presenteras på den här sidan. Det går också bra
att kontakta [email protected] för mer information. Kansliet Digitala Dalarna
kan också vara behjälpligt och svara på frågor.
Bakgrund nedläggningen
Quadracom är ett av de företag som äger ADSL-stationer i Dalarna. Företaget är
uppköpt av TeliaSonera och kommer att upphöra med sin verksamhet. På de
platser där Telia har egen telestation kommer de drabbade kunderna att
erbjudas överflyttning till denna istället. Det betyder att man kan fortsätta köpa
en DSL-tjänst och blir då hänvisad till Telias tjänsteutbud. De som redan är
Telia-kunder påverkas inte av nedläggningen.
Fiber ersätter de gamla kopparnäten
På lång sikt kommer samhällets behov av internet, telefoni, strömmad TV och liknande
datakommunikation i huvudsak att ske med fiberoptik. Som komplement till detta finns olika former
av radiokommunikation som till exempel WiFi och LTE/4G. Regeringen har satt upp ett mål om att 90
procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 vilket i
praktiken betyder en omfattande fiberutbyggnad i Dalarna.
Kontaktuppgifter
Fiberutbyggnaden i Dalarna samordnas inom ramen för Bredbandsforum
Dalarna, där bland annat kommunerna, Länsstyrelsen och Region Dalarna ingår.
Gruppen hålls samman av ett gemensamt kansli kallat Digitala Dalarna.
www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/samhallsplanering-ochkulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/Pages/default.aspx
Download