Tema 1

advertisement
Tema 1
Emelie Carlsson och Jenny Persson
“The impact of cancer on children's physical,
emotional, and psychosocial well-being.”
Syfte
belysa hur cancer påverkar barns psykiska, emotionella och psykosociala välbefinnande samt diskutera hur
sjuksköterskor kan underlätta cancerbehandlingen för barnen.
Metod
•
•
•
•
Tvärsnittsstudie
Kvalitativ och kvantitativ
Skalor som mätinstrument, därefter intervjuer
Intervjuerna sammanställdes och kategoriserades. Mätskalorna analyserades i dataprogram.
Anknytning till omvårdnadsvetenskap
•
•
•
Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor
Främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa
sjuksköterskan ska motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling
“Psychological interventions helping pediatric oncology
patients cope with medical procedures: A nursecentered approach”
Syfte
att utforska om psykologiska interventioner används av pediatriska onkologi-sjuksköterskor för att
hjälpa barn att hantera sin behandling och om det används, vilka är i så fall de mest effektiva
interventionerna.
Metod
• Tvärsnittsstudie
• Frågeformulär
• Svaren analyserades både kvalitativt och kvantitativt
•
Anknytning till omvårdnadsvetenskap
• Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor
• Personlig och professionell utveckling
Sjuksköterskan ska fortlöpande engagera sig i personlig och professionell kompetensutveckling.
“The importance of communication in pediatric
oncology palliative care: focus on Humanistic Nursing
Theory”
Syfte
Hur viktig är kommunikationen i palliativ vård av barn med cancer enligt sjuksköterskor?
Metod
• Fältstudie med kvalitativ ansats
• Intervjuer baserad på Humanistic Nurising Theorys fem punkter om omvårdnad
• Intervjuerna systematiserades och kategoriserades.
•
Anknytning till omvårdnadsvetenskap
• Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor
• Personlig och professionell utveckling
Sjuksköterskan ska fortlöpande engagera sig i personlig och professionell kompetensutveckling.
“Nursing perceptions of the benefits of ludicity on
care practices for children with cancer: a
descriptive study”
Syfte
Beskriva fördelarna med lekterapi under sjukhusvistelsen för barn med cancer utifrån
sjuksköterskornas uppfattning.
Metod
• Beskrivande studie med kvalitativ ansats.
• Observation följt av intervju.
• Sammanställde och analyserade intervjuerna.
•
Anknytning till omvårdnadsvetenskap
• Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor
• Bemötande, information och undervisning
Sjuksköterskan ska förvissa sig om att patienten och/eller närstående förstår given information
Skillnader i relation till andra
discipliners perspektiv
• Vi har valt att fokusera på hur sjuksköterskan kan hjälpa barn med cancer
att hantera sin sjukdom.
• Omvårdnad som huvudområde vilket innebär mycket närkontakt med
patienten. Trösta, stödja o.s.v. Vara patientens ”advokat” och därför är
relationen viktig.
• Läkaren har ansvar för själva behandlingen och skulle troligtvis fokuserat på
själva cancerdiagnosen och behandling kring det, så som undersökningar
och mediciners effekt.
Download