Bemötande av patienter angående deras sexuella hälsa

Bemötande av patienter angående deras
sexuella hälsa
Strategier för sjuksköterskor
Författare:
Anna Maria Lennen, Ellen Svensson
Handledare:
Karina Terp
Kandidatuppsats
Våren 2012
Abstrakt
Bakgrund: Patienten har rätt till en holistisk vård där sexuell hälsa belyses. Många sjukdomstillstånd
kan leda till sexuell ohälsa. Tidigare studier har visat att patientens sexuella hälsa sällan belyses.
Sjuksköterskor upplever det svårt att lyfta frågan.
Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelser av att bemöta patienter angående deras sexuella hälsa i
omvårdnadsarbetet. Vilka strategier använder sjuksköterskan för att underlätta bemötandet med
patienten? Hur kan sjuksköterskans bemötande av patientens sexuella hälsa förbättras?
Metod: Kvalitativ intervjustudie gjord utifrån semistrukturerad intervjuguide. Nio yrkesverksamma
sjuksköterskor intervjuades på ett sjukhus i södra Sverige.
Resultat: Flertalet strategier framkom. Orsaken till att sexuell hälsa inte belyses var bristande
resurser, osäkerhet och okunskap.
Konklusion: Genom att reducera hinder kan bemötandet av patientens sexuella hälsa förbättras.
Strategier och kunskap kan göra sjuksköterskan tryggare i sin yrkesroll och våga belysa sexuell ohälsa.
Nyckelord
Sexuell hälsa, bemötande, helhetssyn, strategier, avdelningskultur, hinder, sjuksköterska.
Lunds universitet
Medicinska fakulteten
Nämnden för omvårdnadsutbildning
Box 157, 221 00 LUND