Jämställdhetspolicy

advertisement
Jämställdhetspolicy
Bakgrund
Björkstadens bågjägare anser att det är viktigt att alla medlemmar behandlas lika oavsett kön,
etnicitet och sexuell läggning. En viktig led i denna strävan är vår jämställdhetspolicy.
Syfte
Syftet med vår jämställdhetspolicy är att verka efter en jämställd skytte- och jaktmiljö på lika villkor.
Där flickor, pojkar, kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Man ska
dela på inflytande och ansvar. Policyn omfattar alla som är en del av föreningen.
Mål
Björkstadens bågjägare ska vara en förening som attraherar både flickor och pojkar, kvinnor och män
att delta i vår verksamhet, samt att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
Vi tävlar och jagar under samma villkor oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning.
Vi ska dock sträva efter:





Att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas till vara och får
påverka klubbens utveckling.
Att rekrytera lika många män som kvinnor till förtroendeposter.
Fortsatta likvärdiga prioriteringar, värderingar och resurser.
Alla medlemmar ska visa respekt för varandra och andra oavsett kön eller sexuell läggning.
Sexuella trakasserier eller könsrelaterad mobbning för ej förekomma.
Sexuella trakasserier avser:
Ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker medlemmens integritet.
Detta Innebär två typer av kränkningar:
1. på grund av det kön man tillhör
2. av sexuell natur
Trakasserier grundande på kön är beteenden som svärtar ner, förlöjligar, som är skrämmande eller
fysiskt skymfande av en medlem på grund av hennes/hans kön.
Trakasserier av sexuell natur kan handla om när ord eller handling med sexuell innebörd skapar en
kränkande eller hotfull miljö eller hindrar eller stör en medlem.
Exempel på såna trakasserier är:
1. Tafsande eller annan omedveten beröring av sexuellt slag
2. Ovälkomna sexuella anspelningar, gester, blickar eller
tilltalsord
3. Ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel
eller privatliv
Åtgärder
Alla medlemmar ska informeras om vem de kan vända sig till om de har blivit utsatta eller upptäcker
att någon annan blir utsatt av könsrelaterad mobbning eller sexuella trakasserier.
Download