Supplement avseende 6 kap. brottsbalken
Tillägg till Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 89 f. punkt 3:
I BrB 6:1 st. 1 anges numera att våldtäkt förutsätter att fråga är om samlag eller annan
sexuell handling som med hänsyn till gärningens allvar är jämförlig med samlag (tidigare talades om att handlingen med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna
i övrigt skulle vara jämförlig med samlag). Ändringen syftar till att understryka att det är
graden av kränkning snarare än sexualhandlingens ”tekniska karaktär” som ska vara avgörande för bedömningen. Hänsyn ska tas bl.a. till ”den sexuella handlingens varaktighet,
om den varit förenad med smärta, sår eller annan kroppsskada samt om den i övrigt innehållit förödmjukande eller förnedrande inslag” samt andra omständigheter som påverkar
graden av kränkning. Fortsatt ska emellertid beaktas att våldtäktsbestämmelsen ska vara
reserverad för de mest allvarliga sexuella kränkningarna. Som exempel på sexuella handlingar som enligt bestämmelsen är jämförliga med samlag kan nämnas anala och orala
(oberoende av om det är fråga om ett homo- eller heterosexuellt övergrepp; penetration
förutsätts inte nödvändigtvis) samlag samt att föra in föremål eller fingrar i en kvinnas
underliv eller anus. Graden av kränkning måste emellertid bedömas i varje enskilt fall för
att avgöra om handlingen faller in under bestämmelsen. (Se prop. 2012/13:111 s. 34 ff.
och 111 f.) Motsvarande ändring har gjorts i BrB 6:4 st. 1.
Tillägg till Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 92 f. punkt 6:
I 6:1 st. 2 har uttrycket hjälplöst tillstånd ersatts med uttrycket ”särskilt utsatt situation”.
Vidare har bland orsakerna till situationen lagts till allvarlig rädsla. Bakgrunden till ändringen är att begreppet hjälplöst tillstånd bedömts vara för snävt och också har tolkats på
ett ganska restriktivt sätt i praxis.
Det kännetecknande för en särskilt utsatt situation är att offret har begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet och undgå ett övergrepp. I förarbetena betonas att det
inte krävs att offret helt saknar förmåga att värja sig eller att kontrollera sitt handlande.
Fråga kan bl.a. vara
– om fall där offret vilseleds på ett kvalificerat sätt (”[d]et kan t.ex. handla om att en
gärningsman, som utgett sig för att vara en person som den utsatte sedan tidigare
har en sexuell relation med, kryper ner i sängen i ett släckt rum hos en slumrande
person och genomför en sexuell handling”)
– om fall där det finns möjligheter att överrumpla offret och genomföra en sexuell
handling utan samtycke (”[s]å kan exempelvis vara fallet i en situation där offret
erbjuds en massage och vid utförandet av den överrumplas med en sexuell handling”)
1
– om fall där offret på grund av allvarlig rädsla – här ska man utgå ifrån hur situationen tett sig från offrets synpunkt – inte förmår freda sin sexuell integritet (t.ex.
på grund ”gärningsmannens beteende, t.ex. att denne plötsligt låser dörren och
förändrar karaktär, blir paralyserad av skräck och därför möter övergreppet med
passivitet” (frozen fright) eller reagerar på detta sätt som ”en medveten strategi för
att inte bli utsatt för våld”).
Straffansvar enligt bestämmelsen förutsätter fortsatt att gärningsmannen otillbörligt har
utnyttjat den utsatta situationen. Fall där den sexuella handlingen inte kan anses innebära
ett angrepp på den andres sexuella integritet omfattas alltså inte. En objektiv bedömning
ska göras och det fordras att det finns ett orsakssamband mellan offrets belägenhet och
dennes deltagande i handlingen. (Se prop. 2012/13:111 s. 24 ff. och 112 f.)
Tillägg till Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 101:
Avslutningsvis ska nämnas att minimistraffet för grovt sexuellt övergrepp mot barn i BrB
6:6 st. 2 skärpts till fängelse i ett år (tidigare var det sex månader). I samband härmed har
också de omständigheter som ska beaktas vid bedömande av om brottet är grovt ändrats.
Viktigast är att det numera anges att det särskilt ska beaktas gärningsmannen är närstående till barnet eller i övrigt utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende.
2