Företagsprinciper
Etik
Uppförandekod
Syfte med uppförandekoden
Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga
uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget. Dessa principer är bindande
för alla styrelseledamöter, verkställande direktörer, chefer och medarbetare världen över.
Chefer har ett särskilt ansvar att agera som förebilder.
01
Allmänna principer
Kundfokus, lönsamhet, framsteg, ömsesidig rättvisa och förtroende samt ansvar är de
värderingar som beskrivs i DB Groups affärsidé. De utgör kärnan i den här uppförandekoden. I våra mellanhavanden med kunder, affärspartner, medarbetare och ägare förpliktar vi
oss att alltid agera rättvist och med integritet.
Vi erbjuder våra kunder rese- och logistiktjänster som är säkra, miljömässigt och socialt
ansvarsfulla och kostnadseffektiva.
Vi har som mål att alltid uppfylla etiska principer i vårt uppförande på arbetet. I all verksamhet uppfyller vi gällande lagar, förordningar och normer, undviker intressekonflikter och visar
respekt för seder, traditioner och sociala värderingar i de länder och kulturella grupper där
vi verkar.
Vi förväntar oss och uppmuntrar våra affärspartner att tillämpa liknande etiska principer
själva på grundval av gällande lagar och vedertagna värderingar. Vi förväntar oss att de ska
uppfylla dessa principer i våra affärsmässiga mellanhavanden.
02
Företagets sociala ansvar
Vi är övertygade om att socialt ansvar är en avgörande faktor för vårt företags långsiktiga
framgång och därmed en oumbärlig del av vårt företag. All vår verksamhet är därför bunden av vår skyldighet att vara en god samhällsmedborgare.
Tillväxt och arbetstrygghet är viktiga faktorer för DB Groups framgång.
Mänskliga rättigheter
Vi respekterar allmänt vedertagna mänskliga rättigheter.
Barn- och tvångsarbete
Vi förkastar barnarbete och alla former av tvångsarbete.
Lika möjligheter
De anställda i DB Group avspeglar mångfalden i samhälle, språk, kulturer och livsstilar.
Vi respekterar och främjar denna mångfald, eftersom den är en garanti för vår närhet till
samhället, våra kunder och vår öppenhet för nya idéer. Vi tolererar ingen diskriminering
av personer, särskilt inte på grund av deras etniska bakgrund, religion, sexuella läggning,
nationalitet, ursprung, politiska eller fackliga aktiviteter eller på grund av deras ålder, kön
eller något funktionshinder.
Samarbete
Vårt samarbete och våra mellanhavanden med varandra definieras av ömsesidig respekt,
öppenhet och uppskattning. Vi samarbetar väl och säkerställer en positiv arbetsmiljö.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll för DB Groups framgång. DB Group bekräftar
sitt ansvar gentemot alla medarbetare, att stödja dem och uppmuntra deras kontinuerliga
utveckling.
DB Group bekräftar rätten till föreningsfrihet och friheten att bilda intressegrupper. Vi står
upp för skyddet av dessa rättigheter i alla våra affärsenheter världen över.
Säkerhet
Att sätta våra medarbetares och kunders säkerhet främst ligger i hjärtat av koncernens
värderingar och vi har för avsikt att arbeta tillsammans för att erbjuda en säker miljö.
Hälsa och säkerhet i
yrkeslivet
Genom förebyggande säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen och goda arbetsförhållanden
strävar vi efter att undvika risker för personer och främja och bevara hälsan hos våra medarbetare. Våra medarbetares säkerhet är ett centralt krav i vår företagsverksamhet.
Säkerhet på arbetsplatsen ingår dock även i varje enskild medarbetares personliga ansvar.
Risker ska undvikas genom ett förutseende, försiktigt och säkerhetsmedvetet uppförande.
Eventuella brister i våra säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen ska omedelbart rapporteras till
den ansvarige chefen.
Miljöskydd
Vi har förpliktat oss att uppfylla principerna om hållbar förvaltning och miljöskydd som
företagsvärdering. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att hantera den påverkan vår
verksamhet har på miljön.
03
Alla medarbetares uppförande
Alla medarbetare är skyldiga att uppfylla relevanta gällande regler på DB Group.
Offentligt uppförande
Medarbetarna påverkar DB Groups offentliga anseende. Vi ska alltid uppföra oss på ett
artigt, hövligt och serviceinriktat sätt gentemot alla våra kunder och affärspartner.
Sekretess
All information om affärsverksamheten i DB Group som inte har offentliggjorts och som
inte är offentlig betraktas som konfidentiell. Det innefattar information om tredje parter,
t.ex. affärspartner, som görs tillgänglig för oss på grund av att vi arbetar för DB Group. Vi
kommer inte att använda någon kunskap från interna företagsprocesser för privat vinning.
Generellt vilar ansvaret för all företagskommunikation och kommersiell kommunikation
med media och allmänheten hos koncernens talesperson.
Undvikande av intressekonflikter
Vi måste undvika situationer då personliga eller individuella ekonomiska intressen kolliderar med DB Groups eller våra affärspartners intressen. I konfliktsituationer får DB
Groups intressen inte försvagas. Det påverkar inte möjligheten att förena familjeliv och
karriär.
Sekundära anställningar och investeringar i våra konkurrenter och/eller affärspartner får
inte medföra en risk för intressekonflikt. Varje faktisk eller misstänkt intressekonflikt måste
anmälas till medarbetarens chef.
DB Group uppmuntrar sina anställda att delta aktivt i samhällslivet i form av offentliga
myndigheter, klubbar och föreningar eller medborgargrupper, förutsatt att detta åtagande
inte strider mot DB Groups legitima intressen.
Inbjudningar och gåvor
Det är tillåtet att ta emot och utfärda inbjudningar som anställd i DB Group, förutsatt att
inbjudningarna är lämpliga och inte sker i förväntan om en otillbörlig motprestation eller
annan fördel.
Det ovanstående gäller också för mottagande eller beviljande av gåvor eller andra ersättningar eller fördelar av något slag.
04
Uppförande gentemot konkurrenter, myndighetstjänstemän och affärspartner
DB Group uppfyller sina kunders, leverantörers och affärspartners behov och behandlar
dem ärligt, ansvarsfullt och rättvist.
Korruption
DB Group accepterar inte korruption och otillbörliga affärsmetoder av medarbetare eller
tredje parter som har anlitats av oss. Vi erbjuder inte och tar inte emot mutor, privilegier
eller fördelar som skulle kunna påverka en persons förmåga att fatta objektiva och rättvisa
affärsbeslut.
Uppförande gentemot
myndighetstjänstemän
Generellt är alla gåvor av alla slag till medarbetare eller företrädare för offentliga myndigheter eller institut eller till dessa personers anhöriga förbjudna.
Politiska partier
Generellt är gåvor, representation eller andra fördelar av vilket slag som helst till politiska
partier, deras representanter eller innehavare av offentliga ämbeten eller kandidater till
politiska ämbeten också förbjudna.
Affärspartner
Vi förväntar oss att våra affärspartner ska bedriva sin verksamhet i uppfyllande av de principer som beskrivs i detta dokument. Samarbetet med våra affärspartner kännetecknas av ett
rättvist, pålitligt och stabilt partnerskap.
Konsulter/agenter/mäklare
All ersättning som betalas till konsulter, agenter och/eller mäklare måste vara lämplig i
förhållande till de tjänster som utförs och får inte ge affärspartnern någon orättvis fördel.
Konkurrens- och kartellagstiftning
Vi uppfyller gällande konkurrensregler och ingår inga arrangemang eller avtal som påverkar
priser och/eller villkor eller på något annat sätt innebär en omotiverad begränsning av den
rättvisa konkurrensen.
Donationer/sponsring
DB Group stöder utbildning och vetenskap samt områdena idrott, konst och kultur.
Beviljandet av donationer måste alltid vara öppet och dokumenterat. Donationer får endast
ges frivilligt och inte i förväntan av någon motprestation. Sponsringsåtgärder får inte utgöra
ett dolt främjande av intressen. Vi betalar i princip inte ut några politiska eller religiösa donationer.
05
Skydd av företagstillgångar
Ansvar gentemot ägarna
Verksamheten i DB Group definieras av ansvar och öppenhet gentemot våra ägare. Vårt
arbete har bland annat som mål att skydda företagstillgångar och uppnå en hållbar ökning
av företagets värde.
Företagets tillgångar får i princip endast användas för företagssyften och måste hanteras
med skälig omsorg.
Företagets egendom får varken säljas eller lånas ut till tredje man eller användas för andra
syften än företagets, oavsett egendomens skick eller värde, utan företagets uttryckliga
samtycke.
Alla medarbetare är skyldiga att alltid handla ärligt och med integritet och att skydda
koncernens tillgångar under sitt arbete för DB Group.
Bedrägeri, korruption eller annan brottslig handling kommer inte att tolereras. Misstänkta
oegentligheter kommer att utredas i så stor utsträckning som är lagligen tillåten med uppfyllande av kraven på skydd av personuppgifter, och lämpliga åtgärder ska vidtas om tecken
på oegentligheter upptäcks.
Redovisning
Alla företagets rapporter och dokument måste vara sanna och riktiga i alla väsentliga
avseenden och uppfylla gällande normer samt innehålla en fullständig dokumentation av all
relevant information.
Insiderhandel
Medarbetarna har inte rätt att använda någon information som de tar emot under sitt arbete
för DB Group och som inte är offentlig för att uppnå ekonomiska eller kommersiella fördelar
för sig själva eller tredje man.
Skydd av personuppgifter
Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter endast i den mån detta är tillåtet
enligt relevanta lagar och företagsdirektiv.
Dokument som innehåller personuppgifter om medarbetare betraktas som konfidentiella,
förvaras med omsorg och lämnas endast ut till godkända personer.
Pengatvätt
DB Group vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra pengatvätt inom sitt påverkansområde.
06
Efterlevnad av uppförandekoden
DB Group ska implementera principerna i denna uppförandekod i alla affärsenheter världen
över.
Efterlevnadsplikt
Alla styrelseledamöter, verkställande direktörer, chefer och anställda i DB Group är skyldiga
att uppfylla denna uppförandekod. Cheferna har ett särskilt ansvar för kommunikation och
implementering av dessa riktlinjer. Alla anställda i DB Group är skyldiga att rapportera allvarliga åsidosättanden av lagar och/eller interna regler genom DB Groups system (Whistleblower) för lämnande av uppgifter.
Skydd av uppgiftslämnaren
Vi tolererar inga åtgärder mot medarbetare som rapporterar sådana åsidosättanden.
Konsekvenser
Varje åsidosättande av lagar och/eller interna regler kan komma att leda till arbetsrättsliga
åtgärder eller disciplinära åtgärder. Grova åsidosättanden kan också leda till straffrättsligt
åtal och/eller skadestånd.
Mer information
Mer information finns på www.db.de/compliance-english. Om du tvekar över något eller
har frågor kan du kontakta din chef. Alternativt är du välkommen att kontakta Complianceavdelningen direkt.
07
Förordning nr
Gäller för Samordning Ikraftträdandedag
Avtalat vid styrelsesammanträden i DB AG och DB ML AG den 25.10.2011.
Gäller från och med den 01.01.2012
101.0103 DB Group Dr. Werner Grebe (CC) Version 2.0
Publicerad av Deutsche Bahn AG
Telefon +49 30 297 69160