Resurskoncernens uppförandekod

advertisement
Resurskoncernens uppförandekod
Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i
våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra
värderingar – Driv, Öppenhet, Innovation och
Trovärdighet – hjälper den oss i arbetet med att
bygga långvariga relationer med våra närmaste
intressenter som kunder, partners, leverantörer,
medarbetare, styrelse och ägare. Men vår
uppförandekod bidrar även till att bygga
förtroende i relationer med myndigheter i olika
länder och i vår förmåga att rekrytera nya
medarbetare.
Uppförandekoden gäller i alla länder där Resurs har
verksamhet, för alla anställda, chefer, personer i
ledande befattning och styrelseledamöter. Våra chefer
har ett särskilt ansvar att alltid agera som goda
förebilder, uppmuntra ett etiskt förhållningssätt och ta
hänsyn till uppförandekoden vid planering av arbetet.
Koden bygger på internationellt överenskomna regler, främst de tio principerna i FN:s Global
Compact. Resurs ska upprätthålla ett antal grundläggande riktlinjer som avser mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor, yttre miljö och anti-korruption.
Som medarbetare är det i de flesta situationer enkelt att avgöra hur koden ska användas,
medan vissa situationer kan vara mer komplexa. Använd alltid gott omdöme och sunt förnuft.
Om du som medarbetare stöter på en situation där koden inte ger vägledning kan de här
frågorna hjälpa dig att göra rätt val; Är det lagligt, rättvist och etiskt? Hur skulle du själv se på
situationen om du var kund, kollega, aktieägare eller annan berörd part?
Om du är osäker på hur du ska använda koden, diskutera med din närmaste chef, HR eller
Compliance.
Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding
Resurs och våra medarbetare
Grundläggande mänskliga rättigheter
Grundläggande mänskliga rättigheter ska vara kända, respekteras och tillämpas lika för alla medarbetare
oavsett anställningsform. Alla medarbetare har rätt till lika lön för lika arbete och regelbunden betald
semester enligt lagstiftningen. Alla medarbetare har rätt att ansluta sig till föreningar och organisationer
som de väljer själva.
Om det skett en kränkning av mänskliga rättigheter inom Resurskoncernens verksamhet ska vi alltid
åtgärda det konkreta problemet och se till att det inte upprepas.
Jämställdhet och mångfald
Vi verkar för jämställdhet och mångfald genom att ha insikt om värdet av människors olikheter. Alla
nuvarande och potentiella medarbetare behandlas rättvist och fördomsfritt. Det innebär att vi inte
diskriminerar vid rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling, befordran eller uppsägning.
Rekrytering, utvecklingsinsatser och befordran sker på grundval av kompetens. På motsvarande sätt
behandlas kunder och andra intressenter rättvist och fördomsfritt.
Våra värderingar ska också vägleda hur vi bemöter varandra och samarbetar. Det är Resurs-koncernens
övertygelse att grupper som består av män och kvinnor i olika åldrar med olika erfarenheter, bakgrund
och etnicitet skapar dynamik och kreativitet samt bidrar till att skapa den innovativa och inspirerande
arbetsmiljö som vi är beroende av.
Vi har skapat en jämställdhets- och mångfaldpolicy med syfte att Resurskoncernen ska vara en attraktiv
arbetsgivare för både kvinnor och män med olika bakgrund genom att tillvarata och utveckla
kompetensen hos alla medarbetare oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, kulturell bakgrund, religion,
politisk åsikt eller sexuell läggning.
Hälsa och arbetsmiljö
Resurskoncernen ska tillhandahålla säkra och trygga arbetsplatser och arbeta proaktivt och systematiskt
med hälsa och arbetsmiljö. Det hälsofrämjande arbetet utgår från det friska med fokus på att stärka
individen. Vi fokuserar på att skapa villkor för att alla medarbetare ska ha så goda förutsättningar som
möjligt för prestation i sitt arbete och på så sätt bidra positivt till såväl kunder som till andra intressenter.
Alkohol och narkotika
Resurs verkar för en hälsosam och produktiv arbetsplats för att uppfylla sitt ansvar gentemot
medarbetare, kunder och övriga intressenter.
Konkret:
•
•
•
Det är inte tillåtet att på arbetstid förtära eller vara påverkad av alkohol eller narkotika
(vid särskilda tillfällen såsom uppvaktningar och personaltillställ-ningar kan undantag vad
gäller alkohol beviljas av ansvarig chef).
·Vi iakttar ett restriktivt förhållningssätt i de fall alkohol förekommer i samband med
representation, intern såväl som extern (alkoholfria alternativ ska alltid finnas).
Om någon är påverkad på jobbet har vi alla ett ansvar att ingripa. Närmsta chef beslutar
om åtgärder.
Visslarsystem
Resurskoncernen har en funktion för visselblåsning (införs Q4 2015). Syftet är att underlätta för
anställda att anmäla allvarliga oegentligheter, exempelvis mutor, bedrägerier, miljö-brott,
säkerhetsbrister eller allvarliga former av diskriminering och trakasserier.
Medarbetare i Resurskoncernen ska känna att de kan rapportera brott och oegentligheter på
ett tryggt sätt. Uppgifterna hanteras i enlighet med tillämplig personuppgiftslag-stiftning, som
vidtar de åtgärder som PUL, Personuppgiftslagen, kräver.
Resurs och våra kunder
Nöjda kunder och partners är för oss en grundförutsättning för att fortsätta lyckas och vi måste förtjäna
våra kunders förtroende varje dag.
Våra värderingar vägleder oss genom driv, öppenhet, innovation och förtroende.
Med driv menar vi att vi är förändrings- och tillväxtinriktade. Vi arbetar proaktivt med kunders eller
partners behov. Öppenhet innebär att vi kommunicerar på ett enkelt och ärligt sätt, anpassat efter varje
kund eller partners situation. Innovation är något som präglat Resurs sedan starten och innebär att vi
utvecklar nya produkter och tjänster men också att vi tänker kreativt och konstruktivt. Förtroende betyder
att vår omgivning kan lita på att vi levererar det vi lovat, att vi respekterar och lever upp till alla lagar och
regler och att vi hanterar kundernas personliga information med försiktighet och sekretess.
Resurskoncernen tillhandahåller in- och utlåning till konsumenter och företag samt försäkringar till
privatpersoner. Det finns en stor mängd lagar och regler som styr oss i hur vi bedriver vår verksamhet och
därtill har vi en mängd interna regler. Dessa återfinns i våra interna styrdokument.
Den grundläggande principen för såväl kreditgivning som för tecknande av försäkring är att banken och
försäkringsbolaget ska se till att kunden förstår de ekonomiska konsekvenserna av ingånget avtal genom
att ge öppen och tydlig information. Till exempel beviljar banken kredit endast om kunden på goda
grunder förväntas fullgöra sina åtaganden.
Etiska frågor
Resurskoncernen verkar i en utpräglad förtroendebransch och ska utöva verksamheten på ett ansvarsfullt
sätt samt iaktta och följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter som utfärdats av myndigheter. Inga
kunder ska diskrimineras på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, kulturell bakgrund, sexuell läggning
eller dylikt. Se vår etiska kod och respektive lands instruktioner för kundklagomål.
Vi använder inte – och tolererar inte – olagliga eller orättvisa affärsmetoder som till exempel mutor. Vi
agerar alltid ansvarsfullt och professionellt. Vi har tre vägledande principer; att alltid vara öppen
(informera närmaste chef), visa måttfullhet och undvika situationer där en gåva eller representation kan
påverka ditt beteende i arbetet. Det är inte enbart förmånens värde som avgör om den är olämplig eller
inte utan en helhetsbedömning görs där bland annat mottagarens ålder, erfarenhet och befattning spelar
in. Den som får eller planerar att ge en förmån och är osäker ska samråda med Anti-corruption
Compliance Officer och tacka nej eller avstå vid minsta tveksamhet om förmånen är tillbörlig eller inte.
(Fler förhållningsregler finns i Anti-bribery Policy.)
Intressekonflikter och jäv
Beslut ska alltid fattas så att en jävssituation inte riskerar att uppstå. Ingen anställd har rätt att handlägga
ärenden till sig själv eller närstående fysiska/juridiska personers konton, se policy för hantering av
intressekonflikter.
Vi har alla ett ansvar att undvika situationer som kan leda till att en intressekonflikt mellan
Resurskoncernen, dess kunder och en anställd uppstår. Anställda får inte försöka uppnå personliga
fördelar genom att utnyttja sin position och inte heller använda Resurskoncernens egendom eller
information på ett otillbörligt sätt.
Det är inte alltid uppenbart vad som utgör en intressekonflikt. Du ska samråda med din chef vid
osäkerhet. Externa engagemang ska anmälas till närmaste chef och kräver godkännande.
Informationssäkerhet, banksekretess och penningtvätt
Informationstillgångar ska hanteras på ett säkert sätt. Konfidentiella personuppgifter och konfidentiell
information om strategier, affärsplaner, information om kunder eller anställda ska skyddas och får inte
lämnas ut till obehöriga.
Konfidentiell information som Resurs medarbetare tagit del av från utomstående tredje part
t. ex. kunder ska skyddas.
Resurskoncernen arbetar aktivt med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Styrelsen
har antagit en policy för åtgärder mot penningtvätt och har utsett en centralt funktionsansvarig som
arbetar med frågorna.
Kommunikation
Kommunikationen med våra intressenter ska präglas av respekt och lyhördhet. Den ska vara öppen,
korrekt, tydlig och relevant. För intern och extern kommunikation finns riktlinjer angivna på
Resurskoncernens intranät.
Vi är alla en viktig del av Resurskoncernens varumärke. Alla medarbetare ska vara medvetna om att det vi
säger och skriver på t. ex. sociala medier om Resurs kan uppfattas som ett officiellt budskap och påverka
förtroendet för hela Resurskoncernen.
•
•
•
Om du inte har uttalat mandat till att svara på frågor från journalister, hänvisa dem till
Resurskoncernens kommunikationsansvariga.
Överväg eventuella konsekvenser för Resurskoncernen som företag noga om du
funderar på att skriva eller säga något som inte är till din eller koncernens fördel.
Intern information är just intern information och inget som vi kommunicerar externt.
Resurs i samhället
Ett aktivt miljöarbete är för oss en naturlig väg att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling i
samhället. Vi arbetar med våra produkter och tjänster för att hitta sätt att stimulera till
hållbarhetsengagemang.
Resurskoncernen efterlever alla tillämpliga lagar och regler avseende miljön. Miljöresurser används på ett
ansvarsfullt och försiktigt sätt och koncernen strävar konstant efter att bedriva sin verksamhet på ett
miljömässigt hållbart vis, genom exempelvis förbättrad effektivitet eller investeringar i hållbara produkter
och tjänster. Förslag från anställda som minskar koncernens miljöpåverkan stöttas och uppmuntras.
Vi är engagerade i de lokala samhällen där vi har våra kontor genom bland annat sponsring och
välgörenhet till exempelvis idrottsföreningar. Detta stärker vårt varumärke och bidrar till möjligheten att
rekrytera de bästa medarbetarna.
Ansvar för att uppförandekoden efterlevs
Resurskoncernens koncernchef har det yttersta ansvaret för att uppförandekoden införs och respekteras.
Koncernens alla chefer är goda förebilder samt agerar förtroendeingivande, etiskt och i enlighet med
verksamhetens värdegrund. Cheferna ansvarar för att deras medarbetare får ta del av, förstår och agerar
utifrån innehållet i uppförandekoden. De ska också uppmuntra sina medarbetare att rapportera händelser
som kan avvika från koden. Varje anställd, chef, person i ledande befattning och styrelseledamot har ett
eget ansvar att förstå och följa uppförandekoden.
Det är av stor vikt att alla medarbetare har den utbildning och de verktyg som behövs för att kunna driva
den dagliga verksamheten enligt uppförandekoden. Medarbetarnas kunskaper om begreppet hållbarhet
gör att de förstår hur beslut ska fattas och vilka följder de medför. Vid brott mot Resurs uppförandekod
kan disciplinära åtgärder komma att vidtas alternativt upphörande av anställning.
Dokumentägare; Chief Governance Officer
Denna kod är fastställd av styrelsen för Resurs Holding 1 november 2015
Download