Checklista för att upprätta en uppförandekod Bestäm vem koden

Checklista för att upprätta en uppförandekod











Bestäm vem koden skall gälla för t.ex. medarbetare, partners, leverantörer
Bestäm om det behövs separata koder (eller en gemensam) för medarbetare och
leverantörer
Skräddarsy uppförandekoden för ditt företag – den ska baseras på företagets kärnvärden
och spegla företagskulturen
Ta gärna avstamp i ansvarsprinciper för CSR (Använd gärna Standarden för CSR - ISO 26000):
o Att acceptera sin påverkan på samhället och miljön
o Att engagera sina intressenter
o Transparens
Berätta gärna om ditt företags vision om CSR – vad vill ni åstadkomma?
Konstatera CSR innebär att ta ansvar utöver vad lagen kräver
Uppförandekoden ska berätta hur man skall bete sig mot varandra på arbetet men också i
relationen till företages intressenter
Uppförandekoden ska berätta om hur företaget tänkte göra affärer - ta gärna ställning till
ämnen som affärsetik och icke-korruption
Uppförandekoden ska beskriva hur koden ska implementeras - alla som berörs ska veta vad
som förväntas av dem
Uppförandekoden ska innehålla information om vad som händer vid brott mot koden och
hur man kan anmäla brott mot koden
Uppförandekoden skall undertecknas av företagets VD
Ytterligare krav om du har leverantörer




Uppförandekoden måste ställa minimikraven på mänskliga rättigheter och grundläggande
rättigheter i arbetslivet enligt internationella uppförandenormer som lägsta krav på ditt
företags leverantörer. Internationella uppförandenormer:
o FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
o Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter
o International Labour Organisation (ILO) kärnkonventioner
o Ingen förekomst av barnarbete/minimiålder (nr 138, 182)
o Ingen förekomst av tvångsarbete (nr 29, 105)
o Ingen förekomst av diskriminering och lika lön (nr 111, 100)
o Föreningsfrihet och organisationsrätt (nr 87, 98)
o Konvention om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (nr 155)
o Inget ekonomiskt utnyttjande av barn (nr 182)
Uppförandekoden behöver berätta om hur ditt företag har tänkt att följa upp de etiska och
sociala krav (grundläggande mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter i
arbetslivet se i texten om internationella uppförandenormer ovan) som koden ställer på
leverantörer
Ditt företag ska förbehålla sig rätten att genomföra oanmälda revisioner hos leverantören
och att få tillgång till information om leverantörens leverantörskedjan dvs. information om
ditt företags underleverantörer
Låt, om möjligt, leverantörena underteckna koden
Uppföljning av uppförandekoder
Försök att följa upp kraven i största möjliga utsträckningen men var beredd på att det kan vara svårt
som liten spelare. Om du misslyckas kan du i alla fall redovisa att du har försökt.
Uppföljning av ställda krav
Exempel på aktiviteter:




Ställa frågor i telefonsamtal eller mail,
Låta leverantören fylla i ett frågeformulär kopplat till kraven i koden.
Be alltid om att leverantören bifogar styrkande dokumentation (ex. policies, intyg över
certifieringar och revisionsprotokoll, lönelistor, kollektivavtal, arbetskontrakt m.fl.)
Besök på plats
Vid upptäckt av missförhållanden:


Åtgärdsplan och uppföljning av efterlevnad.
Sista konsekvens : avbryta samarbetet.