Uppförandekod 151209

advertisement
Dokumentnamn
Sida
Uppförandekod
1 (5)
Handläggare/Utfärdare
Dokumentnummer
Vd/Kommunikationsdirektören
Datum
Dokumenttyp
Klassning
2015-12-09
Styrande
Internt
Fastställt av
Distribution
Styrelsen
Samtlig personal
Revisionsnummer
Uppförandekod
Syfte med policyn och tillämplighet
Syftet med uppförandekoden är att tydligt och enkelt beskriva hur vi som medarbetare och
ambassadörer för Svenska Spel förväntas uppträda gentemot varandra, mot kunder,
leverantörer, ombud, affärspartners och övriga i vår omvärld. Policyn gäller för anställda hos,
och konsulter som utför uppdrag för, AB Svenska Spel och alla bolag i vilka AB Svenska
Spel har ett majoritetsinflytande (”Svenska Spelkoncernen”). Med begreppet ”medarbetare”
avses därmed också konsulter, i den mån det är tillämpligt.
Principer för vårt agerande
Svenska Spels värdegrund beskriver hur vi som företag vill uppfattas. Uppförandekoden
bygger på värdegrunden och är ett mer konkret uttryck för hur vi förväntas agera i enlighet
med den.
Gemensamt ansvar
Alla medarbetare inom Svenska Spel har ansvar för att försäkra sig om att de själva och
kollegor följer uppförandekoden. Alla chefer inom Svenska Spel förväntas uppträda som
goda förebilder och har ett särskilt ansvar att säkerställa att uppförandekoden följs. Alla medarbetare ska utbildas och certifieras i uppförandekoden. Uppföljning av uppförandekoden ska
vara ett naturligt inslag vid årliga medarbetar- och chefsdialoger, samt vid upphandlingar och
verksamhetsuppföljningar.
Rutiner för situationer som står i konflikt med uppförandekoden
Medarbetaren är ansvarig för att uppmärksamma närmaste chef eller koncernledningen på
alla situationer som på goda grunder kan antas stå i konflikt med uppförandekoden eller tillämplig lagstiftning. All information som kan komma att lämnas ska så långt möjligt hanteras
konfidentiellt. Medarbetaren ska i första hand vända sig till sin chef, HR, Compliance, Juridik
eller någon annan person som medarbetaren har förtroende för. Om medarbetaren av något
skäl vill rapportera utanför företaget kan han eller hon, i vissa allvarliga situationer när
anmälan avser en person i nyckelposition eller i ledande ställning, kontakta det företag
Svenska Spel samarbetar med vad gäller rutiner för ”whistleblowing”. Kontaktuppgifter och
annan viktig information, bland annat om vilken typ av oegentligheter som kan rapporteras
genom denna rutin, finns på Hemmaplan.
Uppförandekoden ska beaktas vid tecknande av affärs- och samarbetsavtal
När affärs- och samarbetsavtal tecknas ska uppförandekoden därför beaktas och tillämpliga
instruktioner beträffande t.ex. Svenska Spels uppförandekod för leverantörer, marknadsföring, miljö eller liknande biläggas.
Affärsetiskt ansvar
Det affärsetiska ansvaret ska genomsyra hela Svenska Spel och ligga till grund för en långsiktig hållbarhet. Det är vårt gemensamma ansvar att säkerställa att människor, ekonomiska
resurser och miljö inte utnyttjas, luras eller exploateras i den verksamhet Svenska Spel
bedriver.
Dokumentnamn
Sida
Uppförandekod
2 (5)
Handläggare/Utfärdare
Dokumentnummer
Vd/Kommunikationsdirektören
Datum
Dokumenttyp
Klassning
2015-12-09
Styrande
Internt
Fastställt av
Distribution
Styrelsen
Samtlig personal
Revisionsnummer
Det affärsetiska ansvaret ska även vägleda oss i valet av leverantörer, ombud och andra
affärspartners. Svenska Spel har en systematisk process för att bedöma om det finns risk för
brott mot mänskliga rättigheter hos leverantörer och företagets avtalsparter. Vi tolererar inte
att koncernens produkter och tjänster används i brottsligt syfte, t ex för penningtvätt och
matchfixning.
Privata förmåner
Som medarbetare i Svenska Spel blandar vi inte privata intressen med företagets affärsverksamhet. Det är därmed inte tillåtet att välja affärspartner utifrån privata intressen eller att dra
personlig nytta av en affärsrelation.
Det är inte tillåtet att vare sig ta emot eller erbjuda någon form av förmån som kan påverka
en affärsrelation och som därmed riskerar att utgöra givande eller tagande av muta. Vi
erbjuder heller inte förmåner till någon för att den ska påverka någon annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller vid en upphandling. Vi accepterar heller inte någon förmån
från någon som vill att vi ska påverka någon annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller vid en upphandling.
Representation
Vi värdesätter möjligheten att vårda affärsmässiga relationer med leverantörer, ombud,
affärspartners och andra intressenter. Eftersom vi är ett statligt ägt bolag med särskilda krav
på ansvar och etik, ska vår representation dock vara måttfull och endast ske under de former
och i den utsträckning som är naturligt och rimligt med tanke på den aktuella verksamheten
och vår kommersiella omgivning för att den inte ska kunna anses vara otillbörlig.
Vi ska generellt iaktta stor försiktighet med att bjuda på alkohol och vid representation är det
endast tillåtet att bjuda på öl, vin eller cider. Starksprit är ej tillåtet. Inom Affärsområdet
Casino Cosmopol och Casino Restaurang AB gäller särskilt restriktiva regler eftersom verksamheten är innehavare av utskänkningstillstånd.
Det ska understrykas att särskild försiktighet måste iakttas i samband med upphandling och
vid kontakter med myndigheter.
Ytterligare information finns i bolagets olika riktlinjer och instruktioner exempelvis för
representation, hantering av biljetter och säljfrämjande åtgärder. Det åligger varje medarbetare att känna till och följa de policyer, riktlinjer och instruktioner som gäller vid varje tid.
De återfinns på Hemmaplan.
Näringslivskoden
Vi följer Institutet Mot Mutors Näringslivskod (Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i
näringslivet), också denna finns tillgänglig på Hemmaplan.
Kundansvar
Det ska vara tryggt och säkert att spela hos Svenska Spel.
Vår verksamhet ska alltid utgå ifrån våra kunders efterfrågan på spel och tjänster samt av
våra medarbetares behov av att i det dagliga arbetet kunna tillgodose den efterfrågan.
Dokumentnamn
Sida
Uppförandekod
3 (5)
Handläggare/Utfärdare
Dokumentnummer
Vd/Kommunikationsdirektören
Datum
Dokumenttyp
Klassning
2015-12-09
Styrande
Internt
Fastställt av
Distribution
Styrelsen
Samtlig personal
Revisionsnummer
Det ska vara enkelt att vara kund hos Svenska Spel och vi ska göra vårt yttersta för att
kunderna ska uppleva oss som ett tryggt, säkert och pålitligt företag.
Sedan Svenska Spel införde obligatorisk registrering är det särskilt viktigt att beakta
integritetsfrågor. Med den obligatoriska registreringen insamlas stor mängd information om
våra kunder, vilket innebär att medarbetare måste beakta både PUL (personuppgiftslagen)
samt kunders rätt till anonymitet. Det innebär att medarbetare inte får lämna ut uppgifter om
kund till tredje part utan dennes samtycke. Vi ska säkerställa så att inga rapporterade klagomål (från kunder eller övriga intressenter) gällande otillbörlig hantering av kunddata ska ha
inkommit.
Svenska Spel är ett serviceinriktat konsumentföretag. Vi ska bedriva ett systematiskt
kvalitets- och utvecklingsarbete. Vi ska ta initiativ till dialog med våra kunder och följa upp
hur väl vi lyckas tillfredsställa kundernas behov. Övergripande affärsmål och underliggande
kund- och kvalitetsmål ska kontinuerligt följas upp. Information som lämnas om företaget ska
vara trovärdig, relevant och begriplig så att mottagaren får en rättvisande bild av vår verksamhet och kan göra medvetna val i sitt spelande.
Kunden ska uppfatta vår marknadsföring som positiv, ärlig och att den sker på kundens egna
villkor.
Socialt ansvar
Svenska Spel ansvarar för att sälja spel på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Bolaget ska verka
för att minimera negativa sociala konsekvenser för samhället som kan uppstå i samband
med spel.
Detta betyder att vi i vår produkt- och affärsutveckling, marknadsföring och försäljning alltid
ska säkerställa att det vi gör är förenligt med kraven i vår spelansvarspolicy.
Miljöansvar
På Svenska Spel är vi medvetna om att företaget påverkar miljön, såväl direkt via förbrukning av energi samt genom andra resurser som används i den dagliga verksamheten, som
indirekt via leverantörskedjan, se vår miljöpolicy.
Svenska Spel ska genom proaktivt arbete och kontinuerlig uppföljning och förbättring minska
bolagets miljöpåverkan där så är möjligt.
Beaktandet av miljöeffekter ska utgöra en integrerad del av den dagliga verksamheten,
inklusive planering, investeringsbeslut, inköp och arbetsmetoder.
Ansvar för medarbetare och arbetsmiljö
Svenska Spel ska vara en bra arbetsplats för alla anställda. Bolaget ska verka för ett gott
arbetsklimat där medarbetarna mår bra fysiskt, psykiskt och socialt.
Våra medarbetare har rätt till en arbetsmiljö som präglas av ömsesidig respekt, förtroende
och medmänsklighet. En öppen kommunikation där rätt att få och skyldighet att söka
information råder.
Dokumentnamn
Sida
Uppförandekod
4 (5)
Handläggare/Utfärdare
Dokumentnummer
Vd/Kommunikationsdirektören
Datum
Dokumenttyp
Klassning
2015-12-09
Styrande
Internt
Fastställt av
Distribution
Styrelsen
Samtlig personal
Revisionsnummer
Vi håller våra löften, levererar i tid och informerar i god tid om något inte blir som planerat. Vi
är lojala mot Svenska Spel och våra arbetskamrater. Svenska Spels arbetssätt och
organisation ska vara sådan att alla medarbetare har möjlighet att påverka sin egen och företagets utveckling. Varje medarbetare förväntas ta ansvar för det uppdrag som tilldelats i
rollen. Medarbetaren ska därför även ges möjlighet till den utveckling som rollen och arbetsuppgifterna kräver.
Som företag tycker vi det är viktigt att medarbetarna på ett tillfredsställande sätt kan kombinera ett utmanande arbete med behoven av fritid och privatliv, se personalpolicyn.
Kränkande särbehandling
Varje medarbetare har rätt att bli respekterad för den hon eller han är. Ingen får
diskrimineras, särbehandlas eller trakasseras på något sätt, av någon anledning eller i något
sammanhang. Arbetsplatsen ska vara fri från hot och kränkningar.
Organisationsfrihet
Alla medarbetare har rätt att ansluta sig till föreningar och organisationer samt har rätt att
organisera sig i fackliga sammanslutningar.
Immaterialrätt
Immaterialrätt, så som speciell kunskap (know how), metoder, koncept och idéer, är en viktig
del av Svenska Spels förutsättningar för att lyckas på marknaden. Vi ska också respektera
andras immateriella rättigheter och undgå kränkning av sådana rättigheter. Vi ska inte göra
affärshemligheter eller annan viktigt information tillgänglig för utomstående förrän vi har
inhämtat samtycke från överordnad.
Kommunikation
När vi får frågor från media eller personer som söker information om vårt företag rapporterar
vi detta till presschef/pressinformatör, om frågorna rör kasinoverksamheten, till informationschef Casino Cosmopol. De utser sedan talesperson eller vem som svarar från företaget.
Syftet med denna rutin är att lättare kunna avgöra om frågorna berör andra verksamheter
eller personer inom Svenska Spel eller om liknande förfrågningar inkommit till fler personer i
organisationen. Frågorna kanske rör ett ämne som kan få uppmärksamhet i flera medier
under en längre tid eller som kan kräva kompletterande informationsinsatser.
När vi agerar som privatperson i sociala medier är det viktigt att tänka på att inte uttala sig i
frågor som berör Svenska Spels verksamhet. Det finns en överhängande risk att uppfattas
som företagets representant. Även om viljan är god, så kan det vålla problem för våra talespersoner om de senare behöver gå in i diskussionen. För vidare information se Riktlinjer
mediakontakter Svenska Spel.
Kodens tillämpning
Med ”Svenska Spel” menas i denna kod hela koncernen med samtliga ingående dotterbolag
och medarbetare.
Uppförandekoden måste ges utrymme i vår vardag - i verksamhetsplanering, medarbetardialog, vid chefsutveckling, uppföljning av mål och så vidare. Vi behöver kontinuerligt föra en
dialog med varandra om vad uppförandekoden i praktiken innebär för vårt arbete. Koden
Dokumentnamn
Sida
Uppförandekod
5 (5)
Handläggare/Utfärdare
Dokumentnummer
Vd/Kommunikationsdirektören
Datum
Dokumenttyp
Klassning
2015-12-09
Styrande
Internt
Fastställt av
Distribution
Styrelsen
Samtlig personal
Revisionsnummer
ersätter bolagets tidigare etikpolicy, policyer för kontaktfrämjande åtgärder och
representation och regleras i detalj framöver inom ramen för koncernens riktlinjer.
Ansvar för policyn
AB Svenska Spels verkställande direktör är ytterst ansvarig för bolagets uppförandekod och
att den årligen revideras.
Ansvar för uppföljning och kontroll av efterlevnad
Övergripande ansvar för efterlevnad och uppföljning av denna policy åligger vd.
Företaget ska genom information och utbildning möjliggöra för alla medarbetare att känna till
innehållet i uppförandekoden, samt i övriga policyer och instruktioner.
Det är respektive medarbetares ansvar att säkra att man förstår och följer innehållet i uppförandekoden och till relaterade dokument. Överträdelser kan medföra disciplinära åtgärder.
Ansvarig chef ska i samband med årliga medarbetardialoger säkra genom skriftligt godkännande att medarbetaren är uppdaterad på gällande policyer och riktlinjer. Alla chefer ska
se till att det finns lämpliga rutiner och processer inom respektive chefs ansvarsområde för
att säkerställa en korrekt hantering i enlighet med denna policy. Chefer ansvarar också för att
eventuella avvikelser rapporteras.
Avvikelser ska rapporteras till Kommunikationsdirektören.
Åtgärder som vidtas med anledning av uppföljningen av denna policy och resultatet av dem
ska dokumenteras.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards