Gåvoupptäck - design-2

advertisement
Upptäck Guds gåvor!
Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet “Gifts”
i boken Building the House Church
av
Lois Barret (Herald Press, 1986)
Materialet är översatt och bearbetat av
Folkungakyrkans vardagskyrkoteam
2015
Mitt namn: __________________________________
Välkommen till en spännande upptäcktsfärd om de gåvor Gud gett
dig och hur du kan använda dem församlingen! Gud utrustar varje
kristen med gåvor så att vi tillsammans kan stötta och hjälpa
varandra och vittna om livet med Gud i vår värld. Alla kan inte allt,
men alla kan något, och alla behövs, särskilt du! (jfr 1 Kor 12).
Detta gåvoupptäckarmaterial är väldigt enkelt och består av två delar:
➢en del som du gör ensam och
➢en del som du gör tillsammans med din vardagskyrka:
1. Den första delen innebär att man sätter sig ner och besvarar ett antal frågor under bön
och reflektion. Syftet med frågorna är att ringa in vilka gåvor du har. Det är inte frågor som i
en statistisk undersökning, utan kräver lite mer djupgående reflektion. Denna del tar ca 2-3
timmar i anspråk. Man kan alltså behöva avsätta någon eller några kvällar för att gå igenom
den.
2. I den andra delen tar man med sina svar från den första delen till vardagskyrkan och
reflekterar över dem tillsammans. Syftet med denna del är att hjälpa dig att fundera
kring hur dina gåvor kan användas i församlingen. Detta tar åtminstone 45 minuter i
anspråk, och man behöver viga en kväll i vardagskyrkan åt det (förutom bön, lovsång, social
samvaro och andra stående punkter som man har då man träffas). Om man vill kan man också
planera in halv- eller heldagar då flera personer gör detta tillsammans.
Innan du sätter igång kan det vara bra att tänka på några saker:
Processen är olika för alla! En del personer kanske redan känner till sina gåvor, har fått dem
bekräftade och använder dem i församlingen, och uppgiften kan vara att återigen bekräfta
dem. Andra kanske tycker att de inte har några gåvor alls, trots att de gått igenom frågorna i
del ett. Lois Barret berättar om en person som kom till deras vardagskyrka efter att ha gått
igenom del ett och sa: “Det här kommer att bli kort, för jag har inte mycket att säga”. Men
innan träffen var över hade de sett att han hade en gåva att organisera, och han fick i uppdrag
att organisera församlingens anslagstavla, bibliotek och att skapa ett arkiv för resurser till
gudstjänstfirandet!
Vi utvecklas och förändras som kristna tillsammans med Gud! Den gåva som du upptäcker ett
år kan förändras eller kompletteras till ett annat år. Nya möjligheter kan ha växt fram för dig,
eller nya förmågor och självförtroende. Eller så har nya behov växt fram i församlingen som
kan fyllas av någon som hittills gjort något annat. Därför kan man göra om
gåvoupptäckarmaterialet med några års mellanrum.
Så, våga gå in i den här processen med nyfikenhet och öppna ögon och öron för hur Gud kan
använda dig i församlingen tillsammans med andra. Ta ut svängarna och upptäck glädjen i att
Gud utrustar oss och använder oss!
2
- -
DEL ETT
Försök att besvara frågorna nedan så noggrant du kan utan att fastna alltför länge på varje
detalj. Tycker du inte att du hittar något svar, hoppa över frågan (men notera det!). Ett tips är
att läsa igenom varje fråga som helhet först, innan du börjar arbeta med den.
1. Vad är du intresserad av?
Gör en lista över tio intressen som du gillar att ägna dig åt. Skriv sedan små
anteckningar bredvid varje intresse om hur det kan användas för att bygga
Guds rike.
Intressen jag har
Anteckningar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
- -
2.Vad tycker du att du har lyckats med i livet?
Dela upp ditt liv i sex perioder från sex års ålder fram till nutid, på ett sätt som
faller sig naturligt för dig. Skriv sedan upp flera saker du tycker har blivit bra i
varje period. Var så precis att du kan. Namnge tid och plats.
Perioder i livet –
Tid och plats
Detta blev jag bra på
1.
2.
3.
4
- -
4.
5.
6.
Titta på listan och välj ut de åtta viktigaste sakerna du lyckats med i ditt liv
hittills. Vilka förmågor har du använt i dessa situationer för att lyckas? (skriv
ner dem) Oroa dig inte för att skryta utan var glad över det goda som har hänt
dig och som händer genom dig!
De åtta viktigaste sakerna jag tycker De förmågor jag har använt i respektive
blivit bra
situation
1.
2.
5
- -
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3.Vad värdesätter du i livet?
Familj? Vänner? Arbete? Församling? Kunskap? Erfarenhet? Sanning?
Rättvisa? Ordning? Öppenhet? Glädje? Kärlek? Omsorg? Bekräftelse? Frid?
(eller andra saker).
6
- -
Detta sätter jag stort värde på livet
- en lista -
7
- -
4.Hur ser dina resurser ut?
När det gäller tid? kunskaper? erfarenheter? ekonomi? hälsa? Skriv ner.
Kunskaper som är Erfarenheter som
en tillgång
är en tillgång
Ekonomiska
resurser
8
- -
Tillgångar i min
hälsa
5.Vilka är dina mål?
När det gäller kunskaper, erfarenheter, relationer, kallelse, tjänst, och din
andliga utveckling? Skriv ner något mål för varje område.
Område
Mål: Detta skulle jag vilja se hända på det här området
Kunskaper
Erfarenheter
Relationer
Kallelse
Tjänst
Andlig växt
6.Läs listorna om Andens gåvor
De finns i Romarbrevet kap. 12; Första Korinthierbrevet kap. 12; och i
Efesierbrevet kap. 4. Se också samman-ställningen över de olika gåvorna som
vinns som bilaga.
Inom vilka gåvor som nämns, tror du att du är starkast? Skriv ner dem.
9
- -
Gåvor jag identifierar i mitt liv
Dessa gåvor är starkast och mest
framträdande i mitt liv
1.
2.
3.
4
7.Titta nu på dina svar
Titta på dina svar i punkterna 1-6 ovan, så att du får en översikt över det du
har skrivit. Skriv sedan ner fyra alternativ för hur du kan använda dina gåvor i
församlingen.
10
- -
Som till exempel:
Förebedjare: tycker om att be för andra människor,
Profet: talar ut insikt från Gud som bygger upp,
Evangelist: tycker om att berätta om Jesus för människor så att de börjar tro
på Gud,
Församlingsplanterare: startar nya församlingar,
Lärare: undervisar om trons liv så att människor byggs upp i tron,
Lovsångare: sjunger och hjälper andra att sjunga till Guds ära i olika
samlingar,
Medarbetare i kyrkans barnverksamhet: hjälper till på olika sätt i barnens
gudstjänster,
Medarbetare i vardagskyrkan: leder eller är med-ledare en hemgrupp i
vardagskyrkan,
Medarbetare i Alpha team: Alpha syftar till att hjälpa människor förstå
grunderna i kristen tro och liv. I alpha team finns praktiska, undervisande och
gruppledande funktioner,
Kyrkvärd: hälsar besökare välkomna till gudstjänsterna och hjälper den finna
sig tillrätta i sammanhanget,
Ljud- eller bildtekniker: rattar ljud, ljus och bild vid gudstjänsterna,
Städare: håller kyrkan ren och fin,
Serveringsteam: förbereder och serverar kyrkfika vid gudstjänsterna,
Administratör: hjälper till med olika administrativa uppgifter i församlingen,
Medmera….
Gåva / begåvning
Så här kan jag tänkas använda den
1.
2.
3.
11
- -
4.
Fråga dig nu:
• Vilket av alternativen stämmer bäst med ditt främsta intresse?
• Vilket av alternativen stämmer bäst med dina förmågor?
• Vilket av alternativen är du beredd att lägga ner mest tid och kraft på?
• Vilket av alternativen hjälper dig att uppnå ditt viktigaste mål?
”Matchning”
Skriv ner alternativ på
användningsområden
Matcha med:
Främsta intresse:
Bästa förmåga:
Här vill jag
investera tid och kraft
Leder till att det viktigaste
målet nås som är:
Är det något av alternativen som du upplever dig manad till fast du tvekar? Finns
det något här som du upplever Gud talar till dig om?
Manad
till:
___________________________________________________________________________
_____________
• Vilket av alternativen hjälper dig att göra människor till helt överlåtna Jesusefterföljare?
12
- -
___________________________________________________________________________
____________________
• Vilket av alternativen stämmer bäst med din starkaste andliga gåva?
Alternativ på användningsområden
Matchande andlig gåva
”Matcha” alternativ och andlig gåva:
När du svarat på frågorna, försök återigen att skapa dig en överblick över dina
gåvor och skriv sedan:
“Min starkaste kallelse just nu är att...”:
___________________________________________________________________________
__________________________
DEL TVÅ
Efter att ha arbetat med del ett tar du med dina förslag och upptäckter till
vardagskyrkan för att pröva dem.
• Be tillsammans och prata om dina gåvor.
• Tillåt dig att spegla dina upptäcker mot personer som känner dig och kan bekräfta och
resonera kring upptäckterna.
• Bestäm tillsammans med vardagskyrkan eller någon församlingsledare att använda
åtminstone en gåva. Planera också tillsammans hur du går vidare nu, dvs hur gåvan
kan användas och komma i funktion i vardagskyrkan / församlingen.
Bilaga
13
- -
Andliga gåvor
• Profetisk gåva
Kunskapens gåva
• Tjänandets gåva
Trons gåva
• Undervisningens gåva
Helandets gåva
• Förkunnarens gåva
underverk
Gåvan att be om
• Gåvan att vara Apostel
Urskiljningens gåva
• Gåvan att vara Evangelist
Tungotalets gåva
• Gåvan att vara Herde
Gåvan att tolka tungotal
• Tröstens och förmaningens gåva Lovsångens gåva
• Gåvan att vara själavårdare
Konstens gåva
• Barmhärtighetens gåva
Hantverkets gåva
• Generositetens gåva
Gåvan att administrera
• Gästfrihetens gåva
Förebedjarens gåva
• Ledarskapets gåva
• Vishetens gåva
14
- -
15
- -
Download