Växthuseffekten

advertisement
Lektion 6
Växthuseffekt och klimatförändringar
Växthuseffekten
•Vattenånga, koldioxid, metan
och kväveoxider
• Släpper igenom större delen
av den kortvågiga UVstrålningen men bara en del
av den långvågiga
värmestrålningen
• Hjälper till att hålla jordens
medeltemp på ca 15°C
• Förutsättning för allt liv på
jorden
Övriga växthusgaser
Viktiga växthusgaser
Växthusgas
Dominerande
utsläppskälla i Sverige
Ursprungshalt (ppm) *
Nutida halt
(ppm) *
Nutida haltökning
Dikväveoxid (N2O)
Gödslad jordbruksmark
0,27
0,315
0,25 %/år
Metan (CH4)
Utsöndring från idisslande
boskap; läckage från
avfallsupplag
0,7
1,75
0,4 %/år
HFC (fluorkolväten)
Läckage från kylskåp,
värmepumpar m m
0
0,000022
12 %/år
FC (fluorkarboner)
Föroreningar vid
aluminiumframställning
0,000040
0,000083
1,3 %/år
Svavelhexafluorid (SF6)
Läckage från tyngre
elektrisk apparatur
0
0,000004
6 %/år
Global warming potential
Temperaturförändringar
Temperaturobservationer
• Globala medeltemperaturen år 2000 är ca
0,32ºC över medeltalet för perioden 19611990
• År 2000 liknar temperaturmässigt 1999, som
globalt sett var det 5:e varmaste året på 140
år
• De tio varmaste åren sedan mätningarna
startade 1861 har alla infallit efter 1983, och
åtta av dem sedan 1990
Väder år 2000
• År 2000 drabbades Atlanten av 15 orkaner
• Svåra flodöversvämningar till följd av extrem
nederbörd i många länder bl.a. Schweiz,
Sverige
• Svår torka drabbade sydöstra Europa,
Mellanöstern m.fl.
• I Nordamerika var torkan och medföljande
markbränder den värsta på 50 år
Kan uppvärmningen vara naturlig?
• Ökad solinstrålning?
• Vulkansim?
Temperatur 1987-2001
Temperatur och CO2 halt
Effekter från pågående uppvärmning
• Snötäcken och havsisens utbredning i Arktis har
minskat sedan 1950-talet
• Glaciärerna i Alperna har minskat med 50% under
1900-talet
• Havsytan har stigit med 15 centimeter under 1900talet
• Nederbörden har ökat , både i antalet tillfällen och
intensitet över norra halvklotet
• Torkan har ökat i Afrika och Asien
Framtid
• Medeltemperaturen
beräknas att höjas
mellan 1,4-5,8°C fram
till år 2100. 2°C
anses som mest
rimligt
• Störst
temperaturökning
väntas i norr under
vintertid
Framtid
• Påverkan på havsströmmarna
• Extremare väderförhållanden. Fler och kraftigare
stormar och översvämningar samt längre
torkperioder
• Vattnet expanderar och inlandsisarna smälter
vilket beräknas höja havsnivån mellan 15 till 95 cm
år 2100. 50 cm anses troligt
• U-länderna kommer att drabbas hårdast
Framtid
• Scenariot tillåter en CO2 halt under 550 ppm,
vilket motsvarar en fördubbling av nivån innan
industrialiseringen
• Det krävs då en 70% reduktion av utsläppen
under de kommande 200-300 åren
• Problemet måste lösas globalt genom
internationellt samarbete
Download