Infektioner i särskilt boende/äldreboende

advertisement
Blankett II: Registrering av infektioner
Enhetens namn……………………………………………………………………………
Kommun……………………………………………………….
Enhetschef/sjuksköterska…………………………………………………………………. Tel.nr till uppgiftslämnare……………………………………..
År:
Jan
Totalt antal vårdtagare på enheten
Antal vårdtagare med KAD
Antal vårdtagare med känt
bärarskap av multiresistenta
bakterier
Insättning av
antibiotikabehandling
(indikation)
Pneumoni
Urinvägsinfektion hos vårdtagare
med KAD
Urinvägsinfektion hos vårdtagare
utan KAD
Sårinfektion
(trycksår, venösa bensår, diabetessår,ischemiska sår)
Annan hud- och mjukdels-infektion
(ex. erysipelas, abscess, infekterat
eksem)
Misstänkt eller konstaterad
Clostridium difficile-diarré
Annan infektion
Fall av misstänkt eller
konstaterad virusinfektion
Influensa
Virusorsakad magsjuka
(vinterkräksjuka)
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Blanketten mailas, faxas eller skickas till MAS enligt överenskommelse.
Vid frågor angående registreringen, kontakta Vårdhygien:
Birgitta Lytsy, hygienöverläkare, tel 018-611 3903
Oskar Sjögren, hygiensjuksköterska, tel 018-6116962
Download