Infektionsregistrering och antibiotikabehandling

advertisement
Infektionsregistrering och antibiotikabehandling
Ordbo
☐
Säbo
☐
Enhetens namn:
Markera varje nytt fall med ett streck under kalendermånaden.
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
År:
Ansvarig sjuksköterska:
Jun
Jul
Nytt fall av antibiotikabehandlad
infektion (indikation)
Pneumoni
Urinvägsinfektion hos vårdtagare
med kateter
Urinvägsinfektion hos vårdtagare
utan kateter
Sårinfektion
(trycksår, venösa bensår,
diabetes-sår,ischemiska sår)
Annan hud- och mjukdelsinfektion (ex. erysipelas, abscess,
infekterat eksem)
Clostridium difficile-diarré
Annan infektion
Andra parametrar – totalt antal
varje månad
Förekomst av konstaterad
resistens
(ex MRSA, ESBL, VRE)
Influensa
Virusorsakad magsjuka
Antal patienter med urinkateter
(totalt antal)
Ordinärt och särskilt boende rapporteras, var för sig, till MAS efter varje kvartal.
Uppsala kommun - Riktlinje för god vårdhygienisk standard. Version 1
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Download