112. Intraosseös (IO) infart

advertisement
Region Skånes Prehospitala Enhet
2014-01-28
112. Intraosseös (IO) infart
Informationsblad nr 112
Skapad januari 2012, ändrad 28 januari 2014
Syfte
Att informera om när, hur och varför en Intraosseös (IO) infart sättes och
användes.
Genomförande
Intraosseös nål (EZ-IO)
Gäller sjukvårdare och sjuksköterskor i ambulanssjukvården med delegation för
intraosseös nål.
Indikationer
Barn A-HLR.
Vuxen A-HLR( vid behov av snabb läkemedelstillförsel).
Kritiskt sjuk/skadad patient med omedelbart behov av intravenös infart när
man ej lyckats sätta PVK efter 2 försök eller mer än 90 sekunder förflutit.
Hos barn efter max 60 sekunder.
Kontraindikationer
Frakturer
Ledprotes i aktuell extremitet.
Tecken på infektion vid tilltänkt punktionsställe.
Om patienten haft IO infart i samma extremitet inom 48 timmar.
Instruktion
1. Informera patienten (injektion/infusion kan vara smärtsam*).
2. Palpera ut instickstället: Desinficera med spritsudd
Humerus (vuxna och barn över 5 år)
Placera armen i 90 graders vinkel mot bröstkorgen, buken, om möjligt rotera
handleden utåt. om vaken patient, be patienten hålla armen stilla. Viktigt att
INTE föra patientens arm över huvudet, då kommer nålen att åka ut! Tänk på
1
2014-01-28
Region Skånes Prehospitala Enhet
att informera vårdavdelning och röntgen om detta Känn ut caput, enligt
anvisning, använd humerus nål (gul). Nålen förs genom skinnet, börja borra i en
45 graders vinkel mot patienten, när man kommer igenom benet och in i
benmärgen slutar man borra. Fixering med speciellt fixeringsförband skall
utföras.
Proximala tibia (vuxna och barn)
placera om möjligt, benet i en 30 graders vinkel i knät, palpera patella, två
fingrar nedanför patella, två fingrar inåt benet, man borrar alltid på insidan av
benet! Nålen förs genom skinnet, börja borra i en 90 graders vinkel mot
patienten, när man kommer igenom benet och in i benmärgen slutar man
borra.
Distala tibia (vuxna och barn)
lokalisera mediala malleolen, två fingrar rakt ovanför malleolen borrar man.
Nålen förs genom skinnet, börja borra i en 90 graders vinkel mot patienten, när
man kommer igenom benet och in i benmärgen slutar man borra.
Distala Femur (endast barn under 5 år )
Lokalisera femur, ett finger över patella mitt på femur
Proximala Tibia
Distala Tibia
Distala Femur (endast barn)
2
2014-01-28
Region Skånes Prehospitala Enhet
Proximala Humerus
3. Iordningställ EZ-IO: Nål längden avgör (5mm markering skall synas)
Röd = under 39 kg
Blå = över 40 kg
Gul = Humerus, eller kraftigt överviktig patient
4. Ställ nålen genom huden och mot benet, borra in med 90° vinkel.
5. När man kommer igenom benet, in i benmärgen, slutar man att borra
(motståndet försvinner).
6. Ta ut mandräng och koppla på NaCl-fylld förlängningsadapter och
ev.trevägskran.
7. Vaken patient kan behöva smärtlindras. Använd då Xylocain (20 mg/ml)
8. Vuxen: ge 1 ml Xylocain (20 mg/ml). Avvakta 15 sekunder. Berätta för patienten att
det kommer att göra ont i någon sekund. Flusha med 10 ml NaCl, ge därefter
ytterligare samma mängd lokalbedövning.
9. Barn: Xylocain (20mg/ml) 0,5 mg per kg*, vid behov av ytterligare, halvera dosen.
10. Flusha in 10 ml NaCl (5 ml till barn) för att verifiera rätt läge.
11. Märk patienten med det rosa armbandet som finns i förpackningen.
12. Alla vätskor och läkemedel som används i ambulanssjukvården kan ges i nålen,
infusion ges alltid med övertryck (300 mmHg).
13. Informera akutmottagningen om infarten. Dokumentera i journalen.
14. Om behandlingen avslutas på plats skall nålen tas bort (gäller ej vid misstanke
om att rättsmedicinsk utredning skall göras).
3
2014-01-28
Region Skånes Prehospitala Enhet
*)
Riktvärden Barn (Xylocain 20 mg/ml)
>5 kg
2,5mg (0,125 ml)
10 kg
5 mg (0,25 ml)
15 kg
7,5mg (0,375ml
20 kg
10mg (0,5 ml)
30 kg
15mg (0,75 ml)
>40 kg 20mg (1 ml)
OBS! När handtaget används tänds en indikeringslampa, Normalt skall grön lampa
lysa. När röd lampa tänds är batterikapaciteten mindre än 10%, d v s dags att
beställa nytt handtag.
Testning av handtaget för att kontrollera batterikapacitet skall ej göras
rutinmässigt, då det förbrukar batterikapacitet. När röd lampa tänds vid
användning finns gott om kapacitet kvar i väntan på nytt handtag. Normal kapacitet
är ca 500 borrningar eller ca 10 år. När röd lampa tänds så kvarstår ca 50
borrningar.
Borttagning av nålen:
Använd spruta med luer-lock fattning och fäst denna på nålen
(använd aldrig peang eller motsvarande). Skruva medsols samtidigt som man drar
nålen uppåt.
Rengöring av borr: Tvätta rent med fuktad trasa och mild tvållösning. Vid
blodsmitta använd ytdesinfektionsmedel. Tryck på avtryckaren ett antal gånger
under rengöringen. Använd bomullspinne för att göra rent den del där nålen
appliceras på handtaget.
28 januari 2014
Maria Janson, ambulansöverläkare RSPE / Poul Kongstad, Verksamhetschef RSPE
Källa: Information från leverantör(IM-Medico) samt PM från andra landsting.
4
Region Skånes Prehospitala Enhet
2014-01-28
Denna patient har försetts med en intraosseös kanyl av märket EZ-IO
(Vidacare ®).
Denna infart kan sitta i upp till 72 timmar men bör avlägsnas då alternativ infart
upprättats. Följande tillvägagångssätt är då lämpligt.
Observera om nålen är placerad i humerus!
Lyft aldrig armen uppåt, risk finns då att nålen åker ur.
Avlägsna katetern från patienten.
1.
2.
3.
4.
Lossa medföljande infusionsslang från infarten.
Applicera en spruta med luerlockfattning
Upprätthåll en 90° vinkel
Vrid försiktigt medsols medan du långsamt drar i nålen.
SKAKA ELLER BÖJ INTE NÅLEN UNDER DENNA PROCEDUR
5. Applicera skyddskompress.
6. Låt det rosa bandet sitta kvar 24 timmar efter det att nålen avlägsnats.
Maria Janson
Ambulansöverläkare RSPE
5
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards