social vetenskaplig tidskrift - FORSA

advertisement
SocialVetenskaplig Tidskrift
Retur
ProEko
Hallnäsgatan 53
380 74 Löttorp
SOCIAL
VETENSKAPLIG
TIDSKRIFT
Årgång 16
Tidskriften vänder sig såväl till aktiva forskare som till dem
som är intresserade av utveckling och kunskapsförmedling
inom sociala verksamheter, t.ex. kommuner, landsting eller
enskild eller statlig verksamhet. För att underlätta det internationella kunskapsutbytet finns sammanfattningar på engelska
av de längre artiklarna.
ISSN 1104-1420
Årgång 16 Nummer 1 2009
SOCIALVETENSKAPLIG TIDSKRIFT utges av FORSA
(Förbundet för forskning i socialt arbete). Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år och försöker att spegla den
vetenskapliga utvecklingen och diskussionen inom det sociala
området. I tidskriftens redaktion ingår kvalificerade forskare
från skilda discipliner. Sålunda är t.ex. juridik, historia, samhällsmedicin, nationalekonomi, psykologi, socialt arbete, sociologi och vårdvetenskap representerade i redaktion och
redaktionsråd.
Nummer 1
Maria Bangura Arvidsson Aktiv passivitet. Om kontaktpersoners roll
och förhållningssätt till pappor, mammor och barn i umgängestvister 3
Maria Eriksson & Elisabet Näsman Utsatta barn i familjerättsprocesser: utredares bemötanden och barns strategier 20
Marita Flisbäck Att urskilja allianser för att hantera osäkerhet 38
Christina Löwenborg & Yvonne Sjöblom Föräldrars och ungdomars
erfarenheter av familjebehandling inom socialtjänsten 56
Debatt 72
Nya böcker 92
Nya avhandlingar 97
2009
SocialVetenskaplig Tidskrift
Retur
ProEko
Hallnäsgatan 53
380 74 Löttorp
SOCIAL
VETENSKAPLIG
TIDSKRIFT
Årgång 16
Tidskriften vänder sig såväl till aktiva forskare som till dem
som är intresserade av utveckling och kunskapsförmedling
inom sociala verksamheter, t.ex. kommuner, landsting eller
enskild eller statlig verksamhet. För att underlätta det internationella kunskapsutbytet finns sammanfattningar på engelska
av de längre artiklarna.
Årgång 16 Nummer 2 2009
SOCIALVETENSKAPLIG TIDSKRIFT utges av FORSA
(Förbundet för forskning i socialt arbete). Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år och försöker att spegla den
vetenskapliga utvecklingen och diskussionen inom det sociala
området. I tidskriftens redaktion ingår kvalificerade forskare
från skilda discipliner. Sålunda är t.ex. juridik, historia, samhällsmedicin, nationalekonomi, psykologi, socialt arbete, sociologi och vårdvetenskap representerade i redaktion och
redaktionsråd.
Nummer 2
2009
Ali M. Ahmed & Jan Ekberg Fältexperiment för att studera etnisk diskriminering på den svenska arbets- och bostadsmarknaden 105
Mona Franséhn, Birgitta Jansson, Torun Österberg & Margareta
Bäck-Wiklund Familjebildning och försörjning – en jämförelse mellan nyblivna svenska och turkiska föräldrar i ett svenskt välfärdsperspektiv 123
Ali Kazemi & Lars-Olof Johansson Rättvisa i fördelning av sociala resurser: En socialpsykologisk forskningsöversikt 143
Minna Lundgren, Björn Blom, Stefan Morén & Marek Perlinski Från integrering till specialisering – om organisering av socialtjänstens individoch familjeomsorg 1988-2008 162
Ann-Charlotte Münger I utkanten av den sociala barnavården. Vem har
rätt till en plats på kollo? 184
Debatt 202
Nya böcker 213
ISSN 1104-1420
Numret innehåller bidrag från forskare med olika ämnesmässig
hemvist: sociologi, socialpsykologi, ekonomisk historia, statsvetenskap, antropologi, humanekologi och socialt arbete.
ISSN 1104-1420
Årgång 16 Nummer 3-4 2009
Ett bärande tema i numret är frågan om religionens återkomst. Är
det så att religion, efter att ha befunnit sig i nationalstatens periferi,
återigen är på väg att erövra människors föreställningsvärldar? Eller
har religionen hela tiden funnits med i människors vardag? Ett
annat huvudtema är de pågående sociala förändringsprocesser som
kan hota såväl vår materiella existens som våra invanda tankeoch handlingsmönster. I en otrygg och snabbt föränderlig värld
har religionen en identitetsskapande och socialt sammanhållande
funktion. Ett tredje men mer undanskymt tema handlar om
förhållandet mellan religion, kultur och politik, hur används
religionen – isolerande eller inkluderande – i relationerna mellan
olika minoritetsgrupper och majoritetssamhället.
SocialVetenskaplig Tidskrift
I detta nummer av Socialvetenskaplig Tidskrift har vi valt att
uppmärksamma religion som ett socialt och politiskt fenomen i vår
samtid. Huvudfokus är inte det teologiska innehållet i olika religiösa
uppfattningar utan i första hand religionens närvaro i samhällslivet,
i politiken, ekonomin och i det vardagliga sociala livet.
RELIGION OCH
SOCIAL FÖRÄNDRING
SOCIALVETENSKAPLIG TIDSKRIFT, ÅRGÅNG 16, NR 3-4, 2009
SOCIAL
VETENSKAPLIG
TIDSKRIFT
Årgång 16
Nummer 3-4
2009
Temanummer: Religion och social förändring
Gästredaktörer Aje Carlbom, Ulla-Carin Hedin & Sven-Axel Månsson
Aje Carlbom, Ulla-Carin Hedin & Sven-Axel Månsson Religion och social förändring. En
introduktion 226
Thorleif Pettersson Religion och samhällspraktik. En jämförande analys av det
sekulariserade Sverige 233
Eva M Hamberg Religiösa marknadsstrukturer, religiös pluralism och sekulariseringsprocesser 265
Magnus Hagevi Efter sekulariseringen: förändrade religiösa värden mellan
generationer 279
Annika Rabo Den goda familjen och den goda familjerätten. Debatter om lag och moral i
det mångkulturella Europa 300
Lars Dencik Diasporans dialektik: Om konsten att vara judisk i den svenska
moderniteten 320
Pernilla Ouis »Den verkliga kulturkonflikten«? Islamisk sexualmoralism i liberala
Sverige 350
Aje Carlbom Oförutsedda konsekvenser av dialog med självutnämnda muslimska
ledare 369
Pernilla Liedgren Dobronravoff Att lämna en värld – om utgångsprocessen från Jehovas
vittnen 390
Lena Gemzöe Att skriva vägen till Santiago 413
Download