Ansökan om stöd till spridning av långfilm i hela landet

advertisement
Diarienummer (ifylls av Svenska
Filminstitutet)
Ansökan om stöd till spridning av långfilm i hela landet
OBS! Fyll i ansökan på datorn. Spara en kopia. Skriv ut och underteckna. Posta ansökan till
Filminstitutet.
Sökande distributör
Organisationsnummer
Adress
Plusgironummer
Postnummer
Bankgironummer
Ort
Telefonnummer
Kontaktperson
e-postadress
Svensk filmtitel
Officiellt svenskt premiärdatum
Jag är firmatecknare för sökande distributör och förbinder mig att ovanstående uppgifter är
korrekta. Jag godkänner att mina personuppgifter hanteras enligt PUL.
Ort
Datum
Underskrift
Ansökan skickas med post till:
Svenska Filminstitutet
Distribution & visning
Box 27 126
102 52 Stockholm
Namnförtydligande
Download