FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

advertisement
FÖRORENINGAR
I VATTENDRAG
1
2016-11-14
Föroreningar i vattendrag
• Mål och krav – FN, EU och Sverige
• Miljökvalitet Viskan
• Föroreningar
• Källor
• Spridning
• Åtgärder
2
2016-11-14
Ramdirektivet för vatten
Vi ska uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser
• Vattenförvaltning 6 årscykler
• Ytvattenförekomster klassas inom
– Ekologisk status
– Kemisk status
• Bedömning av kemisk status - Prioriterade ämnen
• Bedömning av ekologisk status - Särskilt förorenande ämnen
3
2016-11-14
Svenska miljömål kopplade till ytvatten
• Mål 3. Bara naturlig försurning
– Askåterföring - föreslagen åtgärd för skogsmark
– Fortsatt kalkning - föreslagen åtgärd för sjöar
• Mål 4. Giftfri miljö
– Att fasa ut och byta ut kemikalier
– Sanering av förorenad mark
• Mål 7. Levande sjöar och vattendrag
– Hälften av länets ytvattentäkter har idag
vattenskyddsområde
– Skyddszoner, våtmarker, spillvatten, dagvatten
• Mål 8. Ingen övergödning
– Stödprogram inom jordbruket
– Bidrag till kommunernas VA-verksamhet för
investeringar och åtgärder på ledningsnätet
4
2016-11-14
Globala målen - framtagna av FN
17 mål för hållbar utveckling som ska förändra världen till år 2030
Mål 6: Rent vatten och sanitet
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 14: Hav och marina resurser
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
5
2016-11-14
Miljökvalitetsnormer Viskan –
Ekologisk status
6
2016-11-14
Miljökvalitetsnormer Viskan –
Kemisk status
7
2016-11-14
Källor
Produktion
• Industrier
• Jordbruk
Användning
• Samhällen
• Fordonstrafik
• Hushåll
• Kemikalieanvändning
• Läckage från varor
Efter användning
• Sopförbränning
• Avloppsreningsverk
• Läckage och deponier
8
2016-11-14
Historisk påverkan och pågående verksamhet
Historisk påverkan
• Spridning av föroreningar som kan läcka långt efter att användningen har upphört
– Förorenat sediment
– Förorenad mark
Pågående verksamhet
• Utsläpp från industrier, samhällen och hushåll som pågår
– Processvatten
– Dagvatten
– Luftföroreningar
– Renat spillvatten
– Enskilda avlopp
9
2016-11-14
Spridning av föroreningar till vatten
Läckage till naturen kan ske under produktens hela livscykel – från tillverkningen, under användningen och
när de skrotas eller förbränns
• Direktutsläpp till vatten
• Luft
• Nederbörd
• Markavvattning
• Läckage från förorenad mark
• Läckage från förorenad sediment
10
2016-11-14
Miljögifter
Toxiskt - giftigt
Persistent – långlivat
Bioackumulering
Biomagnifikation
11
2016-11-14
Vad påverkar våra vatten - Typer av miljögifter i Viskan
Bisfenol A
• Ftalater
PAH
Trikloretylen
Dieldrin, DDT
Tungmetaller
Pentaklorfenol
Ftalater
Dioxiner
PFOS
Aromater
12
2016-11-14
Ämnens funktion
Läkemedel
Textilframställning
Avfettning,
kemtvätt
Biprodukter vid
förbränning
Flamskyddsmedel
Bakteriedödande
Brandsläckningskemikale
Mjukgörare
Ogräs- och
skadedjursbekämpning
Lösningsmedel
13
2016-11-14
Miljögifters miljö- och hälsopåverkan
• Tungmetaller
Skadligt
vattenlevande
organismer
Påverkar
utveckling
/inlärning
Hormonstörande
Cancerogena
Påverkar
immunförsvaret
Cellgift
Påverkar hjärna
och nervsystem
14
2016-11-14
Föroreningar från samhälle och fordonstrafik
Föroreningar
Källa
• Näringsämnen
• Fordonstrafik
• Organiskt och suspenderat material
• Dagvatten
• Metaller
• Spill och läckage
• Olja, petroleumprodukter
• PAH
15
2016-11-14
Föroreningar från hushåll
• Mat och dess förpackningarBekämpningsmedel, ytbehandling
• Minska användningen, återanvända, återvinna och ta
hand om föremål som innehåller ämnena på rätt sätt.
• Läkemedel
• Medvetenhet genom välja miljömärkta produkter samt
ekologisk framställd mat.
• Textiler – Impregnering, flamskyddsmedel
• Leksaker – Mjukgörare
• Plastartiklar – Hårdgörare
• Hygienartiklar – konserveringsmedel,
bakteridödande
• Byggmaterial – biocider, tungmetaller,
lösningsmedel
• Kemikalier för hus och trädgård - Ogräs- och
skadedjursbekämpning
• Vedeldning – PAH
16
2016-11-14
Avloppsvattens miljöpåverkan
Innan avloppsvatten får släppas ut måste det enligt gällande lag tas om hand och renas.
Föroreningar och smittämnen som finns i avloppsvattnet påverka miljön eller människors hälsa
negativt.
Dock renas inte alla ämnen i avloppsreningsverk och enskilda brunnar
Vad kan avloppsvattnet innehålla:
•
Spillvatten från toaletter innehåller näringsämnen,
bekämpningsmedel från födan, metaller från föda,
amalgamplomber, tobak och snusläkemedel,
läkemedelsrester
•
Disk- och tvättvatten innehåller metaller från kläder,
ledningar, kranar och maskiner, fosfor från
rengöringsmedel, impregneringsmedel från kläder,
hushållskemikalier, hygienprodukter
•
Processvatten från industrier
17
2016-11-14
Vad görs idag
• Lagstiftning inom Sverige och EU
• Internationella överenskommelser
• Miljöfarlig verksamhet
• Vattenmyndigheter åtgärdsprogram
• Rådgivning från myndigheter
• Kommunal planprocess
• Miljömärkning
• Miljöledningssystem i företag
• Jordbruk - Ekologisk odling
• Aktiva val hos varje individ
18
2016-11-14
Hur kan vi minska föroreningar till våra vattendrag
• Minska användandet av miljöfarliga ämnen
• Minska nyproduktion, öka återanvändning och återvinning
• Minska spridning - åtgärder inom jord- och skogsbruk, sanering av förorenade områden/sediment
• Förbättra rening av dagvatten, spillvatten, processvatten
19
2016-11-14
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards