Ord och uttryck

advertisement
Ord och uttryck
Jämställdhet
Jämställdhet råder, när kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och
möjligheter inom alla områden i samhället.
Jämlikhet
Jämlikhet används ofta som en synonym till jämställdhet men det är inte korrekt.
Jämlikhet avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället - inte
bara mellan könen.
Genus
Begreppet används för att beskriva tolkningar av socialt och kulturellt konstruerat kön.
Genus kan också sägas vara ett socialt mönster av "manligt" och kvinnligt". Begreppet
används för att visa att det "manliga" och det "kvinnliga" inte är biologiskt bestämt utan
socialt konstruerat och föränderligt.
Genusperspektiv
Att använda ett genusperspektiv är att försöka förstå hur vi människor påverkas av
föreställningar om och förväntningar på kön, samt vilka konsekvenser detta får i
exempelvis beslutsprocesser.
Jämställdhetsperspektiv
Att använda ett jämställdhetsperspektiv är att t.ex. tänka igenom ett förslag med hänsyn
till båda könens önskningar och behov, samt ifrågasätta de traditionella uppfattningarna
om manligt och kvinnligt. Syftet är att omfördela makt och resurser.
Jämn könsfördelning
För att undersöka om t.ex. en arbetsplats har jämn könsfördelning brukar man använda
60/40-regeln, d.v.s. en arbetsgrupp är kvinno- eller mansdominerad om den består av
mer än 60 % av det ena könet.
Sexuella trakasserier
Sexuella trakasserier är ovälkomna ord eller handlingar av sexuellt slag, som gör att den
utsatta känner sig kränkt, rädd eller illa till mods.
Exempel:
- Oönskad beröring, nypande eller strykningar mot en annan persons kropp
- Krav på sexuell samvaro som ställs som villkor för befordran eller löneförhöjning
- Anstötliga gester, visslingar, att visa pornografiska bilder.
Download