Ekonomirapporten oktober 2015

advertisement
Ekonomirapporten oktober
2015
Bettina Kashefi, SKL
Sammanfattning – kommuner och landsting
en procent kräver höjda statsbidrag och skatter
Kostnadsökning på olika komponenter
och realt skatteunderlag
Procentenheter fasta priser
Utfall
Kommuner och
landsting
Prognos
Kalkyl
02–05
06–09
10–14
2015
2016
2017–2019
Demografiska behov
0,5
0,7
0,8
1,4
1,7
1,6
Övrigt
0,5
1,0
0,7
1,6
1,5
0,7
Total
volymförändring
1,0
1,7
1,5
3,0
3,2
2,3
Realt skatteunderlag
0,1
1,6
1,5
1,9
2,7
0,9
Kommunernas och landstingens resultat
miljarder kronor
2014
Kommuner
Landsting
Totalt
2015
2016
2017
10
7
6
5
3
-1
1
3
13
6
7
8
Tillväxt och arbetsmarknad
Arbetsmarknaden i balans redan 2016
Skatteunderlag - årlig uppräkning 2002-2019
Realt skatteunderlag
per invånare
Nettoinvandring i olika SCB-prognoser
Ökad befolkning olika åldrar
Kommunernas ekonomi
Kommunala utgiftsförändringar till följd av
demografiska förändringar
Totala volymförändringar inom olika kommunala
verksamheter
Kommunernas bedömningar av utgifter inom olika
områden
Landstingens ekonomi
Antal landsting med underskott resp överskott
(över 2 %)
Även landstingen får ett högre demografiskt tryck
Landstingens kostnadsutveckling och skattesats
Landstingens resultat
Vilka är orsakerna till kostnadsökning inom
landstingen?
•
-
Bemanningsproblem
Generationsväxling tar tid
Svagt resursutnyttjande
Otillräcklig flexibilitet och samordning
Ökad sjukfrånvaro
Inlåsningseffekter (svårt med omlokaliseringar mm)
•
•
Läkemedel
Ny teknik/metoder
Utmaningar
•
•
•
•
•
•
Stor befolkningstillväxt
Snabb kostnadsökning, främst i landstingen
Ökade pensionskostnader
80 riktade statsbidrag
Behov av kraftiga skattehöjningar
Behov av stora investeringar
Lösningar
•
•
•
E-tjänster ger nya möjligheter
Staten bör kunna skapa goda förutsättningar
Integration på arbetsmarknaden en viktig framgångsfaktor
Download