Gravar och boplatslämningar från järnåldern

advertisement
Gravar och boplatslämningar från järnåldern
På den här platsen finns såväl förhistoriska gravar
(Raä 47) som boplatslämningar under mark.
Till höger om skylten ligger områdets största
gravröse. Graven är listigt placerad uppe på
en kulle och ser därför större ut än vad den
egentligen är! Till vänster om skylten finns en
stensättning.
I samband med de arkeologiska undersökningarna
påträffades flera förhistoriska anläggningar på
det flacka höjdpartiet en bit längre fram. Endast
någon decimeter under den nuvarande markytan
hittades kokgropar, härdar och sotiga kulturlager
med keramik, järnslagg och brända ben, allt
daterat till romersk järnålder (århundradena
närmast efter Kristi födelse). Sannolikt är detta
spåren efter ytterligare en järnåldersgård.
På fotot här intill framgår hur tätt kokgroparna
och härdarna legat. I närheten finns också
skärvstensrösen innehållande keramikskärvor och
annat boplatsavfall.
Foto: Kula HB 1990.
7
De nästan tvåtusen år gamla kokgroparna och härdarna som påträffades 1990
framträdde strax under nuvarande markytan. Cooking pit and hearth.
Stenålder
–1800 f Kr
Bronsålder
1800–500 f Kr
Järnålder
500 f Kr–1050 e Kr
Medeltid1050–1520
Röstorp
Björkelund
7
Sandbäcken
N
Örsås
P
0
Tittebo
100 m
This is another prehistoric settlement site in the cairn-field
area. Finds of hearths, cooking pits, pottery, iron slag, and
charcoal date the site to circa ad 0–300. This means that
the site was most likely occupied at the same time as other
sites in the area. The prehistoric constructions lie only some
centimetres beneath today´s surface. Close by, you will also
find some prehistoric graves. The largest burial cairn of the
area is situated on the hill just to the right of the sign-post.
Dies ist noch eine vorgeschichtliche Siedlungsfläche in
dem Steinhaufenfeld. Feuerstellen, Kochgruben, Töpferei,
Eisenschlacke und Holzkohle, die hier gefunden war,
herstammt aus der Zeit 0–300 nachchristlicher Zeit. Das
bedeutet dass dieser Platz wahrscheinlich zur gleichen
Zeit bewohnt war wie die anderen Stellen im Gebiet.
Während der Ausgrabungen war die vorgeschichtlichen
Gegenstände nur wenige Centimeter unter der heutigen
Erdschicht angetroffen! Ganz in der Nähe liegen einige
vorgeschichtlichen Gräber. Der grösste Grabhügel des
Gebietes liegt auf der Anhöhe rechts vom Schild.
Download