VIKTIG INFORMA TION FÖR PA TIENTER ZYP

advertisement
Feber
Ledsmärta
Sexuella problem såsom minskad sexualdrift hos män och kvinnor eller erektionsproblem hos män.
Närmare information finns i bipacksedeln.
Om några biverkningar blir värre eller om Du märker några biverkningar som inte nämns i
denna information, kontakta läkare.
•
•
•
Vanliga biverkningar: uppträder hos 1 till 10 användare av 100
• Förändringar i nivåer av blodkroppar, blodfetter och i början av behandlingen, tillfälligt ökat antal leverenzymer
• Ökad sockernivå i blodet och urinen
• Förhöjd nivå av urinsyra och kreatinin fosfokinas i blodet
• Hungerkänsla
• Yrsel
• Rastlöshet
• Darrningar
• Rörelsesvårigheter (dyskinesi)
• Förstoppning
• Muntorrhet
• Utslag
• Kraftlöshet
• Extrem trötthet
• Vätskeansamling som leder till svullnader i händerna, vristerna eller fötterna
Biverkningarna nedan har observerats när olanzapin har intagits oralt (genom munnen),
men de kan även uppkomma efter ZYPADHERA-injektion.
Mycket vanliga biverkningar: uppträder hos 1 användare av 10
• Viktökning
• Sömnighet
• Ökad prolaktinhalt i blodet.
• I början av behandlingen kan vissa personer känna yrsel eller svimma (med långsam puls)
särskilt när de reser sig från liggande eller sittande ställning. Detta försvinner ofta av sig
själv. Om symptomen inte försvinner, kontakta Din läkare.
Du är väldigt sömnig
Du känner Dig yr
Du känner Dig förvirrad
Du är irriterad eller aggressiv
Du är ångestfylld
Du har svårt att tala eller gå
Du känner Dig svag
Du känner att Dina muskler är stela eller att de darrar
Ytterligare information om ZYPADHERA ingår i bipacksedeln som finns i förpackningen.
SEZYA00270.
Personalen på vårdenheten ska kontrollera att Du är alert och symptomfri, då Du lämnar
vårdenheten. De ska också förklara för Dig hur Du ska göra, om Du får besvär sedan Du
lämnat vårdenheten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tala om för Din läkare eller sjuksköterska då Du är på vårdenheten om
Därför:
• Kommer Du att observeras av personal på vårdenheten med avseende på
uppkomst av ovanstående symptom i minst 3 timmar.
• Personalen på vårdenheten kontrollerar att Du inte har ovan nämnda symptom.
• Det är inte sannolikt att Du får sådana symptom efter mer än 3 timmar efter injektionen.
Om detta trots allt inträffar, ska Du genast ta kontakt med Din läkare eller sjuksköterska.
• På grund av denna risk ska Du inte köra bil eller hantera maskiner under återstoden av
dagen efter injektionen.
ZYPADHERA kan ibland gå in i blodet alltför snabbt. Om detta inträffar, kan Du få följande
symptom efter injektionen: extrem sömnighet, yrsel, förvirring, desorientering, svårigheter
att tala, svårigheter att gå, muskelstelhet eller skakningar, svaghet, irritabilitet, aggression,
ångest, ökat blodtryck eller kramper som i vissa fall kan leda till medvetslöshet.
Liksom alla läkemedel kan också ZYPADHERA orsaka biverkningar, men alla användare får
inte biverkningar nödvändigtvis.
Vanliga biverkningar: uppträder hos 1 till 10 användare av 100
• ZypAdhera kan ibland komma in i blodomloppet alltför snabbt. Om detta sker, kan dessa symtom uppkomma efter injektionen. I enstaka fall kan de leda till medvetslöshet:
- extrem sömnighet, yrsel, förvirring, desorientering, svårighet att tala, svårighet att gå, muskelstelhet eller skakningar, svaghet, irritabilitet, aggression, ångest, ökat blodtryck eller kramper
• Sömnighet
• Smärta på injektionsstället
VIKTIG INFORMATION FÖR PATIENTER
ZYPADHERA
Injektionsbehandling med ZYPAHDERA
Namn: .................................................................
Adress: ...............................................................
Telefonnummer: .................................................
Kontaktinformation i nödfall
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Olanzapin, pulver och vätska till
injektionsvätska, depotsuspension
Eli Lilly Sweden AB,
Box 721, 169 27 Solna
08-737 88 00, www.lilly.se.
Vid nödfall, kontakta:
ALLTID DÅ DU BESÖKER LÄKARENS MOTTAGNING (OCKSÅ AKUT), ÄR DET BRA ATT TILLSAMMANS MED LÄKAREN
GÅ IGENOM DENNA LÄKEMEDELSFÖRTECKNING, OCH GÖRA EVENTUELLA RÄTTELSER TILLSAMMANS.
Läkaren som ansvarar för behandlingen med
ZYPADHERA (läkarens namn, namnet på vårdenheten/sjukhuset, telefonnummer)
Receptbelagda mediciner
Medicinens namn
Namn Datum:
Dos
När skall medicinen tas?
Datum
Syfte (indikation)
Mg/enhet/
inhalationsgånger/
droppar
Hur många gånger dagligen?
Morgon och kväll? Efter måltid?
Påbörjades,
Avslutades
Varför tar du läkemedlet?
Telefonnummer Namn Telefonnummer Vid akuta nödfall kan också det allmänna
nödnumret kontaktas: 112
ZYPADHERATM
Dos (mg)
Olanzapin, pulver och vätska till
injektionsvätska, depotsuspension
Eli Lilly Sweden AB
Box 721, 169 27 Solna
08-737 88 00, www.lilly.se
Föregående injektion, datum
Föregående injektion, klockslag
2013-08-29 | 13-0258 | ZYPAD 130819-1
ZYPADHERA 210 mg, 300 mg, 405 mg pulver och vätska till injektionsvätska, suspension (olanzapin) ATC-kod: N05AH03.
Indikationer: Underhållsbehandling av vuxna patienter med schizofreni som stabiliserats under akut behandling med oralt olanzapin.
Kontraindikationer: Känd risk för glaukom med trång kammarvinkel.
Varning: Ska endast ges som en djupt intramuskulär, gluteal injektion. Efter varje injektion ska patienten observeras med avseende på
tecken och symtom tydande på olanzapinöverdos i minst 3 timmar av
kvalificerad personal med tillgång till sjukvårdsresurser. Omedelbart
innan patienten lämnar lokalen bör man förvissa sig om att patienten
är klar och vaken och inte har några tecken eller symtom på överdos,
och patienten ska observeras i 3 timmar efter injektionen. Observationstiden på 3 timmar bör förlängas, om kliniskt motiverat, för patienter som uppvisar tecken eller symtom på överdos. Datum för översyn
av produktresumén: 2013-05-27
För ytterligare information och priser se www.fass.se
Rx, F
Hur ofta får
Du injektionen?
Läs också vändsidan och bipacksedeln som finns i ZYPADHERA förpackningen. Där finns viktig säkerhetsinformation för Dig.
Download