här

advertisement
Medborgarförslag: En strålningsfri skola och
förskola!
Vi begär att XYZ kommun agerar och verkar för att åtgärder vidtas för att skydda barnen mot
hälsorisker från den strålning som avges från trådlösa nätverk och datorer och läsplattor som
kopplas upp trådlöst mot internet i skolan och förskolan. Strålningen från trådlös teknik
medför att barnen utsätts för oacceptabla och onödiga hälsorisker som lätt kan elimineras om
man väljer kabelburna alternativ vid IT-användning.
Följande skäl är fullt tillräckliga för att förbjuda användande av trådlösa nätverk (WiFi) och annan
trådlös teknik i skolan och förskolan och ersätta den med säkrare kabelburen teknik:
1. År 2011 antog Europarådet för mänskliga rättigheter en resolution som säger att medlemsländerna
inte ska använda trådlös teknik i skolor och förskolor eftersom barn är särskilt känsliga för strålningen
(resolution 1815). Sverige har genom sitt medlemskap i Europarådet åtagit sig att följa rådets
resolutioner, men gör det inte i detta fall.
2. Över 200 experter skickade i maj 2015 en appell till FN, WHO och medlemsländerna där man varnar
för användning av trådlös teknik i skolan samt vädjar om att skydda människorna, i synnerhet barnen
som är särskilt känsliga.
3. År 2011 bedömde Internationella Cancerforskningsinstitutet IARC inom WHO att strålningen möjligen
kan orsaka cancer (klass 2B). Sedan dess har beläggen för att strålningen från trådlös teknik kan
orsaka cancer stärkts. Upprepad forskning visar att strålningen ökar risken för cancer hos människor,
kan skada cellernas DNA och orsaka oxidativ stress. Djurförsök visar att tumörtillväxt främjas vid
strålningsnivåer långt under de som ett barn exponeras för vid användning av en trådlös dator.
4. År 2012 lämnade 29 experter en rapport (Bioinitiativrapporten) som bland annat rekommenderade att
trådlös teknik inte används i skolan och förskolan på grund av hälsoriskerna. Rapporten täcker 1800
forskningsrapporter varav flertalet visar skadliga effekter. Bland annat är negativa effekter på
nervsystemet visat i långt över 100 enskilda forskningsresultat.
5. Forskningen (Bioinitiativrapporten mm) visar även att exponering för strålning från trådlös teknik
medför hälsorisker som sömnsvårigheter, huvudvärk, koncentrationsproblem, försämrat minne, tryck
över bröstet, hudutslag, yrsel, nedstämdhet, ångest och hjärtpåverkan.
6. Barns nervsystem utvecklas genom hela tonåren. Ett barn kan vara upp till 50 gånger känsligare för
cancerogena faktorer.
7. Det finns redan i dag många lärare och barn i skolan och förskolan som mår dåligt och inte längre kan
gå till sin skola på grund av dessa symtom då de exponeras för strålningen från trådlösa nätverk.
8. Enligt svensk miljölag ska bästa möjliga teknik användas ”om det finns skäl att anta olägenheter”
(försiktighetsprincipen). Redan risken för skador och olägenheter innebär en skyldighet att vidta de
åtgärder som behövs för att förhindra negativa effekter på hälsan och välbefinnandet
9. Enligt skollagen 10 § ska barnets bästa vara utgångspunkten i all utbildning och annan verksamhet
som rör barn.
10. Strålsäkerhetsmyndighetens och Arbetsmiljöverkets riktvärden för tillåten strålning är föråldrade och
saknar skydd mot de påvisade skadliga effekterna som redovisats ovan. Gällande riktlinjer skyddar
enbart mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp kroppen med 1 grad
(inträffar inom 30 minuter). Riktvärdena saknar helt skydd mot effekterna av den exponering under
längre tid som barnen utsätts för i skolan och förskolan. De tar inte heller hänsyn till kunskapen att
olika signaler, exempelvis WiFi, är särskilt skadliga och de har inte heller anpassats efter barns
särskilda känslighet. Våra barn som exponeras konstant i skolan och förskolan är helt oskyddade mot
hälsoriskerna som redovisats ovan.
Barnen måste skyddas mot hälsoriskerna med trådlös teknik i skolor och förskolor.


Mot bakgrund av ovanstående begär vi att:
Trådlös teknik förbjuds och ersätts med säkrare kabelburen.
Mobiltelefoner låses in i så kallade mobilhotell på skolan, fritids och förskolan. En modern mobil strålar
ofta oavbrutet i standby läge på grund av alla appars uppdateringar vilket få känner till.
Ort
Datum
Underskrift
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards