Norrliden Strand i Kalmar | sammanfattande skiss | 2008-12

advertisement
Designdialog - sammanfattande skiss
Skissen sammanfattar material från höstens designdialog och visar utvecklingsbara områden inom stadsdelen som gruppen haft en stor enighet kring. Den
lyfter också fram frågor som bör utredas vidare i det
fortsatta planarbetet.
naturpark
dämme
1. Ett starkt centrum med ett samlande torg, fler aktiviteter kring skolan och ny bebyggelse i centrum.
kanot m.m.
2. Sandstrand (mindre), pir, strandaktiviteter, småbåtshamn och ett sammanhängande stråk längs kusten.
Ett förbättrat genomflöde av vattnet väster om Svartö.
bi
torg
lv
kanalvä
g
grönt st
råk
äg
5
3. Ett tydligt östvästligt stråk som leder till havet. Det
var delade meningar om bebyggelse längs stråket,
vilket kommer att utredas vidare i det fortsatta arbetet.
pensionat
kolonier
torg
4. Ett nordsydligt stråk längs Norrlidsvägen och vidare
mot Krafslösaviken. En omvandling av Norrlidsvägen
från genomfartsväg till en stadsgata som ramas in av
ny bebyggelse.
strå
önt
k
småbåtshamn
gr
4
sport- och
strandaktiviteter
2
“fyr”
havsbad
synli
att
gt v
en
sandstrand
pir
6
park
bry
förskola
3
p
strå
ch
gå o
k
cyk
p
la
dsg
bi
torg
lv
äg
förskola?
7
ten
6. Ny naturanpassad bebyggelse i parkmiljö. Gärna
flerbostadshus för att få en blandad bebyggelse. Det
var delade meningar om hur mycket det går att bygga
här. Frågan utreds vidare i det fortsatta arbetet.
n
7. Ny bebyggelse och parkaktiviteter längs östvästligt stråk och längs infartsgatorna i den västra delen.
Gärna småhus för att få en blandad bebyggelse. I det
fortsatta arbetet ingår att utreda stråkets förlängning
västerut och hur bostadsområdena där kan få en naturlig koppling till Norrliden centrum.
ata
1
går
bil
väg
vat
gga
bussslinga
skola
förskola
bil
väg
skolgård/
aktivitetspark
p
p
bil
väg
damm
Norrliden Strand i Kalmar | sammanfattande skiss | 2008-12-16
5. Ny bebyggelse vid Krafslösaviken, utveckla en
naturpark vid dämmet och skapa en tydligare koppling
norrut. I det fortsatta arbetet ingår bl.a. att utreda hur
stor utbyggnad som är lämplig här.
0
125
250 m
En annan fråga som gruppen lyft fram som viktiga i det
fortsatta arbetet är den nya förskolans placering och
om det ska vara en eller flera förskolor i området.
Download