Yttrande över remiss lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag

advertisement
Tjänsteutlåtande
Miljöprojektledare
Anna Åhr Evertson
 08-590 73 54
[email protected]
2016-08-24
Dnr:
KS/2016:238
20901
Kommunstyrelsen
Yttrande över remiss lägsta grundläggningsnivå längs
vattendrag och sjöar i Stockholms län - med hänsyn till risk
för översvämning
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar yttrandet över remiss lägsta grundläggningsnivå
längs vattendrag och sjöar i Stockholms län – med hänsyn till risk för
översvämning.
2. Yttrandet skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Beskrivning av ärendet
Rekommendationerna för lägsta grundläggningsnivå för bebyggelse har utvecklats
vidare ifrån gällande rekommendationer för Mälarens stränder och Östersjöns
kust. Genom svar från en regional enkät som skickades ut under 2015 har
rekommendationerna utvecklats. Rekommendationerna anger inte någon absolut
nedre gräns men kommunen behöver visa att bebyggelse under denna nivå inte
blir olämplig. Det är Länsstyrelsen som har samordningsansvar när gäller
klimatanpassning i länet sedan år 2009. Rekommendationerna ska vara stöd i
planeringen av ny bebyggelse som ligger inom områden där översvämningsrisk
råder. De är inte bindande men ger vägledning i hur Plan- och bygglagens
2 kap. 5 § ska tolkas. På grund av förändringar i klimatet som leder till bland
annat mildare vintrar och mer variation i regn och mer regn på vintrarna istället
för snö. De rekommendationer som ges är att ny sammanhängande bebyggelse
samt samhällsfunktioner av betydande karaktär behöver placeras ovanför nivån
för beräknat högsta flöde (det maximala flödet som någonsin skulle kunna
uppkomma med en beräknad återkomsttid på 10 000 år) och att enstaka byggnader
av lägre värde behöver placeras ovanför nivån för ett 100-års flöde.
Eftersom Väsbyån i Upplands Väsby är av Myndighete för samhällskydd och
beredskap (MSB) utpekad som område för samhällsviktig funktion pga. Järnvägen
så behöver alltså byggnader placeras ovanför det högsta beräknade flödet. Detta
skulle innebära att inga byggnader kunde placeras inom i princip hela
1
programområdet för Väsby Entré. Därför pågår idag en utredning av vilka faktorer
som är viktiga att ta hänsyn till i för att undvika risker med översvämning. Enligt
Länsstyrelsen kan i detaljplanearbetet undantag ges ifall kommunen kan påvisa att
ingen skada sker på konstruktionerna och att samhällsviktig verksamhet kan
upprätthållas.
Kommunens synpunkter
Eftersom det högsta dimensionerade flödet har en återkomsttid på 10 000 år så
menar kommunen att denna risk som då bygger på beräknade teorier måste kunna
vägas av mot andra risker i ett detaljplaneområde i det beslut som Länsstyrelsen
tar. Kommunen ser det som en rimlig samhällsekonomisk risk att skada på
byggnader skulle kunna uppkomma en gång på 10 000 år. Det verkar inte rimligt
att Upplands Väsby inte skulle kunna bebygga sina centrala delar i
pendeltågsstationens närhet på grund av en sådan teoretisk riskfaktor. Kommunen
anser dock att det är högst rimligt att så långt som möjligt sträva efter att inte
placera byggnader under beräknat högsta flöde.
Kommunen anser också att det borde finnas en rimlighet i att i all detaljplanering
hålla sig över ett 200- års flöde med tanke på de återkommande regntillfällen som
skett under det senaste decenniet i Sverige och även i Stockholmsregionen och
som tydligt visar på både just en ökad variation i nederbörd, mer intensiva regn
samt höga flöden.
Länsstyrelsen verkar inte ha tagit del av det underlag i form av nya inmätningar
och modell över flöden som kommunen uppdragit åt SMHI att ta fram under 2015
för Väsbyån och Edssjön i Oxundaåns avrinningsområde och som är mer
detaljerade än MSB:s kartering. Detta underlag behöver tillföras kartmaterialet för
att få rätt beräkningar på de lägsta nivåer som föreslås, framför allt i Edssjön på
sidan 6 i bilagan Bakgrundsfakta.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns inga direkta ekonomiska konsekvenser med anledning av detta
remissvar.
Barnrättsperspektivet
Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt? Nej
Har barns åsikter beaktats? Nej
Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Nej
Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Nej
Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet? Nej
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Stockholms län via mail till [email protected]
märkning: 106–18423–16,
Beslutsunderlag
2
Remiss Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och
sjöar
Kommunledningskontoret
Tf. Kommunchef
Per-Ola Lindahl
Tf. kontorschef
Erik Olsson
3
Download