Hippotrim vet solution for injection PL

BIPACKSEDEL
1.
VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN
Hippotrim Vet. 200mg/ml + 40 mg/ml, injektionsvätska, lösning.
2.
DEKLARATION AV AKTIVT (A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN
1ml innehåller:
Aktivt (a) innehållsämne(n)
Sulfadiazin 200 mg
Trimetoprim 40 mg
Förteckning över hjälpämnen
Klorkresol, dinatriumedetat, n-metylpyrrolidon, natriumformaldehydsulfoxyl, natriumhydroxid till pH
10,0-10,2, vatten för injektionsvätskor till1 ml
3.
NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING
OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND
SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM OLIKA
Norbrook Laboratories Limited
Newry
County Down, BT35 6JP
Nordirland
Information lämnas av:
Bayer A/S
Animal Health
Arne Jacobsens Allé 13
2300 Köpenhamn S
Danmark
Tel: +46 (0)8-580 223 00
4.
DJURSLAG
Nötkreatur, häst och svin.
5.
INDIKATIONER
Infektioner hos nöt, häst och svin orsakade av mikroorganismer känsliga för trimetoprim och sulfonamid.
6.
DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG
Normaldosering: Dosen till nöt, häst och svin är 0,6 ml/10 kg kroppsvikt (15 mg/kg kroppsvikt avseende
totalinnehållet av aktiva substanser) 1-2 gånger per dygn.
7.
ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)
Nötkreatur: intravenöst eller intramuskulärt.
Svin: intramuskulärt.
Häst: intravenöst.
8.
ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING
Behandlingen bör fortgå i 5 dygn eller tills symtomfrihet förelegat i 2 dygn.
Intravenös injektion skall ges långsamt med kroppsvarm lösning. Vid tecken på intolerans skall
administreringen avbrytas och chockbehandling insättas.
Under behandlingen skall djuren ha fri tillgång till dricksvatten.
9.
KONTRAINDIKATIONER
Skall inte ges till djur som visat överkänslighet mot sulfapreparat.
Skall inte ges till djur som har svår njur- eller leverskada.
10.
BIVERKNINGAR
Anafylaktisk chock har i enstaka fall observerats på häst.
Överkänslighetsreaktioner i form av nässelutslag och diarré kan förekomma.
Lokal smärtande svullnad vid injektionsstället kan förekomma.
I sällsynta fall kan kristaller i urinen och njurskador förekomma.
Om du observerar andra biverkningar, tala om det för din veterinär.
11.
KARENSTID
Slakt, vid administrering en gång per dygn:
i.m injektion i högst 5 dygn: 24 dygn för nöt och 21 dygn för svin
i.v. injektion:10 dygn för häst och nöt.
Slakt, vid administrering 2 gånger per dygn:
i.m injektion i högst 5 dygn: 48 dygn för nöt och 42 dygn för svin
i.v. injektion: 20 dygn för häst och nöt.
Mjölk: 5 dygn vid administrering en gång per dygn,
10 dygn vid administrering 2 gånger per dygn.
12.
SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25C
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten
13.
SÄRSKILD(A) VARNING(AR)
Nedsatt njurfunktion medför kumulationsrisk, vilket ökar risken för biverkningar vid långtidsbehandling.
14.
SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄND PRODUKT
ELLER AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL
Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek
för omhändertagande.
15.
DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST REVIDERADES
2017-03-23