Private Bankingportföljer

advertisement
Kapitalrådgivning
Private Bankingportföljer
Safe Core Edge
Portföljerna tar på ett
smart sätt till vara på de
finansiella möjligheterna
som finns på de globala
marknaderna.
Denna broschyr innehåller allmän information om ett produkterbjudande från Sparbanken Skaraborg Kapitalrådgivning i samarbete med Swedbank Robur
Fonder AB. Erbjudandet avser Swedbank Robur Private Banking Safe, Swedbank Robur Private Banking Core och Swedbank Robur Private Banking
Edge som alla är svenska specialfonder, förvaltade av Swedbank Robur Fonder AB. För dessa och andra fonder är historisk avkastning ingen garanti för
framtida avkastning. Värdet på andelar i fonderna kan både stiga och falla och det är således inte säkert att du som investerare får tillbaka det investerade
beloppet. I den mån fonden investerar i finansiella instrument som är uttryckta i annan valuta än svenska kronor kan valutakursförändringar påverka
fondens avkastning. Som investerare ansvarar du själv för dina investeringsbeslut och du bör därför ta del av detaljerad information innan du fattar beslut
om en investering. Fondbestämmelser, informationsbroschyrer och faktablad för fonderna finns att tillgå hos din Kapitalrådgivare.
2
Det här tror jag
att du kommer att gilla!
Vår ambition är att erbjuda våra kunder de bästa lösningarna. Det betyder
inte enbart lösningar av hög kvalitet, utan också att de är tydliga och gör
det enklare för dig att vara kund hos oss.
Med det för ögonen har vi tagit fram tre nya värdepappersportföljer, som
passar dig som vill överlåta förvaltningen av hela eller delar av ditt kapital
till oss.
Portföljerna, som vi har döpt till Safe, Core och Edge, är
investeringslösningar som innehåller olika tillgångsslag med olika
egenskaper. De tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheter
som finns på de globala marknaderna. Genom att investera ditt kapital i
någon av portföljerna får du på ett enkelt sätt en god riskspridning .
Med våra vassaste förvaltare vid spakarna kombinerat med en tydlig
återrapportering av vad som hänt och hur vi bedömer framtiden, kan vi
erbjuda dig en riktigt bra förvaltningstjänst!
Min förhoppning är att någon av portföljerna ska bli en grundsten i ditt
sparande och att du nu vill läsa mer om vad våra Private Bankingportföljer
har att bjuda på.
Bästa hälsningar,
Catarina Häger
Chef Affärsstöd
3
Investera i en Private Bankingportfölj och få en
· Helhetslösning
· Stark analys
· Aktiv portföljhantering
· Alternativa investeringar
· Riskhantering
· Tillgång till ledande förvaltare
· Skräddarsydd rapportering
Bara för dig som kund
hos Kapitalrådgivning
Nu ger vi dig som Kapitalrådgivningskund möjlighet att investera i tillgångsslag som i vanliga fall
är svåra att investera i på egen hand. Genom våra nya Private Bankingportföljer får du tillgång till
allt ifrån globala aktier och krediter till private equity och fastighetsinvesteringar. Förutsättningen
för att framgångsrikt kunna anpassa portföljerna för att möta framtida marknadsförändringar är
en stark analys med fokus på att identifiera och värdera alla de faktorer som har betydelse för olika
tillgångsslags värdeutveckling. Vårt erfarna team sköter förvaltningen av portföljerna och allokerar
aktivt om för att se till att du hela tiden har den rätta mixen av tillgångsslag.
Våra specialister sköter förvaltningen
Safe, Core eller Edge?
Ansvaret för analys och förvaltning ligger hos Swedbank Robur, en av
Nordens största kapitalförvaltare. Portföljerna hanteras av en resursstark
förvaltningsorganisation med bland annat makrostrateger, politiska
analytiker och kvantanalytiker som tillsammans bidrar med kunskap och
erfarenhet för att ge dig bästa möjliga tillgångsmix.
Den kvantitativa och kvalitativa analysen kompletterar varandra och
vägs samman till en helhet utifrån analysresultatet. Sedan viktas de olika
tillgångarna och regionerna för att få en optimal allokering i respektive
portfölj.
För att ytterligare öka möjligheten till en bra avkastning sker
investeringarna via underliggande förvaltare med ansvar för olika strategier,
regioner och tillgångsslag. Ett särskilt utvärderingsteam väljer förvaltare
från hela världen utifrån deras unika möjligheter att skapa avkastning.
Private Bankingportföljerna finns i tre olika risknivåer – Safe, Core och
Edge. Din Private Bankingrådgivare hjälper dig att hitta den portfölj som
passar dig bäst.
Enkelt att följa utvecklingen
De månads- och halvårsrapporter du får gör det enkelt för dig att följa
utvecklingen av din investering och samtidigt får du en tydlig bild av
analysen som ligger till grund för tillgångsallokeringen i din portfölj.
5
Portföljerna investerar i
· Svenska aktier
· Globala aktier
· Tillväxtmarknadsaktier
· Svenska räntebärande instrument
· Globala krediter
· Tillväxtmarknadsobligationer
· Alternativa investeringar
6
En portfölj –
sju tillgångsslag
Våra unika Private Bankingportföljer ger dig en effektiv och flexibel kapitalförvaltning. Portföljerna
investerar i svenska, globala och tillväxtmarknadsaktier såväl som globala krediter, svenska
räntebärande instrument, tillväxtmarknadsobligationer och en relativt stor andel alternativa
investeringar. Fördelningen mellan tillgångsslagen och regionerna sköts av våra specialister. Det ger
dig en aktiv tillgångsallokering baserad på en grundlig analys av marknadens risker och värderingar.
Svenska aktier
Globala aktier
Den svenska aktiemarknaden erbjuder intressanta möjligheter med
en bred exponering mot de flesta av Sveriges största och mest
framgångsrika företag.
Historiskt har avkastningen varit mycket god. Svenska företag valde
tidigt att expandera utomlands och har stått väl rustade för de senaste
decenniernas globalisering. De har framgångsrikt lyckats etablera sig på
nya marknader och behållit en hög produktivitetsutveckling.
Den svenska aktiemarknaden präglas av väl genomlysta företag med
god konkurrenskraft. Marknaden är förhållandevis liten i ett globalt
perspektiv och en stor del av de noterade bolagen är konjunkturkänsliga
tenderar den svenska börsen att svänga mer än andra utvecklade
ekonomiers aktiemarknader, något som ytterligare har förstärkts av den
svenska kronans utveckling de senaste åren.
Den globala aktiemarknaden erbjuder stora investeringsmöjligheter
inom alla sektorer och geografiska regioner. Det gör det möjligt att styra
investeringarna till de marknader och företag som har störst potential.
Trots att den globala aktiemarknaden i stort inte har utvecklats
så starkt under de senaste tio åren har enskilda företag, sektorer
och länder, bidragit med fantastiska avkastningar. Den globala
aktiemarknaden ger möjligheter att styra kapital till regioner där den
högsta förväntade avkastningen finns och undvika regioner där riskerna
är för stora eller där utvecklingen har nått sin kulmen.
En global investering är en sammansättning av alla världens
aktiemarknader. Det ger en god riskspridning och som helhet ger en
global investering den lägsta risknivån i en ren aktieportfölj.
Tillväxtmarknadsaktier
En tillväxtmarknad kännetecknas av en snabb ekonomisk utveckling
under en längre tid och från en lägre välståndsnivå. Hit räknas flertalet
länder i Sydostasien, Östeuropa och Sydamerika.
Såväl förväntade avkastningsnivåer som risker är höga och den
allmänna uppfattningen om en fortsatt omvälvande utveckling i
kombination med höga tillväxttal gör att tillväxtmarknaderna fortsätter
att locka investerare.
I dag höjs intresset för regionerna av en förväntan på den inhemska
konsumtionsutvecklingen, av en fortsatt urbanisering och av den
ständiga utvecklingen av den tekniska nivån i produktionskapaciteten.
Riskerna utgörs framför allt av politiska risker, korruption, inflation och
spekulationsbubblor.
Då tillväxtländernas ekonomiska utveckling inte är helt integrerad
med de utvecklade ländernas ekonomier erbjuder de en möjlighet
till god avkastning om förutsättningarna är sämre på de utvecklade
marknaderna.
Avkastning varierar kraftigt över tiden
Svenska aktier
Globala aktier
Tilväxtmarknadsaktier
2006
2007
2008
2009
2010
29%
-3%
-39%
53%
27%
2011*
-1%
4%
3%
-27%
18%
6%
-2%
14%
32%
-43%
62%
12%
-4%
Penningmarknad
2%
3%
4%
0%
0%
0%
Statsobligationer
1%
2%
16%
-1%
3%
0%
High Yield-obligationer
-2%
-3%
-11%
44%
8%
-2%
Tillväxmarknadobligationer
-6%
0%
9%
16%
5%
-5%
Företagsobligationer
-8%
1%
14%
6%
-1%
-4%
Hedgefonder
-2%
6%
-1%
7%
4%
-
Private Equity
9%
-15%
-56%
46%
24%
0%
17%
-21%
-23%
13%
20%
0%
Fastigheter
>10%
>0%
>-10%
<-10%
I tabellen kan du se att avkastningen för ett tillgångsslag varierar
över tiden. Framgångskonceptet är att investera i olika tillgångsslag
vid olika tidpunkter för att på så sätt skapa en högre avkastning än
vad de olika tillgångslagen skapar var för sig.
*Fram till 2011-03-31
1
Källa: Thompson Reuters Datastream. Vi har använt oss av relevanta
index för respektive marknad sammanvägda av Swedbank Robur.
7
Tillväxtmarknadsobligationer
har gett högst avkastning
av alla tillgångsslag under
2000-talet och det har
gett investerare tillgång till
tillväxten i dessa länder till en
lägre risk än aktiemarknaden.
8
Svenska räntebärande instrument
Räntemarknaden omfattar många olika finansiella instrument med en
gemensam nämnare – alla innebär ett kontrakt mellan en låntagare
(emittent) och en långivare (investerare) om ersättning för ett lån samt
återbetalning av detsamma vid ett förutbestämt datum.
Generellt är risken för en förlust lägre för ett räntebärande
instrument än för aktier. Risken utgörs dels av den kursförändring som
kan uppstå under löptiden om marknadsräntorna förändras, dels av
att låntagaren kanske inte klarar av att återbetala lånet. Lån utgivna
av stat och kommun anses vara riskfria när det gäller återbetalning.
Bostadsfinansieringsbolag anses också ha en hög kreditvärdighet. När
marknadsräntorna faller stiger obligationer i värde och ju längre löptid
de har, desto mer påverkas de av ränteförändringen. När ränteläget
stiger minskar obligationer i värde.
Svenska räntebärande instrument kan trygga värdet i en portfölj
i tider av oro på aktie- och kreditmarknader.
Globala krediter
Fram till slutet av 80-talet framstod investeringar i tillväxtmarknader
som alltför riskfyllda. För obligationsinvesterare förändrades situationen
i takt med en positiv ekonomisk och politisk utveckling och när länderna
började utfärda obligationer i hårdvaluta, så kallade Brady bonds.
Avkastningen består av den ränta låntagarna (ofta enskilda stater
eller statskontrollerade företag) betalar, samt förändringar i låntagarnas
kreditvärdighet. En förbättrad kreditvärdighet sänker riskpremien.
En försämring av kreditvärdigheten innebär, allt annat lika, en högre
marknadsränta på den aktuella obligationen, vilket sänker dess värde.
I takt med den positiva ekonomiska, regulatoriska och politiska
utvecklingen har marknaden för tillväxtmarknadsobligationer vuxit.
Tillgångsslaget har gett högst avkastning av alla tillgångsslag under
2000-talet och det har gett investerare tillgång till tillväxten i dessa
länder till en lägre risk än aktiemarknaden.
Kreditvärdighet
S&P* betyg
Förklaring
AAA
Extremt god kapacitet att möta finansiella åtaganden.
AA
Mycket god kapacitet att möta finansiella åtaganden.
Skiljer sig endast marginellt från den högsta ratingkategorin.
A
God kapacitet att möta finansiella åtaganden, men
något mer känslig för ogynnsamma omständigheter
och förändringar i ekonomin.
BBB
Tillräcklig kapacitet att möta finansiella åtaganden,
men är mer utsatta för ogynnsam ekonomisk utveckling
eller förändrade marknadsvillkor.
BB
Mindre sårbar i det korta perspektivet, men det råder
stor osäkerhet och exponering mot en ogynnsam
utveckling av verksamheten och finansiella och
ekonomiska villkor.
B
Mer sårbar för en ogynnsam utveckling av verksamheten samt de finansiella och ekonomiska villkoren, men
har i nuläget förmåga att fullgöra finansiella åtaganden
C
En formell betalningsinställelse är nära förestående,
men för närvarande sker betalningar.
high yield
High Yieldobligationer: High Yieldobligationer är
företagsobligationer utgivna av företag med lägre kreditvärdighet
(BB+ eller sämre enligt Standard & Poor’s). Marknaden för High
Yieldobligationer har vuxit kraftigt de senaste åren som ett resultat
av att företag i allt större utsträckning sökt sig till kapitalmarknaden
för finansiering då bankerna, som en följd av finanskrisen, blivit mindre
villiga att låna ut. Risken för att dessa företag inte ska kunna återbetala
sina lån är större än för obligationsmarknader med bättre rating och
företagen får kompensera investerarna med en högre ränta. Då såväl
Tillväxtmarknadsobligationer
Investment grade
Investment Grade: Svenska investerare har traditionellt investerat
i Statsobligationer och Hypotekslån utställda av svenska banker,
där avkastningen främst styrs av inflationsförväntningar och det
allmänna ränteläget. På senare år har nya investeringsmöjligheter
skapats då företag i allt större utsträckning söker finansiering utanför
banksystemen – de utfärdar obligationer i stället för att ta banklån.
Den ränta företagen får betala till investerare påverkas av företagets
ekonomiska stabilitet och förmåga att betala tillbaka sina obligationslån.
Företag med stabila framtidsutsikter betalar en lägre ränta än företag
med mer osäker framtid. Normalt sett ger kreditobligationer en högre
ränta än statsobligationer som kompensation för den kreditrisk det
innebär att investera i ett företag.
avkastningspotentialen som risken är högre i dessa obligationer är High
Yieldinvesteringar nästan att betrakta som ett eget tillgångsslag.
* För att beskriva kreditvärdighet delar Standard & Poor’s in personer, företag och länder i
kreditvärdighetsklasser, även kallade kreditvärderingsklasser eller ratingklasser. Klasserna
betecknas i en skala från AAA till C, där AAA är bäst och C är sämst. Källa: Standard & Poor´s,
Rating av företag.
9
Fastighetsinvesteringar ses
ofta som bra investeringar
under perioder med hög
inflation.
10
Alternativa Investeringar
totala portföljen bidrar private equity främst till en högre avkastning.
Alternativa investeringar kan innefatta allt från private equity till
mikrolån och definieras ofta olika av olika investerare. Alternativa
tillgångar kan köpas baserat antingen på tillgångslagets unika anledning
till värdetillväxt eller baserat på att avkastningen levereras genom
skicklig förvaltning.
Fastigheter: Fastighetsinvesteringar ses ofta som bra investeringar
under perioder med hög inflation. Det senaste decenniets jakt på
avkastning har dock gjort att fastigheter med stabila kassaflöden idag
levererar lägre direktavkastning än tidigare. En fastighetsinvestering
med stabil direktavkastning bidar framförallt till totalportföljen genom
att erbjuda ett skydd mot inflation.
De tre vanligaste alternativa investeringarna
Private equity: Private equity är investeringar i onoterade bolag där
investeraren, private equity-förvaltaren, arbetar med att förbättra
bolagets kassaflöde för att förädla värdet av bolaget. Att bygga upp ett
private equity program med 10–15 förvaltare är resurskrävande, men
ger goda möjligheter att leverera en hög avkastning. Ett sådant private
equity-program kräver dock normalt att man låser inne sitt kapital över
minst femton år. Ett alternativt sätt att investera i private equity är
genom börsnoterad private equity-förvaltning. Dock genererar sådana
investeringar en ökad följsamhet med det generella börsläget. För den
genomsnittlig avkastning och risk
16%
14%
12%
Genomsnittlig årlig avkastning
Hedgefonder: Hedgefonder är ett samlingsnamn för en bred grupp
fonder med varierande investeringsinriktning. Gemensamt är att de
oftast använder sig av fler och mer avancerade finansiella instrument
än traditionella fonder. Investeringsstrategierna skiljer sig kraftig åt
mellan olika hedgefonder och respektive strategi fungerar ofta olika bra
beroende på var i den ekonomiska cykeln marknaden befinner sig. För
att få en stabil avkastning över tid och undvika stora risker bör därför en
investerare sprida riskerna över olika hedgefondstrategier. En hedgefond
bidrar framför allt till att hålla ner den övergripande risken i en portfölj.
Tillväxtmarknadsaktier
10%
Tillväxtmarknadsobligationer
High Yieldobligationer
Svenska aktier
8%
Hedgefonder
6%
Företagsobligationer
4%
Statsobligationer
Fastigheter
Penningmarknad
2%
Globala aktier
0%
0%
5%
10%
15%
20%
Årlig risk(standardavvikelse)
25%
30%
35%
Diagrammet beskriver den genomsnittliga avkastningen och risken för olika tillgångsslag de
senaste 5 åren. På ett övergripande plan framstår det som att ökad risk leder till högre avkastning.
Källa: Thompson Reuters Datastream. Genomsnittlig årlig avkastning och risk 5 år t.o.m. 201012-31. Vi har använt oss av relevanta index för respektive marknad sammanvägda av Swedbank
Robur.
11
Safe – Riskklass 3
Core – Riskklass 4
Edge – Riskklass 5
12
Fakta om portföljerna
Förvaltare: Teamförvaltas av Swedbank Robur Fonder AB,
Structured Services (25 personer). Chef: Per-Daniel Storfält. Portfolio
Manager och Manager Selection: Pia Haak. Client Exposure: Peter
Fahlstedt.
Investerar i: Aktier (svenska, globala och tillväxtmarknadsaktier),
obligationer (svenska, globala och tillväxtmarknadsobligationer) samt
alternativa investeringar (till exempel hedgefonder, samt exponering
mot private equity och fastighetsinvesteringar).
Rapportering: Individuell månadsrapport. Utförlig halvårsrapport två
gånger om året.
Risknivå: Swedbank Robur Private Banking Safe – Riskklass 3
(Indikativ årlig standardavvikelse 3–11 %)
Swedbank Robur Private Banking Core – Riskklass 4
(Indikativ årlig standardavvikelse 5–16 %)
Swedbank Robur Private Banking Edge – Riskklass 5
(Indikativ årlig standardavvikelse 7–22 %)
Baserat på en riskskala från ett till sex där ett står för låg risk och sex
för hög risk. Notera att riskklasserna kan komma att ändras per
1 augusti 2011 till följd av ändrade regler.
Tillgänglig i: Direktägande.
Årlig förvaltningsavgift:
Swedbank Robur Private Banking Safe – 1,525 %
Swedbank Robur Private Banking Core – 1,825 %
Swedbank Robur Private Banking Edge – 2,125 %
Minsta rekommenderade belopp: 500 000 kronor.
Juridisk form: Svensk specialfond.
Insättning/Uttag: Månatlig likviditet (läs mer ingående i portföljens
informationsbroschyr under ”Försäljning och inlösen”).
13
Fördelningen mellan tillgångsslagen och regionerna sköts
av våra specialister. Det ger
dig en aktiv tillgångsallokering
baserad på en grundlig analys
av marknadens risker och
värderingar.
14
Denna broschyr innehåller allmän information om ett produkterbjudande från Sparbanken Skaraborg Kapitalrådgivning i samarbete med Swedbank
Robur Fonder AB. Erbjudandet avser Swedbank Robur Private Banking Safe, Swedbank Robur Private Banking Core och Swedbank Robur Private Banking
Edge som alla är svenska specialfonder, förvaltade av Swedbank Robur Fonder AB. För dessa och andra fonder är historisk avkastning ingen garanti för
framtida avkastning. Värdet på andelar i fonderna kan både stiga och falla och det är således inte säkert att du som investerare får tillbaka det investerade
beloppet. I den mån fonden investerar i finansiella instrument som är uttryckta i annan valuta än svenska kronor kan valutakursförändringar påverka
fondens avkastning. Som investerare ansvarar du själv för dina investeringsbeslut och du bör därför ta del av detaljerad information innan du fattar beslut
om en investering. Fondbestämmelser, informationsbroschyrer och faktablad för fonderna finns att tillgå hos din Kapitalrådgivare.
15
Kontakta oss gärna
Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda, hör av dig till oss.
Du når oss på telefon 0511-281 00 eller e-post [email protected]
Sparbanken Skaraborg Kapitalrådgivning i samarbete med Swedbank Robur Fonder AB
www.sparbankenskaraborg.se
Download