Ulcus molle

advertisement
1 (1)
Ulcus molle
Bakgrund och klinik
Mycket ovanlig infektion i Sverige, de få fall som diagnosticeras är smittade utomlands, t ex i Afrika,
Asien eller Karibien. Även i områden där infektionen tidigare var vanlig, har prevalensen sjunkit.
Kliniskt ses genitala sår, ofta multipla, ömmande, smetiga och purulenta samt lokala suppurativa
adeniter (buboner). Såren kallas mjuk schanker och orsakas av den gramnegativa bakterien
Haemophilus ducreyi. Inkubationstiden är kort; 2-5 dagar.
Diagnostik
Indikation för testning: Genitala sår med möjligt smittotillfälle i länder med förekomst av H. ducreyi.
Provtagning/laboratoriediagnostik: Odling är referensmetoden, men bakterien är svår att odla.
NAAT-analys (Nucleic Acid Amplification Test) finns på mikrobiologiska laboratoriet i Göteborg (se
http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Omraden/4/Verksamhetsomraden/Laboratoriemedicin/Kliniskmikrobiologi/Analyslista-A-O/Lista-over-analyseragens/Haemophilus-ducreyi/). Sårsekret, taget med
pinne med plast- eller metallskaft (ej trä), alternativt aspirat från adenit, skickas i sterilt NaCl.
Behandling
H. ducreyi har utvecklat resistens mot flera antibiotika såsom tetracykliner och sulfapreparat. Även
resistens mot erytromycin och ciprofloxacin finns beskrivet.
Rekommenderade behandlingsalternativ:
Azitromycin 1g i engångsdos
Ceftriaxon 250 mg im i engångsdos
Ciprofloxacin 500 mg x 2 i 3 dagar
Erytromycin 500 mg x 3 i 7 dagar
Uppföljning
Klinisk uppföljning efter 3-7 dagar. Såret är vanligen läkt inom 2 veckor medan adeniter läker
långsammare. Viktigt är att även följa upp serologi för hiv och syfilis.
Anmälan och smittspårning
Partner bör alltid undersökas och behandlas. Enligt amerikanska smittskyddet, CDC, bör
epidemiologisk behandling ges till sexuella kontakter inom 10 dagar före debut av såret.
Handläggningen är inte längre reglerad utifrån smittskyddslagen.
/ Sektionen för venereologi 2015
Petra Tunbäck februari 2015
Download