The primacy of good midwife in midwifery services

advertisement
Barnmorskeprofessionen
och betydelsen av RPSH
ur ett nutidsperspektiv
- nationellt och internationellt
Grupp 3
Anja, Anna-Karin, Diana, Josefine, Louise och Karolina
2014-09-16
Definition av reproduktiv hälsa:
”Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande kring det reproduktiva
systemet och alla dess funktioner och inte
bara frånvaro av sjukdom. Reproduktiva
rättigheter omfattar den enskilda individens
rätt att bestämma antalet barn och hur tätt
de skall komma. Dessa rättigheter skall
varje människa kunna hävda utan risk för
diskriminering, våld eller tvång.”
ICPD (international conference on
Population and Development)
Kairo 1994
 Sveriges regerings definition av sexuella
rättigheter
 Global ohälsa
 Milleniemålen – internationellt samarbete,
Kairo 1994
Siffrorna som skrämmer…
 Varje år blir cirka 210 miljoner kvinnor och flickor
gravida varav 8 miljoner drabbas av
komplikationer som kan orsaka långvarig fysisk
och psykisk ohälsa samt invaliditet.
 Över 500 000 kvinnor – en i minuten – dör till
följd av komplikationer i samband med graviditet
och barnafödande.
 99 % av dessa dödsfall sker i utvecklingsländer.
 Internationell tillgång till sexuell och reproduktiv
hälsoservice skulle sänka denna siffra.
Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter 2006
Barnmorskans verksamhetsfält
 Den reproduktiva hälsovården
 Påverkas i hög grad av det samhälle vi lever i och
av de resurser som finns tillgängliga på varje plats.
jämställdhet, fattigdom, sociala orättvisor,
familjelagstiftning, otillräcklig hälso- och sjukvård,
brist på information och inflytande
Ett nationellt arbete för att främja den
internationella hälsan!
 Sverige jobbar med att öka
tillgängligheten till sexuell och reproduktiv
hälsovård samt att den skall vara allmän
och ekonomisk överkomlig för alla.
 Barnmorskans viktiga roll.
 RPSH och för kvinnans rätt till sin egen
kropp.
 Till grund för detta har ICM (International
Confederation of Midwives Internationella förbundet för barnmorskor)
tagit fram en global kompetensbeskrivning
för barnmorskor.
ICM’s kompetensbeskrivning
 Social, epidemiologisk och kulturell
kontext av mödra- och postnatal vård.
 Familjeplanering
 Vård under graviditet
 Vård under förlossning
 Vård av kvinnan efter förlossning
 Postnatal vård av den nyfödde
 Vård vid abort
Birth Territory:
A Theory for Midwifery Practice
 Barnmorskans roll i perinatal vård med två
fokusområden, den yttre fysiska miljöns
utformning och den inre miljön där fokus
ligger i att stödja kvinnan i hennes upplevelse
av att finna styrka i sig själv och sitt barn vid
en förlossning.
 Genial förlossning
 Mikro- och makronivå
 Inre och yttre miljö
 Barnmorskans roll
Theory for midwifery pratice av R Bryar & M Sinclair, 2011
K Fahy m fl. kap 10 s.215-236
The primacy of good midwife in
midwifery services: an evolving theory
of professionalism in midwifery
(2011) Halldorsdottir Sigridur & Karlsdottir Sigfridur Inga.
Akureyri Iceland.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14716712.2011.00886.x/figure.pptx?figureAssetHref=image_n
/SCS_886_f1.gif
Skillnader och likheter
mellan sjuksköterskeoch barnmorsketeorier
 Sjukskötersketeorier - fokuserar på omvårdnad,
copingstrategier vid sjukdomstillstånd och att
upprätthålla livskvalitet trots sjukdom.
 Barnmorsketeorierna - fokuserar på att främja och
upprätthålla det naturliga och friska i reproduktiv och
sexuell hälsa.
 Empowerment - att lyfta fram sin egna autonomitet.
Diskussion
 Nuförtiden - västvärldens tillgång till
avancerad teknik.
 Vi tror att detta skapar stora möjligheter
till en god och säker vård men även stora
förväntningar på barnmorskan.
 Vad tänker ni?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards