Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

advertisement
Sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter
Juni 2006
– svensk politik för det internationella arbetet
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ett
av Sveriges mest prioriterade områden i utrikes- och
biståndspolitiken. Sexuell och reproduktiv ohälsa
hos framförallt fattiga kvinnor och flickor, utgör en
stor del av den globala ohälsan som påverkar utvecklingssträvanden negativt. Sexuell och reproduktiv
ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukdom
och död för kvinnor i åldern 15 till 44 år i utvecklingsländer och är därför ett av de allvarligaste hindren för att länderna skall kunna nå millenniemålen.
Vad är sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter?
Definitionerna på sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter utgår från existerande internationella
överenskommelser. Sexuell hälsa handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och
hälsovård. Sexuella rättigheter innefattar rätten för
alla människor att bestämma över sin egen kropp och
sexualitet.
Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte
bara frånvaro av sjukdom. Reproduktiva rättigheter
omfattar den enskilda individens rätt att bestämma
antalet barn och hur tätt de ska komma. Dessa
rättigheter ska varje människa kunna hävda utan risk
för diskriminering, våld eller tvång.
Internationella överenskommelser
Utgångspunkten för Sveriges internationella arbete
med frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter är de åtaganden världens länder gjort
i samband med konventionerna för de mänskliga
rättigheterna samt resultaten från FN:s internationella konferenser. Politikens innehåll vägleds framförallt av FN:s konferens år 1994 om befolkning och
utveckling i Kairo (International Conference on Population and Development, ICPD) och uppföljningarna
av dess deklaration och handlingsprogram, samt
FN:s kvinnokonferens i Peking år 1995 och uppföljningarna av dess deklaration och handlingsplan.
Därutöver är regeringens proposition 2002/03:122
Gemensamt Ansvar – Sveriges politik för global utveckling som antogs av riksdagen 2003 en viktig utgångspunkt.
Sveriges regering är hittills den enda regering som
har antagit en nationell politik för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
För Sverige handlar sexuell och reproduktiv hälsa
dock inte bara om hälsa, utan också om demokrati,
rättvisa, jämställdhet och en hållbar ekonomisk utveckling.
Kvinnors och flickors hälsa och rättigheter är en
absolut förutsättning för att de ska kunna bestämma
över sig själva och kunna bidra till utvecklingen i
sina samhällen, både ekonomiskt och politiskt.
Strategiskt viktiga områden i politiken är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kvinnors självbestämmande över sina egna liv och möjligheter att påverka samhället
Mäns roll i främjandet av jämställdhet
Unga människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter
Homo-, bi- och transsexuella personers situation, villkor och rättigheter
Könsrelaterat våld och sexuellt utnyttjande
Att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål
Säkra och legala aborter
Hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar
Mödrahälsovård
Vård av nyfödda
Tillgång till preventivmedel
Åtgärder
För att åstadkomma en positiv förändring på dessa
områden krävs:
• utbildning och dialog om sexualitet och
reproduktion
• forskningssamarbete
• lagstiftning
• kommunikation med och aktivt deltagande av
kvinnor, män, ungdomar
Sverige vill öka både tillgängligheten till sexuell och
reproduktiv hälsovård, liksom att tillgången på sådan
vård är allmän och ekonomiskt överkomlig för alla.
Sverige stödjer och är ledande i arbetet med att
lägga till ett nytt delmål om universiell tillgång till
reproduktiv hälsa under millenniemål fem om att
minska mödradödligheten med tre fjärdedelar till
2015.
En digital version av policydokumentet finns på UD:s webbplats www.ud.se.
En tryckt version kan beställas på 08-405 5498
Produktion: Press- informations- och kulturenheten
Tel: 08-405 10 00, e-post: [email protected]
Webbplats: www.ud.se
Artikelnr: UD 06.015
Tryck: Elanders Gotab 2006
Faktabladet ges ut även i engelsk version
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards