Bilaga 1

advertisement
Förslag till handlingsplan, organisation och
vägledande principer för genomförande av
FHS/NKS övergång
Underlag till sjukhusledningsmöte d 2011-08-15
Birgir/Mikael
Vad är uppdraget
Bli klara för NK
•
Att planera för verksamhetsinnehåll i NKS
•
Att planera och genomföra inflyttning av verksamheter i NKS
•
Att planera och genomföra profilering mellan Solna och
Huddinge
•
Förverkliga visionen med NKS – skapa en hävstång för
förbättringsarbetet
Lg 2011-08-15
Vad är en tematisk organisation?
Den tematiska organisationen handlar om hur verksamheterna placeras i
sjukhusbyggnaden och hur vi får till stånd bättre patientflöden och
samarbeten mellan olika vårdgrenar
Den tematiska placeringen av olika verksamheter i byggnaden är redan i
stor utsträckning fastställd enligt de ritningar som finns
Arbetet med FHS och NKS verksamhetsinnehåll kommer att ledas inom
ramen för oförändrad ledningsstruktur
En mindre organisationsförändring kommer att ske under hösten för att
svara upp mot det utökade uppdraget
Arbetet sker huvudsakligen i linjen men en mindre projektorganisation
krävs för att samordna och driva på arbetet
Lg 2011-08-15
Projektorganisation - förslag
KI-SLL
Karolinska
HSF-LSF
Styrelse
Utb.
styrelse
Infra
Dir gr
FSK
FHS programkontor
LG
KI
NKS
Proj gr
Staber
Facklig samverkan
på alla nivåer i
befintliga fora
Div
SLL
Upphandl
Programkontor NK
Bygg
IKT
Invest
Vch
Nytt
Sjh dir
Bitr dir
• Samordning/förankring
Sjukhusledning
MT/IT råd
Leds av:
1)
U.chef/
CITO
Ansvarar • Investeringar i MT
för:
och IT alt. kravspec
Nytt
Delvis nytt
Lg 2011-08-15
Program
Kontor NK
Verksam- 2)
hetsinnehåll
Programkontor chef
• Produktionsplaner/
Verksamhetsinnehåll
• Flyttplaner
• Flöden
•Clinical design
1) inkl. investeringsrådets nuvarande uppgifter
2) inkl. infrastrukturrådets nuvarande uppgifter
• Uppföljning
• ”Pådrivare”
• Omvärldsbevakning
Kompetensråd
HR dir
• Kompetens/personalförsörjningsplan
•Överföring av personal
Prioråd
CFO/FoU
• Ny teknik inkl.
spetsområden
• RSV
Programkontoret
Chefen för programkontoret rapporterar till bitr sjukhusdirektören
Bitr sjukhusdirektören formar en styrgrupp som består av programkontorets
medlemmar och ordf för de fyra råden
Denna grupp träffas minst ggr 1 per månad
Programkontoret hanterar samordning/förankring, uppföljning, agerar som
pådrivare och bedriver omvärldsbevakning
Programkontoret hanterar koordineringen av rådens interna beroenden, resurser
och leveranser
Beslut om verksamhetsinnehåll och profilering fattas i sjukhusstyrelsen efter
sedvanlig beslutsprocess i sjukhusledningen
Programkontoret är en temporär organisation som försvinner när programmet har
slutförts
Lg 2011-08-15
Exempel på programkontorets uppgifter
Samordna och stödja olika aktiviteter
•
Gemensamma rutiner, metoder, arbetssätt,
Konsolidera
•
Hämta in och fånga upp information om olika projekt och foga samman till helhetsbild
Analysera
•
Analysera information
Utvärdera
•
Ställa analysen mot målen i syfte att säkerställa nyttoeffekter
Rapportera
•
Framdrift, händelser och riskexponering till styrgruppen
Återkoppla
•
Till respektive projekt kring beslut
Konstruktivt utmana
Lg 2011-08-15
Programkontoret - bemanning
Programchef - projektledare
Medicinskt sakkunnig
Omvärldsbevakning/kommunikation
Programadministratör
Resurser från olika staber
Lg 2011-08-15
Programkontorets sammansättning
Prg.
kontor
EK
HR
AIS
KP
SVU
P&VA
L&B
MTA
IT
IP
FoU
Öppna frågor:
- Org. inom
respektive
klinik/division
- Hur avspegla
SLLs
centrala
programkontors
organisation
Programkontoret är en projektorganisation som består av:
- chef programkontoret
- liten programkontorsstab
- projektresurser från övriga staber
Resursinsatser från respektive stab kommer att variera under projektets gång
= Programkontorsresurser
Lg 2011-08-15
Vägledande principer - förslag
Huvudsakligen vård som bedrivs i Solna flyttar in i NKS
Kliniker som i dag bedriver stor verksamhet på båda sajterna (ex
hematologi, endokrin, KK, ÖAK etc) överväger hur vården ska profileras
mellan sajterna för att uppnå verksamhetsmässiga och ekonomiska
fördelar
Kliniker som i dag huvudsakligen bedriver verksamhet på den ena sajten
(ex infektion, hud etc) överväger hur resten av vården kan koncentreras till
den sajten och vad som ovillkorligen måste finnas kvar på den andra sajten
(t ex konsultverksamhet)
Vård på dessa kliniker som inte får plats på den ena eller den andra sajten
flyttas (om möjligt) till andra aktörer utanför Karolinska
Lg 2011-08-15
Vägledande principer - förslag (forts)
Vård som ska finnas på annan vårdnivå flyttas ut från
Karolinska i enlighet med FHS strategin
Kliniker som endast bedriver verksamhet på den ena sajten (ex
neurokir, thorax, Tx etc) stannar kvar på den sajten
Högspecialiserad vård som i dag finns koncentrerad utanför
Karolinska (ex handkirurgi) stannar kvar om inte uppenbara
fördelar säger annat
Högspecialiserad vård som i dag bedrivs på Karolinska och i
mindre omfattning på andra ställen (ex ÖAK, kärlkirurgi?)
koncentreras till Karolinska
Lg 2011-08-15
Att göra direkt efter sommaren
Avstämning mot protokoll från lg d. 27/6
Förankra och fastställa vägledande principer för
verksamhetsinnehåll och profilering
Förankra och fastställa organisation för projektet
Identifiera viktiga kompetenser
Se över portfölj för ledningsgruppen
Fastställa ekonomiska ramar för uppdraget
Ta fram en övergripande tidplan för viktiga händelser såsom
investeringar och inflyttning mm
Inleda rekrytering till programkontoret
Lg 2011-08-15
Download